A-kassen

Sidst redigeret den 14.01.2020

A-kasserne skal vejlede deres medlemmer om forudsætningerne for at modtage ydelser fra a-kassen, herunder den lediges pligt til at:

 • være registreret som arbejdssøgende i jobcenteret
 • være tilmeldt www.jobnet.dk
 • oprette et godkendt CV på www.jobnet.dk
 • være aktivt arbejdssøgende
 • kunne henvises arbejde fra 1. ledighedsdag
 • løbende registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog på www.jobnet.dk
 • deltage i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • opretholde kontakt med og møde til samtaler og aktiviteter hos a-kasse, jobcenter og anden aktør
 • indsende frigørelsesattest.

A-kassen skal informere om de digitale pligter på www.jobnet.dk, herunder pligten til at:

 • gøre sig bekendt med tilbud mv. på jobnet, og
 • raskmelde sig på jobnet, når medlemmet er blevet rask efter at have været sygemeldt i en periode. 

Hvis et medlem har særligt behov for vejledning, skal a-kassen give individuel og personlig vejledning, f.eks. skriftligt eller tilbyde en personlig samtale. A-kassen skal også informere om, hvordan medlemmet skal forholde sig i tilfælde af sygdom.

A-kassen skal endvidere vejlede om konsekvenser af ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, samt informere om selvforskyldt ledighed og de sanktioner, der knytter sig hertil. Det gælder også, hvis et medlem ikke vil medvirke til møder, aktiviteter og tilbud hos en anden aktør, som hos jobcenteret.

CV-samtale
Inden 2 uger efter, at medlemmet er blevet ledigt og tilmeldt www.jobnet.dk skal a-kassen skriftligt og personligt indkalde den ledige til en CV-samtale, hvor der skal oprettes et CV på www.jobnet.dk og "Min plan" skal forberedes.

Rådighedsvurdering
A-kassen skal undersøge og vurdere et medlems rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet.

Det forudsættes, at medlemmet har en høj jobsøgningsaktivitet og søger arbejde med gode beskæftigelsesmuligheder både indenfor og udenfor vedkommendes hidtidige faglige område.

Medlemmet er forpligtet til at søge "rimeligt" arbejde som medlemmet har fysiske muligheder for og kompetencer til at kunne bestride.

Der kan ikke stilles krav om, at medlemmet skal søge et bestemt antal stillinger. Vurderingen  afhænger af, om medlemmet søger et tilstrækkeligt antal stillinger sammenholdt med medlemmets hidtidige beskæftigelseserfaring, uddannelse, helbred og øvrige kvalifikationer.

Arbejdssøgningen skal ske på den måde, som er den normale inden for det pågældende område/branche, f.eks. ved skriftlig ansøgning, telefonisk eller ved personlig henvendelse til arbejdsgiveren. Medlemmet skal bruge www.jobnet.dk og søge relevante stillinger, som er opslået dér.

Konkret vejledningspligt
Udover den generelle vejledningspligt er der fastsat regler for a-kassernes vejledningspligt i forbindelse med helt konkrete forhold omkring det enkelte medlem.

Virkningen af manglende vejledning til medlemmet vil være, at a-kassen pålægges ansvar for en eventuel fejludbetaling eller at medlemmet opnår ret til erstatning fra a-kassen for manglende ydelser.

Indhold hentes