Generelt om orsorgsorlov

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan blive ansat af kommunen med løn i op til seks måneder, hvis man ønsker at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller alvorlig sygdom.

Perioden kan forlænges med indtil tre måneder, hvis særlige forhold taler for det.

Ved behov kan pasningen opdeles i flere perioder af ned til en måneds varighed, f.eks. ved behov for pasning inden eller efter indlæggelse på sygehus.

Kommunen bør ved vurderingen af pasningsforløbet overveje, om der er særlige omstændigheder, der taler for, at den der udfører pasningen deltager ved kontrol, behandling eller indlæggelse, f.eks. på grund af den nærtståendes alder, svækkelse, udviklingshæmning m.v.

Pasningen kan også opdeles i kortere perioder end hele måneder under forudsætning af, at den arbejdsgiver, der giver orloven, accepterer det.

Flere personer kan deles om pasningen, f.eks. så de på skift har en uge ad gangen. Det kan være hensigtsmæssigt for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen i pasningsperioden. Deler to eller flere personer pasningen, deler de lønnen på tilsvarende vis.

Der kan kun ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. Hvis den person, der har haft brug for pasningsordningen, bliver ramt af en anden sygdom eller andet handicap, er der mulighed for at etablere en ny pasningsordning.

Ordningen omfatter personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. lønmodtagere, dagpengemodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsledige.

Modtagere af kontanthjælp vil efter en konkret vurdering være berettiget, hvis kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet kan anses for at være opfyldt.

Hvis der udbetales anden forsørgelsesydelse, stilles denne i bero i den periode, hvor der udbetales løn.

Som lønmodtager har man ret til orlov, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

Kommunen skal yde rådgivning og vejledning og tilbyde den nødvendige støtte i form af f.eks. hjælpemidler og afløsning eller aflastning i pasningsperioden.

Ansøgning rettes til den kommune, hvor den nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom bor.

Indhold hentes