Fremtidsfuldmagter

Sidst redigeret den 14.01.2020

I september 2017 blev der ved lov indført en ny form for fuldmagter – fremtidsfuldmagter. I loven er der fastsat en række specifikke krav til oprettelse, form, registrering og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten. 

I forhold til andre fuldmagter sikrer de specifikke krav bl.a., at der er større sikkerhed for, at den, der udsteder fuldmagten, er habil, ligesom man er sikret imod, at fuldmagten bliver væk, da den registreres og opbevares på cpr.nr. i Fremtidsfuldmagtsregisteret. 

Endelig er man garanteret, at en fremtidsfuldmagt først sættes i kraft, hvis man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og Familieretshuset har truffet afgørelse om dette på baggrund af en lægeerklæring.

Det betyder på den anden side, at en fremtidsfuldmagt ikke kan sættes i kraft, blot fordi man ikke selv orker at tage sig af sine forhold, eller fordi man hellere vil have at en anden tager sig af det.

I så fald har man brug for en anden type fuldmagt, f.eks. en pårørendefuldmagt, se nærmere i afsnittet om Ældre Sagens pårørendefuldmagter.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt
Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin:

  1. Ved brug af NemId skal fuldmagten indtastes digitalt via www.tinglysning.dk. Ved oprettelsen skal man tage stilling til, hvilke områder fuldmagten skal dække, og man skal selv formulere selve teksten. Der findes ikke fortrykte formularer til dette.

    I bilagene til Justitsministeriets vejledning til fremtidsfuldmagter, findes eksempler på koncepter for fremtidsfuldmagter.

    De er opdelt i ”Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold”, ”Alle personlige forhold”, ”Fuldmagt til alle økonomiske forhold” og ”Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold”.  Eksemplernes findes på http://www.civilstyrelsen.dk/da/fondskontor/Personret/Fremtidsfuldmagter.aspx, og kan frit kopieres.

  2. Senest et halvt år efter indtastningen/registreringen skal man underskrive fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde for en notar i den lokale skifteret. Det koster 300 kr. i retsafgift.

    Notaren sikrer sig ens identitet ved forevisning af billedlegitimation (pas eller kørekort - det er uden betydning om passet eller kørekortet er udløbet), at man fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten, og at oprettelse af fremtidsfuldmagten er ens eget ønske. Herefter er fuldmagten formelt oprettet.

    Hvis man ikke har mulighed for at møde op fysisk hos notaren, kan man mod betaling af transport få notaren til at komme til ens bopæl eller hospitalet.

Ændringer af fremtidsfuldmagter skal foretages på samme måde. Man kan altså ikke rette i en allerede oprettet fremtidsfuldmagt.

Hvis man er fritaget for Digital Post, kan man oprette fremtidsfuldmagten på papir, som herefter skal indsendes og derefter underskrives personligt hos Familieretshuset, der påser ens identitet ved forevisning af billedlegitimation (som ovenfor), og også undersøger, om man er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Man skal så ikke forbi en notar.

Sådan bliver fuldmagten sat i kraft
Hvis der opstår behov for at gøre brug af fuldmagten, skal den først sættes i kraft.

Det sker ved, at fremtidsfuldmægtigen eller f.eks. en pårørende sender en anmodning herom til Familieretshuset vedlagt en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne er opfyldt.

Der skal betales en afgift for ikraftsættelsen på 1.010 kr. (2020). Derudover skal man betale for lægeerklæringen. 

Tinglysning i Personbogen
Når Familieretshuset har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, tinglyses fuldmagten i Personbogen. På den måde gøres omverdenen, f.eks. offentlige myndigheder og andre aftalepartnere, bekendt med fuldmagten og at den er trådt i kraft. 

Eksisterende fuldmagter på papir
En eksisterende fuldmagt, herunder pårørendefuldmagter, der er eller bliver oprettet uden om fremtidsfuldmagtssystemet, vil stadig være gældende side om side med fremtidsfuldmagten.

I forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagten er det derfor vigtigt at overveje, om andre fuldmagter, f.eks. pårørendefuldmagter, skal tilbagekaldes eller fortsætte med at gælde.

Familieretshuset
Tlf. 72 56 70 00, man-ons 9-15, tors 12-16 og fre 9-14
www.familieretshuset.dk

Indhold hentes