Om lokal afdelingen

Info om lokal afdelingen i Ældre Sagen Vojens

Formål

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv, have medindflydelse i samfundet og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. 

Ældre Sagens opbygning

For at fremme det lokale initiativ og sikre størst mulig medlems indflydelse er Ældre Sagen organiseret i:

- lokalafdelinger i de respektive kommuner,

- koordinationsudvalg, hvor lokalafdelingerne i kommunen er repræsenteret,

- distrikter, der er landsinddelt.

Ældre Sagens øverste myndighed er delegeretforsamlingen.

Landsbestyrelsen har, mellem delegeretmøderne, ansvaret for den overordnede ledelse af Ældre Sagen i Danmark. Direktionen varetager den daglige ledelse af Ældre Sagen i Danmark.

Årsmøde

Én gang årligt afholder Ældre Sagen, Vojens, årsmøde hvilket altid sker den første torsdag i marts måned. Det står beskrevet i årsprogrammet, der udsendes til medlemmerne primo august. Desuden annonceres årsmødet i den lokale ugeavis. Årsmødet er lokalafdelingens højeste myndighed, som bestyrelsen har ansvar overfor.

 

Bestyrelsen og dens opgaver

Lokalafdelingen ledes i det daglige af bestyrelsen, der vælges på årsmødet i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet og der er tradition for at suppleanterne deltager. Lokalbestyrelsens opgave er at fremme Ældre Sagens formål bl.a. ved:

- at arrangere medlemsaktiviteter og -arrangementer,

- at forestå en social-humanitær indsats

- at tale ældres sag overfor kommunen og andre myndigheder gennem en ældre- og   sundhedspolitisk indsats,

- at forestå pressekontakt og kommunikation,

- fremme frivilliges trivsel.

 

Efter årsmødet den 5. marts 2020 udgøres bestyrelsen af følgende

  Titel   Navn    Mobil     e-mail adresse
 Formand  Benthe Griepentrog  22 80 40 87  benthe2412@gmail.com
 Næstformand  Arne Andersen  60 84 84 90  mail@valmuevej4.dk
 Kasserer  Leif Knudsen    le.ha@webspeed.dk
 Bestyrelsesmedlem  Alice D. Jahns    alicedjahns@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Ilse Dalsfledt    idalsfledt@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Laila Bossen    l_bosine@hotmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Dennis Hansen    densos@live.dk
 Suppleant   Sonja Pedersen   sonjalene.pedersen@gmail.com
 Suppleant   Vakant