Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Sidst redigeret den 09.01.2018

For at tilskynde seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet, blev der i 2008 indført en midlertidig ordning, hvor en gruppe af 64-årige kan få tilbagebetalt en del af deres arbejdsmarkedsbidrag (8% skatten).

Skattenedslaget kan være på op til ca 100.000 kr (2008-niveau).

Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i gruppen.

For at være omfattet af muligheden skal man:

  • være født i gruppen mellem 1946-1952
  • have haft en arbejdsindtægt under 498-569.000 kr. (afhængigt af fødselsår) i de år, man fylder 57, 58 og 59 år. Indkomsten beregnes som et  gennemsnit for de 3 indkomstår
  • have en arbejdsindtægt på mindst 158.939-186.974 kr. årligt (2008-2015) fra man fylder 60 år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år. Indtægten opgøres inklusiv indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning
  • i de år, hvor man fylder 60-64 år, skal man i gennemsnit arbejde minimum 27 timer om ugen.
    Man kan man godt have været på dagpenge i 3-6 måneder og alligevel opfylde arbejdskravet, hvis man derudover har arbejdet på fuld tid.

Udbetaling
Det beregnede skattenedslag udbetales automatisk af SKAT ad 2 omgange. Første portion udbetales sammen med årsopgørelsen for det indkomstår, hvor man fylder 64 år. Resten udbetales i forbindelse med årsopgørelsen for det år, hvor man fylder 65 år.

Beskæftigelsesgrad
Information om en persons status med hensyn til skattenedslaget vil komme dels fra ATP, der vejleder om beskæftigelsesgraden og dels fra SKAT, der vejleder om indkomstkravet.

Information af ATP om den beregnede beskæftigelsesgrad  for året udsendes hvert år fra man er fyldt 61 år. Hvis der i opgørelsen eller beregningen fra ATP mangler perioder med fuld tid i beskæftigelsesgraden, skal man kontakte ATP inden 3 måneder, fra man modtog opgørelsen. I modsat fald kan man miste retten til skattenedslag. Ved tvivl om graden bør man derfor klage indenfor fristen.

Såfremt ATP ikke har modtaget korrekt indberetning fra arbejdsgiveren eller ATP af andre grunde har registreret beskæftigelsesgraden forkert, kan lønmodtageren blive nægtet skattenedslag (med urette). Overvej eventuelt at få vurderet kravet af advokat med særlig erfaring på området i så fald.

Bemærk: En eventuel skattefri præmie fra efterlønsordningen berøres ikke af, at om man får skattenedslag. Det vil sige, at hvis man arbejder til man fylder 65 år, kan man få både kr. 100.000 i skattenedslag og kr. 152.568 i skattefri præmie (for fuldtidsforsikrede). Læs mere i afsnittet "Efterløn".

www.skat.dk og www.borger.dk kan man læse mere om reglerne under "skattenedslag for seniorer".

Indhold hentes