Høreapparater

Sidst redigeret den 13.01.2021

Offentlig høreapparatbehandling, som er gratis, kan foregå på høreklinik, audiologisk afdeling på sygehuset, eller hos en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, hvis regionen har dette tilbud.

Privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud fra regionen, kan kun foregå hos godkendte private klinikker, der sælger høreapparater.

Tilskuddet udgør 4.176 kr. for det første og 2.381 kr. for det andet, i alt 6.557 kr. for 2 apparater. Priserne på høreapparater varierer fra ca. 4.000 kr. til 15.000 kr. pr. høreapparat.

Nogle får høreapparatet uden egenbetaling, for andre er der en egenbetaling ved valg af privat leverandør. Den private klinik skal oplyse, om de kan udlevere høreapparater uden egenbetaling.

Tilskud forudsætter, at der foreligger henvisning til høreapparatbehandling fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, og at regionen har givet en bevilling til anskaffelse af høreapparat.

Det er vigtigt, at man ikke bestiller sit høreapparat, før man har fået brev om bevilling, da man ellers ikke vil være berettiget til tilskuddet.

Tilskuddet dækker sammen med evt. egenbetaling: Høreprøve, høreapparat (herunder ørepropper), tilpasning, service og garanti og kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter.

Batterier er gratis uanset om behandlingen foregår i offentlig eller privat regi.

Er der behov for reparation af høreapparatet inden for garantiperioden på fire år så kontakt den private leverandør. Er høreapparatet leveret af det offentlige, sendes det til det firma (producenten), der har leveret det.

Der kan tidligst ydes støtte til nyt høreapparat, når det eksisterende er fire år gammelt. Kun i særlige tilfælde kan udskiftning komme på tale, før der er forløbet fire år. Ved udskiftning efter fire år behøves ingen henvisning fra en speciallæge ved privat køb.

Der kan ydes støtte til høreapparatbehandling via helbredstillægget og Sygeforsikringen "Danmark". Se afsnit "Ældrecheck og helbredstillæg" under Folkepension og Førtidspension, Folkepension.

Eksempel
Købt to høreapparater til 12.000,00 kr.
Tilskud fra regionen - 6.557,00 kr.
Egenbetaling 5.443,00 kr.
Har man helbredstillæg med en personlig tillægsprocent på 100, refunderes 85% heraf - 4.626,55 kr.
Endelig egenbetaling herefter 816,45 kr.
Hvis man kan få et tilskud fra Sygesikringen Danmark, fratrækkes dette tilskud, før helbredstillæg ydes.

I de tilfælde, hvor ansøger vælger at få behandlingen gratis i det offentlige system, vil høreapparatet være det offentliges ejendom. Høreapparatet skal derfor tilbageleveres, når det ikke længere er i brug.

Høreapparatet vil derimod være ansøgers eget, hvis man har valgt den private løsning med tilskud. Evt. klage skal her indgives til forbrugerklagenævnet. Se afsnit "Private klage- og ankenævn" under Rådgivnings- og klagenøgle.

Er der brug for supplerende høretekniske hjælpemidler f.eks. forstærkertelefon, teleslynge m.m., eller behov for undervisning i brugen af disse, kontakt det nærmeste kommunikationscenter.

Der kan ikke søges tilskud til hjælpemidler og undervisning gennem regionen. Tilskuddet skal i stedet søges via bopælskommunen.

Høreforeningen har en oversigt over kommunikationscentre, www.hoereforeningen.dk

Indhold hentes