Arbejdsevne

Sidst redigeret den 10.01.2019

Arbejdsevne er evnen til at kunne udføre arbejdsopgaver og derved opnå en indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse.

Tilkendelse af førtidspension forudsætter, at man har gennemgået et ressourceforløb tilrettelagt ud fra ens personlige forhold. Ressourceforløb skal dog ikke iværksættes, hvis det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres pga. særlige helbredsforhold, betydelige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom. 

Når der skal tages stilling til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension, skal arbejdsevnen beskrives i en rehabiliteringsplan.

Kommunen skal pege på konkret specificerede arbejdsopgaver, hvor borgeren vurderes at kunne forsørge sig selv. Der skal ses på alle muligheder på arbejdsmarkedet, der kan gøre borgeren selvforsørgende.

Der ses ikke kun på muligheder for at kunne fungere i ordinær beskæftigelse. Hvis det ikke er muligt er målsætningen, at arbejdsevnen udvikles, så borgeren kan blive selvforsørgende, f.eks. via et fleksjob - se dette afsnit.

Der kan kun tilkendes førtidspension, hvis selvforsørgelse ikke er mulig. Ansøges der om førtidspension skal sagen behandles i det kommunale rehabiliteringsteam, dog ikke hvis kommunen vurderer:

  • at ansøger ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension
  • at ansøger er for syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Indhold hentes