Fri proces

Sidst redigeret den 14.01.2020

Bevilges man fri proces, betaler det offentlige retssagens omkostninger, uanset om man taber eller vinder.

Omkostningerne kan være salær til egen advokat, retsafgift til det offentlige, modpartens omkostninger og udgift til sagkyndige erklæringer.

I nogle tilfælde bliver salæret til egen advokat højere end det beløb, der dækkes af det offentlige. Inden sagen påbegyndes, er det derfor en god idé, at få afklaret med advokaten, om hele salæret vil blive dækket via den fri proces, eller om advokaten forbeholder sig ret til et større salær.

Hvilken slags sager er omfattet af fri proces?
Der er tale om næsten alle slags sager af privat karakter, typisk sager om separation og skilsmisse, arv, lejespørgsmål, ansættelsesforhold, erstatning eller mangler ved fast ejendom.

Hvilken slags sager er ikke omfattet af fri proces?
Man kan ikke få fri proces til sager, der f.eks. vedrører ens erhvervsvirksomhed, inkassosager man selv rejser, injuriesager, straffesager og ”bagatelsager“, hvor omkostningerne ved en retssag ikke står i fornuftigt forhold til sagens økonomiske værdi.

Hvem kan få fri proces?
Der skal være rimelig udsigt til at vinde sagen, og ansøgeren skal opfylde de økonomiske betingelser nedenfor.

Formuens størrelse betyder ikke noget for ansøgningen, men indtægten skal være under de grænser, der også gælder for at få offentlig retshjælp.

Indtægten opgøres som summen af lønindtægt, pension, honorarer, renteindtægter mv. Indtægten må ikke overstige 336.000 kr. for en enlig, og for par (gifte eller ugifte) i alt 427.000 kr. med tillæg af 58.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år. Beløbene, der er 2020-tal, reguleres årligt.

Ansøges der om fri proces i en ægteskabssag, betragtes ansøgeren som enlig.

Selv om indtægten ligger over det nævnte beløb, kan Civilstyrelsen give fri proces, hvis sagen er principiel, af almen interesse eller har en anden særlig betydning.

Første skridt til at søge fri proces er at kontakte en advokat, der kan foretage en vurdering af, om betingelserne for at få fri proces er opfyldt. Advokaten kan i så fald hjælpe med at udarbejde og indsende ansøgning om fri proces.

I ansøgningen skal bl.a. oplyses, om ansøgeren har en retshjælpsforsikring, der kan give dækning. Er det tilfældet, skal forsikringen betale, før staten betaler evt. resterende beløb som led i fri proces. Civilstyrelsen skal også vurdere, om sagen kan rejses som en klage til Forbrugerklagenævnet eller et af de godkendte klagenævn.

Civilstyrelsen
tlf. 33 92 33 34, man-tor 10-15, fre 10-14
www.civilstyrelsen.dk

Hvis Civilstyrelsen giver afslag på fri proces, kan afgørelsen påklages til Procesbevillingsnævnet inden fire uger efter, at ansøgeren har fået meddelelse om afslaget.

Indhold hentes