Lokal ældrepolitik

Sidst redigeret den 09.01.2018

Det tidligere socialministerium udsendte i maj 2011 ”Vejledning om ældreråd”.

I vejledningen fremhæves, at ældrerådenes arbejdsområde ikke kun omfatter de socialt og fysisk svageste borgere, der har behov for omsorg og pleje enten hjemme eller i plejeboliger, men også alle andre forhold, der berører de ældre borgere. Høring omfatter også en kommunes overordnede og langsigtede planer som f.eks. kvalitetsstandarder, de årlige budgetter, udbygningsplaner, iværksættelse af aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteksvæsen, forslag fra kommunale og regionale forsyningsselskaber eller beslutning om placering af stoppesteder.

Høringen kan også omfatte fremskaffelse af ældreegnede boliger, trafikplanlægning med et tilstrækkeligt antal ruter, tilskud til deltagelse i oplysningsforbundenes kurser, sundhedsindsats og motionstilbud. Det forebyggende arbejde er således en vigtig del af ældrepolitikken.

Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer, bl.a. Ældre Sagen, om de ældres forhold hører også hjemme i ældrepolitikken.

Vejledningen nævner, at ældrerådet eventuelt kan fungere som igangsætter og bindeled til de frivillige organisationer. Det er dog ikke meningen, at ældrerådet skal overtage opgaver, som de frivillige organisationer hidtil har stået for. Videre nævnes, at det er ”af stor betydning, at rådet etablerer og opretholder en tæt kontakt til de ældre i kommunen. Hvorledes kontakten opretholdes er op til det enkelte ældreråd.”

Alle kommuner skal en gang om året udarbejde/revidere kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning. Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget og dermed synliggøre den politiske prioritering overfor borgerne.

Ældrerådene får forelagt de reviderede kvalitetsstandarder til høring.

Et ældreråd kan nedsætte projektgrupper vedrørende enkeltopgaver f.eks. indførelse af teknologiske  hjælpemidler i hjemmeplejen eller dele sig i flere arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige områder, f.eks. plejehjem, pleje og omsorg, boliger, kultur og idræt, trafik, budget og planlægning. Grupperne kan omfatte andre ældre end de valgte medlemmer, men kompetencen til at udtale sig over for kommunen og offentligheden er stadig hos det samlede ældreråd.

Indhold hentes