Beregning

Sidst redigeret den 10.01.2019

Delpension for lønmodtagere beregnes på grundlag af et basisbeløb, der udgør 185.697 kr. i 2019. For hver time, den ugentlige arbejdstid nedsættes, udbetales 96,52 kr. i delpension.

Delpensionen omregnes, hvis den fastsatte arbejdstid ændres med mere end to timer om ugen.

Er man selvstændig skal man

  • have haft indtægt som selvstændig på mindst 61.899 kr. det seneste år,
  • nedsætte arbejdstiden til 18,5 time pr. uge.

Delpension for selvstændige udgør hermed 92.844 kr. pr. år (2019), svarende til halvdelen af basisbeløbet.

Alle pensionsordninger medfører fradrag i delpensionen svarende til efterlønsreglerne. Man skal derfor have opgjort værdien af sin pensionsformue ½ år, før man opnår retten til delpension.

Delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen
Går man på delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, sker der modregning i delpensionen, hvis man har pensionsopsparing af en vis størrelse – uanset om pensionerne udbetales eller ej.

Er man født før 1956, har man et bundfradrag, før der modregnes i delpensionen. Er man født efter, er der intet bundfradrag. Læs nærmere under Efterløn - Fradrag for pensioner.

Indhold hentes