Supplerende arbejdsmarkedspension

Sidst redigeret den 10.01.2019

Man har mulighed for frivilligt, at spare yderligere pension op. Bidraget til denne opsparing kan i 2019 højest udgøre 6.384 kr. pr. år. Kommunen betaler 2/3 = 4.260 kr. og man betaler selv 2.124 kr.

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension - også kaldet SAP/SUPP -  er et tilbud til alle førtidspensionister om at spare lidt op, mens de er på førtidspension, så der er lidt mere at leve for ved overgang til folkepension.

Man får foræret noget opsparing af det offentlige, hvis man selv bidrager.

Tilmelding sker til Udbetaling Danmark. Man kan frit vælge, om man ønsker at tilslutte sig ordningen i ATP, hvor de kalder ordningen SUPP, eller en ordning i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der tilbyder en sådan ordning.

Førtidspensionister, der har tilsluttet sig ordningen, kan frit vælge at ophøre med at betale bidrag. De kan også vælge at indbetale fremtidige bidrag til et andet pensionsinstitut (ATP eller et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse). De skal blot give Udbetaling Danmark besked herom.

Pensionsordningen skal ikke deles i forbindelse med skilsmisse. I tilfælde af førtidspensionistens død før det fyldte 65. år, udbetales værdien af opsparingen til boet. Har man nået folkepensionsalderen, udbetales der intet til boet.

Når man bliver folkepensionist, udbetales pensionen som en løbende livsvarig ydelse sammen med ATP livslang pension.

Hvis den supplerende arbejdsmarkedspension og ATP tilsammen er mindre end 2.950 kr. pr. år, udbetales pensionen dog som et engangsbeløb.

SAP/SUPP
De indbetalte bidrag konteres på en særskilt konto for den enkelte førtidspensionist. Midlerne forvaltes og investeres af ATP-huset og der sker en årlig resultattilskrivning.

Når førtidspensionisten når folkepensionsalderen, opgøres kontoen, og der tilskrives rente for den forløbne del af året. Indeståendet overføres herefter til ATP og omregnes til en løbende livsvarig forhøjelse af ATP-pensionen.

Mere om SUPP kan læses på www.borger.dk/atp.

Indhold hentes