Visitation

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ansøgning om en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads rettes til kommunen, hvor man bor.

Anvisning sker ved kommunens visitation (godkendelse). Der skal tages udgangspunkt i det konkrete behov i forhold til ansøgerens fysiske, psykiske og sociale situation.

Man har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi man har nået en høj alder.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, f.eks. personlig og praktisk hjælp, daghjem eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Ved visitationen må der ikke lægges afgørende vægt på, om behov kan tilgodeses i den nuværende bolig. Personer med behov for en almen ældrebolig har ret til frit at vælge en sådan bolig, uanset hvor boligen er beliggende.

Kommunen har pligt til at offentliggøre, hvor lang tid den vil være om at træffe afgørelse om ansøgningen.

Afslag kan ankes. Se Klagevejledning i sociale sager under Rådgivnings- og klagenøgle.

Samtykke
Visitation til plejebolig kræver samtykke fra personen. Det er en forudsætning, at denne forstår, hvad det indebærer.

Et gyldigt samtykke kan være

 • udtrykkeligt, hvor der gives udtryk for, at en handling godt må foretages. Det kan være skriftligt eller mundtligt eller
 • stiltiende, hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke.

Frit valg
Når man er godkendt til en bolig, har man ret til frit at vælge blandt boliger, der opfylder det konkrete behov. Det frie valg gælder både i egen kommune, og i en anden kommune (se øvrige betingelser i  afsnit om Flytning til anden kommune).

Frit valg af ældrebolig giver ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Det er dog ikke uproblematisk for en rimeligt rask partner at flytte med i en plejebolig. Måske har den raske bedre mulighed for at yde støtte og omsorg, hvis parterne har hver deres bolig.

Hvis ægtefællen eller samleveren flytter med, skal den anviste bolig være egnet til to personer. Efterlevende ægtefælle eller samlever har ret til at fortsætte lejemålet, hvis partneren dør.

Brugerinformation
For at borgerne kan gøre brug af det frie valg, skal kommunen sørge for lettilgængelige brugerinformationer, så man kan vurdere og sammenligne kommunernes serviceydelser.

Brugerinformationen skal min. oplyse om:

 • kommunens ældreboliger, plejehjem og beskyttede boliger, herunder botilbud egnet til 2 personer
 • antal beboere og fællesfaciliteter
 • antal fast tilknyttet plejepersonale og anden tilknyttet hjælp
 • værdier og normer
 • dagligdagens rytme
 • indsatsen i forhold til demente
 • hvordan der føres tilsyn
 • boligernes størrelse og indretning
 • resultatet af evt. undersøgelser af kvaliteten.

Brugerinformationen skal også omfatte oplysninger om ventelisten. Se afsnit om Plejeboliggaranti.

Når der skal foretages valg af plejebolig findes der endvidere en Plejehjemsoversigt, der indeholder generelle oplysninger om det enkelte plejehjem, plejebolig eller friplejehjem. Oversigten indeholder plejehjemstype, værdigrundlag, tilgang til pårørende, madsordning, aktiviteter mm. Se www.plejehjemsoversigten.dk.

Flytning fra en plejebolig til en anden
Det kan være dyrt at flytte fra en plejebolig til en anden. Der skal betales for istandsættelse og evt. reparationer, og der sker afregning af indskud. Er der ydet lån til indskud, skal dette tilbagebetales, før der kan ydes et nyt.

Fra udlandet til plejebolig i Danmark
Bor man i udlandet, kan man søge om en plejebolig i Danmark ved at tage ophold i den kommune, hvor plejeboligen ligger. Statsborgerskab er ikke afgørende, da enhver, som opholder sig lovligt i Danmark, har ret til at søge om plejebolig.

Plejebehov og flytning til et andet nordisk land
Nordiske statsborgere og andre personer, som har lovlig bopæl i et nordisk land, er omfattet af regler om bl.a. flytning til et andet nordisk land, hvis der er behov for langvarig behandling eller pleje.

Det er en forudsætning, at man har en særlig tilknytning til det land, der ønskes at flytte til. Det er dog ikke en garanti for, at man kan få opfyldt sit ønske.

De ansvarlige myndigheder i de to lande skal samarbejde om en sådan flytning, hvis flytningen vil forbedre personens livskvalitet.

 

Indhold hentes