Ressourceforløb

Sidst redigeret den 10.01.2019

Sundhedskoordinator
Når man deltager i ressourceforløb har man i en forsøgsordning frem til 30.06.2019 ret til at få et møde med en sundhedskoordinator. Denne skal rådgive og sikre, at der bliver taget de nødvendige skånehensyn, når tilbud om vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud skal etableres.

Ressourceforløb for personer over 40 år
Personer over 40 år skal som udgangspunkt have et ressourceforløb inden de kan få tilkendt førtidspension - men kun et. 

Ressourceforløb skal ikke iværksættes, hvis det er dokumenteret  - eller det på grund af særlige helbredsmæssige forhold, f.eks ved betydelige funktionsnedsættelser eller alvorlige sygdom er åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Tilrettelæggelse af ressourceforløb
Et ressourceforløb indebærer, at man får et individuelt tilrettelagt forløb på et til fem år, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Hvis det er nødvendigt med en mere langvarig indsats kan man få flere ressourceforløb.

Formålet er at hjælpe personen til, at denne på længere sigt kan komme i arbejde eller under uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle borgerens arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Når personen er visiteret til et ressourceforløb skal denne have én koordinerende sagsbehandler i kommunen, der har ansvaret for at koordinere indsatsen.

En del af et ressourceforløb kan bestå i et behandlingsforløb, rådgivning og støtte fra psykolog, terapeut eller coach, motion, socialpædagogisk bistand med videre.

Forud for et ressourceforløb skal sagen behandles i det kommunale rehabiliteringsteam, som skal give anbefaling i alle sager inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Beslutningen skal træffes ud fra en rehabiliteringsplan, der beskriver hvilke tiltag der er nødvendige for borgeren og hvilke mål der er med ressourceforløbet.

Indhold hentes