Om lokal afdelingen

Info om lokal afdelingen i Ældre Sagen Vojens
Rundvisning ved Tørning Mølle

Formål

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv, have medindflydelse i samfundet og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. 

Ældre Sagens opbygning

For at fremme det lokale initiativ og sikre størst mulig medlems indflydelse er Ældre Sagen organiseret i:

- lokalafdelinger i de respektive kommuner,

- koordinationsudvalg, hvor lokalafdelingerne i kommunen er repræsenteret,

- distrikter, der er landsinddelt.

Ældre Sagens øverste myndighed er delegeretforsamlingen.

Landsbestyrelsen har, mellem delegeretmøderne, ansvaret for den overordnede ledelse af Ældre Sagen i Danmark. Direktionen varetager den daglige ledelse af Ældre Sagen i Danmark.

Årsmøde

Én gang årligt afholder Ældre Sagen, Vojens, årsmøde hvilket altid sker den første torsdag i marts måned. Det står beskrevet i årsprogrammet, der udsendes til medlemmerne primo august. Desuden annonceres årsmødet i den lokale ugeavis. Årsmødet er lokalafdelingens højeste myndighed, som bestyrelsen har ansvar overfor.

 

Bestyrelsen og dens opgaver

Lokalafdelingen ledes i det daglige af bestyrelsen, der vælges på årsmødet i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet og der er tradition for at suppleanterne deltager. Lokalbestyrelsens opgave er at fremme Ældre Sagens formål bl.a. ved:

- at arrangere medlemsaktiviteter og -arrangementer,

- at forestå en social-humanitær indsats

- at tale ældres sag overfor kommunen og andre myndigheder gennem en ældre- og   sundhedspolitisk indsats,

- at forestå pressekontakt og kommunikation,

- fremme frivilliges trivsel.

 

Efter årsmødet den 7. marts 2019 udgøres bestyrelsen af følgende

  Titel   Navn    Mobil     e-mail adresse
 Formand  Inga Jensen  50 95 46 74  ingaogoluf@hotmail.com
 Næstformand  Benthe Griepentrog  22 80 40 87  benthe2412@gmail.com
 Kasserer  Leif Knudsen    le.ha@webspeed.dk
 Bestyrelsesmedlem  Gudrun Sørensen    gudde1953@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Arne Andersen    mail@valmuevej4.dk
 Bestyrelsesmedlem  Laila Bossen    l_bosine@hotmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Dennis Hansen    densos@live.dk
 Suppleant   Alice D. Jahns    alicedjahns@gmail.com
 Suppleant   Kirsten Würtz     n.wurtz@privat.dk