Plejeboliggaranti

Sidst redigeret den 09.01.2018

Almen plejebolig eller en plads på et plejehjem skal tilbydes senest to måneder efter, at behovet er konstateret. Demensboliger er ligesom andre plejeboliger omfattet af plejeboliggarantien. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløb af fristen.

Fristen løber fra det tidspunkt kommunen har truffet afgørelse om, at der er behov for en plejebolig og til det tidspunkt, hvor der tilbydes en bolig.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om anvisningsret.

Afslår man et tilbud, slettes man ikke på den generelle venteliste, men beregningen af to-måneders fristen annulleres og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager afslaget.

Ønsker man at bo i en bestemt plejeboligbebyggelse, gælder garantien på de to måneder ikke.

Hvis man ønsker at flytte til en anden kommune, men ikke i en bestemt plejebolig, så gælder plejeboliggarantien stadig. Det betyder, at tilflytningskommunen skal tilbyde en bolig senest 2 måneder efter optagelse på ventelisten.

Kommunen skal sørge for, at der er det nødvendige antal ældreboliger og skal på en lettilgængelig måde oplyse om ventelister til ældrebolig, plejebolig og plejehjemsplads.
Der skal oplyses om:

  • antal personer på ventelisten
  • den gennemsnitlige ventetid på ventelisten
  • fordelingen på borgere fra hjemkommune og borgere fra andre kommuner
  • antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal
  • hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises
  • hvis der opkræves gebyr for opskrivning på flere ventelister og størrelsen heraf
  • hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på ventelisten.

Indhold hentes