Personlig indkomst og andre indkomster

Sidst redigeret den 26.05.2021

Den skattepligtige indkomst, som er grundlaget for beregning af indkomstskatten, opgøres således:

Personlig indkomst (fratrukket AM-bidrag)
+/- Kapitalindkomst
- Ligningsmæssige fradrag

Der er et skatteloft, som sikrer, at den samlede indkomstskat til staten og kommunen ikke beregnes med mere end 52,06% af nogen del af indkomsten.

Arbejdsmarkedsbidrag, kirkeskat og ejendomsværdiskat er ikke omfattet af skatteloftet.

Personlig indkomst.
Personlig indkomst er indkomster (med fradrag af evt. AM-bidrag), f.eks. løn, honorarer, indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, folkepension og anden social pension, ældrecheck, dagpenge, ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension og fratrædelsesgodtgørelse.

Til personlig indkomst medregnes også „genvundne afskrivninger“, der fremkommer ved salg af f.eks. anparter, landbrugsejendom eller selvstændig virksomhed og hævninger af såkaldt "opsparet overskud" i virksomhedsskatteordningen.

Skattefri indtægt for folkepensionister
Folkepensionisters indtægter på op til 11.500/11.700 kr. årligt (2020/2021), der modtages som betaling for hjælp i private hjem, er skattefri.

Det gælder dog kun, hvis den, man udfører arbejdet for, ikke fratrækker udgiften som håndværkerfradrag - se afsnit om dette.

Det er ikke afgørende, om man får folkepension, man skal blot have nået folkepensionsalderen.

Kapitalindkomst
Kapitalindkomst består bl.a. af renter af bankindestående og obligationer og renter af lån.

Kapitalindkomsten opgøres i et nettobeløb ved at trække den negative kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter) fra den positive kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter).

Positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter er større end renteudgifter) lægges til den personlige indkomst og beskattes med denne.

Negativ nettokapitalindkomst (renteudgifterne er større end renteindtægterne) giver et fradrag i bundskat, kommuneskat og evt. kirkeskat.

Negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kr. fratrækkes i skatten efter særlige regler.

Positiv nettokapitalindkomst op til 45.800/46.800 kr. i 2020/2021 (dobbelt fradrag for ægtefæller) beskattes efter særlige regler. Se evt. mere på www.skat.dk.

Lejeindtægter er også kapitalindkomst
Med virkning fra skatteåret 2018 er der vedtaget en lov der ændrer på reglerne for udlejning af bolig og fritidsbolig.

Fremover er der et bundfradrag på 41.800/42.700 kr. (2020/2021) ved udleje af fritidshus og 29.300/29.900 kr. (2020/2021) ved udleje af helårsbolig, hvis der sker indberetning af indtægten gennem et nyetableret system, der forventes i kraft 2021.

Indtil da kan fradraget anvendes uden indberetningen i overgangsperioden. Fra 2021 er fradraget for udlejning uden indberetning på 11.700 kr. (2021) uanset boligformen.

På grund af coronasituationen er fradraget for 2020 ekstraordinært sat til 60.000 kr. ved udleje af fritidshus.

Udover bundfradraget kan der fradrages 40% af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget. 

Ved udleje af en helårsbolig i mindst fire sammenhængende måneder til samme lejer anvendes de hidtidige regler, dvs. bundfradrag på 1,33 % af ejendomsvurderingen, dog mindst 24.000 kr. ved udlejning af ejerbolig og bundfradrag på 2/3 af den samlede årlige bruttohusleje/andelsudgift ved fremleje af leje- og andelsbolig. Udlejer kan dog vælge i stedet at anvende de nye regler.

En udlejer kan også efter lovændringen altid vælge at foretage en regnskabsmæssig opgørelse i stedet for at anvende bundfradrag m.v.
Al lejeindtægt – også af fremleje af andels- og lejebolig - beskattes fremover som kapitalindkomst.

Aktieindkomst
Aktieindkomst består af aktieudbytte og fortjeneste ved salg af aktier. Se afsnit om aktieindkomstskat under Skatteopgørelsen.

Indhold hentes