Nyt dagpengesystem

Sidst redigeret den 14.01.2020

Fra 01.10.2018 er reglerne for atypisk beskæftigede og selvstændige blevet harmoniseret med reglerne for almindelige lønmodtagere, så dagpengesystemet kommer til at hvile på samme principper for alle ledige.

Det er nu muligt at medtage al indkomst til opfyldelse af henholdsvis indkomst- og beskæftigelseskravet, herunder at kombinere indkomst fra både lønmodtageraktiviteter og aktiviteter fra selvstændig virksomhed.

Et medlem anses ikke længere som enten lønmodtager eller selvstændig. I stedet er det den skattemæssige definition af den aktivitet medlemmet har/har haft, der definerer, hvilken status aktiviteten har i dagpengesystemet.

Lønmodtageraktiviteter  

  • ustøttet A-indkomst, der betales arbejdsmarkedsbidrag af, og som er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår
  • ustøttet B-indkomst, der betales arbejdsmarkedsbidrag af, og hvor man på tro og love angiver, at det er personlig indkomst, som ikke indgår i en virksomhed
  • udbetalt løn til medarbejdende ægtefælle, hvor der er indgået en lønaftale efter kildeskatteloven
  • udbetalt løn som A-indkomst fra et selskab, hvor modtageren ikke har afgørende indflydelse i selskabet.

Selvstændig virksomhed
En aktivitet anses som selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er personligt beskæftiget med aktiviteten og:

  • der er registreret CVR nr./SE nr. – dog ikke hvor indkomsten ved aktiviteten med CVR/SE nummer bliver beskattet som lønmodtager – eller honorarindkomst 
  •  hvor overskud eller underskud beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed 
  • hvor et selskab udbetaler løn som A-indkomst, og hvor modtageren har afgørende indflydelse i selskabet 
  • aktiviteten er udført af medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven.  

Der er afgørende indflydelse i et selskab, hvis personen, dennes ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50%, eller en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 50% af stemmerne i selskabet.

Formueforvaltning
En aktivitet anses som formueforvaltning, hvis der ikke – eller kun i meget begrænset omfang – er personligt arbejde forbundet med aktiviteten.

Fritidsbeskæftigelse
En aktivitet, der hverken er lønmodtageraktivitet, selvstændige aktiviteter eller formueforvaltning.

Deleøkonomi
Der er tale om deleøkonomi, når privatpersoner eller virksomheder deler f.eks. bil, bolig, tid med andre mod betaling, eller andre modydelser.

De deleøkonomiske aktiviteter kan være af vidt forskellig karakter. Hvorvidt indkomst fra en deleøkonomiske aktivitet kan medregnes til opfyldelse af optjeningskravet for ret til dagpenge beror på en vurdering af den enkelte aktivitet. A-kassen kan oplyse nærmere om betydningen af deleøkonomi ved ledighed og overgang til efterløn.

Optjening af ret til dagpenge
Indkomst fra lønmodtageraktiviteter og aktiviteter i selvstændig virksomhed kan bruges til optjening af ret til dagpenge og satsberegning. Aktiviteterne skal typisk ophøre, for at man kan få ret til dagpenge.

Hvis en aktivitet, f.eks. i form af bibeskæftigelse, fortsætter parallelt med dagpengene, sker der fradrag i dagpengene.

  • Aktiviteter, som er formueforvaltning, giver ikke ret til optjening af ret til dagpenge eller satsberegning og medfører ikke fradrag i dagpengene
  • Fritidsbeskæftigelse kan ikke bruges til optjening af ret til dagpenge eller satsberegning. Timer brugt på fritidsbeskæftigelse skal modregnes i udbetalingen af dagpenge. 

Aktiviteterne kan skifte status undervejs – både i optjeningsperioden og i dagpengeperioden.

Indhold hentes