Økonomien, når ægtefællen flytter i plejebolig

Sidst redigeret den 10.01.2019

Er begge ægtefæller pensionister, omregnes pensionen for begge til satsen for reelt enlige fra den efterfølgende første efter flytningen.

Er plejeboligen til disposition fra f.eks. 1. maj, skal pensionen dog omregnes med virkning fra maj måned. Se Folkepension og førtidspension, Folkepension, Den personlige tillægsprocent.

Det er herefter kun egne indtægter, der indgår i beregningen af pension og boligydelse. Formue følger den, der (på papiret) ejer den, selv om ægtefællerne stadig er gift og har fælleseje.

Er den, der flytter i plejebolig pensionist og den hjemmeboende ikke pensionist, vil den, der bor i plejebolig, blive betragtet som reelt enlig ved pensionsberegning og beregning af boligstøtte.

www.borger.dk kan man beregne den sociale pension. Brug indtægterne fra den sidste pensionsmeddelelse, hvis de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

I forhold til skat betragtes samlivet som ophørt med virkning fra udgangen af det år, flytningen er sket.

Boligstøtte (boligydelse) i en plejebolig beregnes ud fra beboerens egen indtægt og er dermed helt uafhængig af indtægten for den ægtefælle, der bliver boende i den hidtidige bolig. På www.borger.dk kan man beregne boligstøttens størrelse.

Hvis den, der bliver boende i den hidtidige bolig, modtager folkepension eller 'gammel' førtidspension, og er berettiget til boligydelse, så bevares ret til at få boligydelsen beregnet ud fra 85 m2 (arealdispensation). Se afsnit Boligstøtte - Hvad indgår i beregning af boligstøtte?

Ved beregning af boligstøtte medregnes den formue, som ansøger er registreret som ejer af.

Hvis den ægtefælle, der flytter i plejebolig, er eneejer af fast ejendom i følge skødet, indgår den seneste offentlige vurdering minus gæld i ejendommen i beregning af boligstøtten til plejeboligen. Se afsnit Hvad indgår i beregning af boligstøtte (Husstandens formue - formuetillæg).

Er det den ægtefælle, som ikke flytter i plejebolig, som er eneejer af boligen i følge skødet, er værdien af ejendommen uden betydning ved beregning af boligstøtte til plejeboligen. Står begge på skødet, deles friværdien.

Samme forhold gør sig gældende ved beregning af alle andre sociale ydelser, f.eks. helbredstillæg og „medicinkort“. Tilhører formuen den, der ikke er flyttet i plejebolig, kan ægtefællen i plejeboligen få medicintilskud og andre ydelser alene ud fra egen indtægt og formue.

Kan ægtefællen til en person, der bor i plejehjem eller plejebolig, ikke forsørge sig selv, kan kommunen yde hjælp til enkeltydelser efter aktivloven, hvis ægtefællen er under 65 år, eller yde et personligt tillæg til ægtefællen, hvis denne er folkepensionist eller 'gammel' førtidspensionist. Se afsnittet Folkepension og førtidspension, Folkepension, "Særlige" personlige tillæg.

Hvis den ægtefælle, der bliver boende i hjemmet, er på efterløn eller kontanthjælp og søger om f.eks. tilskud til en stor tandlægeregning, yder kommunen ikke hjælp til regningen, hvis ansøger eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Indhold hentes