Visitation

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ansøgning om en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads rettes til kommunen, hvor man bor.

Anvisning sker ved kommunens visitation (godkendelse). Der skal tages udgangspunkt i det konkrete behov i forhold til ansøgerens fysiske, psykiske og sociale situation.

Man har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi man har nået en høj alder.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, f.eks. personlig og praktisk hjælp, daghjem, eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Ved visitation til ældrebolig må der ikke lægges afgørende vægt på, om borgerens behov kan tilgodeses i den nuværende bolig. Årsagen er, at personer med behov for en almen ældrebolig har ret til frit at vælge en sådan bolig, uanset hvor boligen er beliggende.

Kommunen har pligt til at offentliggøre, hvor lang tid den vil være om at træffe afgørelse om ansøgningen.

Afslår kommunen at visitere til ældrebolig mm., kan afslaget ankes. Se Klagevejledning i sociale sager under Rådgivnings- og klagenøgle.

Samtykke
Visitation til plejebolig kræver samtykke fra personen. Det er en forudsætning, at denne forstår, hvad det indebærer.

Et gyldigt samtykke kan være

 • et udtrykkeligt samtykke, hvor der gives udtryk for, at man er indforstået med, at en handling godt må foretages. Det kan være skriftligt eller mundtligt
 • et stiltiende samtykke, hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke.

Samtykke til visitation kan ikke gives gyldigt via fuldmagt.

Et samtykke omfatter aldrig passivitet, og det skal altid være givet på grundlag af fyldestgørende information. Det kaldes et informeret samtykke, se dette afsnit under Patienters retsstilling.

Er samtykke opnået ved tvang eller urigtige oplysninger, er det ikke gyldigt.

Se afsnit om Flytning uden samtykke.

Frit valg
Når man er godkendt til en bolig, har man ret til frit at vælge blandt boliger, der opfylder det konkrete behov. Det frie valg gælder i egen kommune, såvel som i en anden kommune. Ønsker man at flytte til en anden kommune skal man dog også opfylde denne kommunes visitationsbetingelser. Se også afsnit om Flytning til anden kommune.

Frit valg af ældrebolig giver ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Det er dog ikke uproblematisk for en rimeligt rask partner at flytte med i en plejebolig. Måske har den raske bedre mulighed for at yde støtte og omsorg, hvis parterne har hver deres bolig.

Hvis ægtefællen eller samleveren flytter med, skal den anviste bolig være egnet til to personer. Efterlevende ægtefælle eller samlever har ret til at fortsætte lejemålet, hvis partneren dør.

Brugerinformation
For at borgerne kan gøre brug af det frie valg, skal kommunen sørge for lettilgængelige brugerinformationer, så man kan vurdere og sammenligne kommunernes serviceydelser.

Brugerinformationen skal min. oplyse om:

 • kommunens ældreboliger, plejehjem og beskyttede boliger, herunder botilbud egnet til 2 personer
 • antal beboere
 • antal fast tilknyttet plejepersonale
 • værdier og normer
 • dagligdagens rytme
 • indsatsen i forhold til demente
 • hvordan der føres tilsyn
 • boligernes størrelse og indretning
 • resultatet af evt. undersøgelser af kvaliteten.

Brugerinformationen skal også omfatte oplysninger om ventelisten. Se afsnit om Plejeboliggaranti.

Flytning fra en plejebolig til en anden
Det kan være dyrt at flytte fra en plejebolig til en anden. Der skal betales for istandsættelse og evt. reparationer, og der sker afregning af indskud.

Er der ydet lån til indskud, skal dette tilbagebetales, før der kan ydes et nyt.

Hertil kommer udgifter i forbindelse med flytning.

Fra udlandet til plejebolig i Danmark
Bor man i udlandet, kan man søge om en plejebolig i Danmark ved at tage ophold i den kommune, hvor plejeboligen ligger.

Statsborgerskabet er ikke afgørende, da enhver, som opholder sig lovligt i Danmark, har ret til at søge om hjælp efter serviceloven, herunder også at søge om plejebolig.

Plejebehov og flytning til et andet nordisk land
Nordiske statsborgere og andre personer, som har lovlig bopæl i et nordisk land, er omfattet af Den Nordiske Konvention om social bistand og sociale tjenester. Konventionen indeholder bl.a. regler om flytning til et andet nordisk land for personer, der har behov for langvarig behandling eller pleje.

De ansvarlig myndigheder i de to lande skal samarbejde om en sådan flytning, hvis flytningen vil forbedre personens livskvalitet.

Det er en forudsætning, at personen har en særlig tilknytning til det land, der ønskes  at flytte til. Det er dog ikke en garanti for, at man kan få opfyldt sit ønske.

Indhold hentes