Udbetaling

Sidst redigeret den 10.01.2019

Førtidspension udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, der er truffet afgørelse om førtidspension. Udbetales dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder, fra pensionssagen er påbegyndt af kommunen - ikke fra borgeren retter henvendelse.

Førtidspension kan dog tidligst udbetales fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Pensionen er til rådighed den sidste bankdag i måneden.

Indhold hentes