Visitation og hverdagsrehabiliteringsforløb

Sidst redigeret den 10.01.2019

Visitation
Der kan søges om hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og indkøbsordning.

Endvidere kan der søges om levering af mad (madservice), hvor maksimal egenbetaling for ét dagligt måltid i form af en hovedret udgør 54 kr.

Når der ansøges om hjemmehjælp skal kommunen som det første vurdere om ansøgerens funktionsevne kan forbedres ved et træningsforløb.

Afgørelse herom skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens funktionsnedsættelse og skal omfatte både fysisk, psykisk og social funktionsevne, samt tyngden og kompleksiteten af ansøgerens funktionsnedsættelse.

For nogle ansøgere kan årsagerne til nedsat funktionsevne være af en sådan karakter, at et træningsforløb ikke er realistisk. Ansøgeren skal så tilbydes den nødvendige hjemmehjælp.

Hvis kommunen vurderer, at ansøgers funktionsniveau kan forbedres ved et træningsforløb, visiteres til dette forløb.

Kommunen skal sende en skriftlig, konkret og begrundet afgørelse. Man kan klage over kommunens afgørelse, - se rådgivnings- og klagenøglen - klagevejledning i sociale sager

Man kan ikke klage over de tilbud, der indgår i selve træningsforløbet. Hvis kommunen f.eks. op- eller nedjusterer hjælpen og støtten under forløbet, får man ikke en ny afgørelse, der kan klages over.

Når træningsforløbet er afsluttet, foretager kommunen den endelige vurdering af behov for hjemmehjælp og skal herefter fremsende en skriftlig, konkret og begrundet afgørelse.  Man kan klage over afgørelsen – se rådgivnings og klagenøglen - klagevejledning i sociale sager

Hverdagsrehabiliteringsforløb (træningsforløb)
Forløbet skal være tidsafgrænset, kortvarigt og målorienteret.

Det er kommunen, der tilrettelægger rammerne for, og opfølgningen af træningsforløbene. Der skal afsættes en tidsramme for det samlede forløb, og der skal være tale om et intensivt forløb, som er overskueligt for ansøgeren.

Et kortvarigt forløb vil typisk være på 8-12 uger. Tidsrammen vil afhænge af den enkelte ansøgers behov og ressourcer.

Kan man ikke gennemføre et hverdagsrehabiliteringsforløb, skal kommunen vurdere borgerens behov for hjælp uanset, hvad der er årsag til, at man ikke gennemfører træningsforløbet. Det er dermed borgerens aktuelle behov, der er afgørende for udmålingen af hjælpen og ikke årsagen til at træningsforløbet afsluttes.

Målorienteret forløb
Sammen med ansøgeren skal kommunen fastsætte individuelle mål for forløbet og det er ansøgerens egne mål og behov, der er omdrejningspunktet for det individuelle træningsforløb.

Hvis ansøgeren ønsker det, bør pårørende inddrages i fastsættelsen af de individuelle mål og i selve forløbet.

Under forløbet skal kommunen give ansøgeren den fornødne hjælp og støtte, der er nødvendig for, at ansøgeren kan nå sine opstillede mål.

Det betyder, at kommunen skal tilbyde hjælp og støtte i hverdagen til de opgaver, ansøgeren ikke magter. Det kan f.eks. være hjælp til indkøb eller hjælp til personlig pleje.

Under et træningsforløb vil ansøgerens funktionsevne kunne ændre sig i op- eller nedadgående retning, og hjælpen vil derfor løbende kunne tilpasses. Det betyder, at hjælp og støtte kan op- eller nedjusteres under forløbet.

Helhedsorienteret og tværfagligt forløb
Gennem hele forløbet skal der inddrages relevant social- og sundhedsfagligt personale.

En helhedsorienteret tilrettelæggelse af et hverdagsrehabiliteringsforløb indebærer, at der ikke kun skal være fokus på funktionsnedsættelsen. Der kan være andre forhold, der skal inddrages for at opnå den bedst mulige rehabiliteringsindsats.

Det kan f.eks. være at have fokus på, om der er behov for hjælpemidler, eller om der skal skabes kontakt til frivillige organisationer eller foreninger, hvis ansøgeren måske er ensom.

Indhold hentes