Ældrerådets opgaver

Sidst redigeret den 09.01.2018

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge rammerne  for rådets virke, herunder hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, skal kommunen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

Det lovbestemte ældreråd har til formål at:

  • sikre ældre medborgeres indflydelse på den lokale ældrepolitik
  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • forholde sig til - og udtale sig om rapporter, som handler om tilsyn med plejehjem
  • kunne rejse forslag vedrørende ældres forhold.

Samarbejdet mellem kommunens ansatte, politikere og ældreråd foregår blandt andet ved dialog, mødevirksomhed og høringsproces. Ældrerådet skal sikre, at ældre medborgere er orienteret om, hvad der foregår og hvilke emner, der er i spil, som berører deres livsvilkår.

Høringsopgaven
Ældrerådet skal have mulighed for at sætte sig ind i sagerne og fremkomme med bemærkninger og forslag, inden der træffes endelig politisk beslutning. Høringsfristen er afhængig af sagens karakter og den tilrettelægges individuelt.

Høringen omfatter også sager til lukkede møder i kommunen, da ældrerådet er en offentlig forvaltningsmyndighed og derfor omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler bl.a. om tavshedspligt.
Udgifterne ved ældrerådets virke skal afholdes af kommunen. Kommunen har pligt til at udbetale mødediæter, befordringsgodtgørelse og evt. tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmerne af ældrerådene er dog ikke forpligtet til at modtage disse ydelser.

Indhold hentes