Egenpension ved fratræden på grund af alder

Sidst redigeret den 09.01.2018

En tjenestemand er berettiget til egenpension, når man efter 10 fulde års ansættelse i en tjenestemandsstilling fratræder på grund af alder, som følge af helbredsbetinget uarbejdsdygtighed eller af anden årsag.

Som tjenestemand er man berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvor man når efterlønsalderen, se "Alder for tilbagetrækning".

Den almindelige alderspensions størrelse afhænger af tjenestemandens

  • optjente pensionsalderår og
  • pensionsgivende løn på pensionstidspunktet.

Man optjener ét pensionsalderår for hvert år, man er fuldtidsansat tjenestemand, efter man er fyldt 25 år.

Man kan højst opnå 37 pensionsalderår, selv om man arbejder længere. Hvis man har været ansat på deltid, tæller disse år forholdsmæssigt med i optjeningen.

Har tjenestemanden været afskediget med rådighedsløn eller ventepenge, tæller disse år med.

I særlige tilfælde er det muligt at få tillagt forhøjet pensionsalder ved overførsel fra forudgående ansættelse.

Det er en betingelse for at opnå egenpensionen, at man har været ansat som tjenestemand i mindst 10 år.

Ansættelse før det fyldte 25. år indgår i tjenestetiden på de 10 år, men ikke i optjeningen af pensionsalderår.

Tjenestemænd, der er ansat den 1. januar 2012 eller senere, optjener pensionsalderår fra ansættelsesdagen, selv om man ikke er fyldt 25 år.

En tjenestemand, der har opnået mindst 3 pensionsalderår, kan være berettiget til opsat pension, se dette afsnit.

Ud over de optjente pensionsalderår, afhænger pensionens størrelse af den pensionsgivende løn. Den er tjenestemandens løn på pensioneringstidspunktet på det opnåede skalatrin inkl. generelle tillæg, men uden eventuelt personligt tillæg eller stedtillæg.

Den højeste egenpension opnås ved 37 pensionsalderår og udgør normalt 57% af tjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på pensionstidspunktet.

Tjenestemænd og andre med ret til tjenestemandspension kan se en pensionsoversigt på www.tjenestemandspension.dk. Her er også mulighed for at lave en beregning af pensionens størrelse ved pensionering på en selvvalgt dato.

Information om udbetaling af tjenestemandspension findes på www.borger.dk/tjenestemandspension eller ved kontakt til Udbetaling Danmark/tjenestemandspension på tlf. 70 12 32 00.

Indhold hentes