På efterløn i 2018

Sidst redigeret den 07.09.2018

I 2018 stiger efterlønsalderen til 62½ år.

Der er følgende betingelser, med mindre man forinden har fået udstedt et efterlønsbevis:

  • man skal have været medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år (se dog overgangsregler nedenfor)
  • man skal opfylde betingelserne for ret til dagpenge og dermed  stå til rådighed for arbejdsmarkedet (man må ikke være syg eller ude af stand til at påtage sig et arbejde)
  • man skal opfylde et indkomstkrav på mindst 228.348 kr. (2018) inden for 3 år. Fra 01.10.2018 kan man både opfylde indkomstkravet med indkomst fra lønmodtagerarbejde og fra selvstændig virksomhed, da begge dele tæller med. Se mere i afsnittet om Arbejdsløshedsdagpenge, beskæftigelseskrav for lønmodtagere
  • man skal have indberettet værdi af pensionsformue
  • man skal have bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land.

A-kassen skal dog altid foretage en konkret vurdering af rådighed, når medlemmet har haft en længerevarende periode udenfor arbejdsmarkedet og uden løn.

Der er specielle regler for selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller, se afsnit om Selvstændig virksomhed.

Efterløn kan tidligst ydes fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget skriftlig ansøgning. Man kan gå på efterløn fra beskæftigelse, ledighed eller delpension.

På efterlønstidspunktet skal man være medlem af en dansk a-kasse, og man skal bevare medlemskabet af a-kassen i efterlønsperioden.

Modtager man ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er man omfattet af reglerne om fleksjob, kan man ikke samtidig modtage efterløn. Pensionen skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Man kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen.

Ønsker man at gå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret, skal man søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder.

Vær opmærksom på, at der ved arbejde og forsikringsperioder i udlandet gælder særlige regler for opfyldelse af betingelserne for ret til efterløn. Spørg a-kassen.

Hvis man er i seniorjob eller har opbrugt dagpengeretten efter det fyldte år 50 år skal man senest været tilkendt efterløn ved tidspunkt for ens efterlønsalder - ellers skal der optjenes et nyt beskæftigelseskrav.

Indhold hentes