Ældrerådets opgaver

Sidst redigeret den 10.01.2019

Kommunalbestyrelsen fastlægger i samarbejde med ældrerådet rammerne  for rådets virke, herunder hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, skal kommunen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

Det lovbestemte ældreråd har til formål at:

  • sikre ældre medborgeres indflydelse på den lokale ældrepolitik
  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • forholde sig til og udtale sig om rapporter, som handler om tilsyn med plejehjem
  • rejse forslag vedrørende ældres forhold.

Samarbejdet mellem kommunens ansatte, politikere og ældreråd foregår blandt andet ved dialog, mødevirksomhed og høringsprocesser. Ældrerådet skal sikre, at ældre medborgere er orienteret om, hvad der foregår og hvilke emner, der er i spil, som berører deres livsvilkår.

Høringsopgaven
Ældrerådet skal have mulighed for at sætte sig ind i sagerne og fremkomme med bemærkninger og forslag, inden der træffes endelig politisk beslutning. Det forudsætter rimelige høringsfrister afhængig af sagens karakter.

Udgifterne ved ældrerådets virke afholdes af kommunen, som har pligt til at udbetale mødediæter, befordringsgodtgørelse og evt. tabt arbejdsfortjeneste.

Indhold hentes