Bevilling

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hjælpemidler og forbrugsgoder bevilges af kommunen uafhængigt af ansøgerens økonomi. Det er en forudsætning for bevilling efter reglerne i den sociale lovgivning, at der ikke kan ske bevilling efter anden lovgivning.

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som man har anskaffet inden bevilling er givet.

Betingelser
Kommunen skal yde støtte, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet

  • i væsentlig grad kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • er nødvendigt for, at den pågældende kan være i arbejde.

Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ved vurderingen skal der tages hensyn til den enkeltes behov, hjælpemidlets kvalitet og driftssikkerhed, udgifter til drift, holdbarhed, garanti mm. 

Særlige regler for forbrugsgoder
Der kan ikke ydes støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, f.eks. almindelige borde, stole, senge, telefoner, fjernsyn mv.

Forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, ændres løbende i takt med den almindelige samfundsudvikling, herunder udviklingen i den almindelige levestandard og folks forbrugs- og levevaner.

Der kan kun ydes støtte til køb af forbrugsgoder, der koster mere end 500 kr. Hvis der er behov for mere end ét forbrugsgode, lægges den samlede udgift til grund.

Hjælpen ydes som udgangspunkt med 50% af prisen på et standardprodukt af den type, der er behov for til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Brugeren får ejendomsretten til produktet og kan, efter eget valg af leverandør, købe det produkt, der ønskes. Brugeren kan også købe et dyrere produkt mod selv at betale ekstraudgifterne.

Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan også ydes som udlån.

Frit valg af leverandør
Hvis kommunen har indgået en aftale med en leverandør og man ønsker at benytte en anden leverandør, kan man selv købe hjælpemidlet. Udgifterne refunderes, dog højst med det beløb som kommunen skal betale for hjælpemidlet til sin leverandør.

Der er ikke frit leverandørvalg, hvis kommunen stiller et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, man ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Har kommunen ikke indgået aftale med en leverandør, kan man selv vælge leverandør. Støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb, der svarer til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Tilbageleveres hjælpemidlet inden fire år, skal evt. egenbetaling udbetales efter fradrag af 2.850 kr. inkl. moms og nedskrevet med 1/48 for hver måned, der er gået fra den dag kvittering forelå. Det er en betingelse, at hjælpemidlet har en generelt forøget anvendelighed også for andre end køberen.

Kommunen skal fastsætte tidsfrister for, hvor længe der må gå, fra ansøgningen er indgivet og til kommunen træffer en afgørelse. Tidsfristen skal oplyses til ansøgeren. Der skal gives en begrundelse, hvis tidsfristerne ikke kan overholdes.

Transportudgifter ifb. med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder godtgøres af kommunen, hvis den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for pensionister.

Der kan i særlige tilfælde også være behov for at yde f.eks. time- og dagpenge, beløb til hotel og befordringsgodtgørelse til rejseledsager.

Ved frit leverandørvalg er kommunen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse, der svarer til afstanden til det sted, hvor udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted.

Midlertidige hjælpemidler
Sygehuset kan udlevere hjælpemidler til midlertidig brug, hvis det i forbindelse med behandling på sygehus skønnes, at der er behov for det. Det kan f.eks. efter udskrivning være som led i genoptræning, eller hvis sygehuset vurderer, at der er behov for hjælpemidler, når man venter på behandling på sygehuset. Hjælpemidlet skal afleveres indenfor 3 måneder.

Speciallæger kan også ordinere hjælpemidler, hvis behandlingen foretages efter aftale med sygehusvæsenet.

Under midlertidige ophold i en anden kommune, f.eks. i sommerhus, hos familie eller venner, kan der i visse situationer bevilges udlån af reservehjælpemidler eller andre hjælpemidler.

Rådgivning og vejledning
Kommunen skal yde rådgivning og vejledning til ansøgeren om muligheden for at få bevilget et hjælpemiddel og om evt. muligheder for anden hjælp  - i stedet for eller som supplement til - et hjælpemiddel eller et forbrugsgode.

For at støtte den kommunale rådgivning, har man etableret Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), der bistår kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, www.socialstyrelsen.dk, tlf. 72 42 37 00.

Endvidere yder „Den uvildige konsulentordning for handicappede“ (DUKH) gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

DUKH
tlf. 76 30 19 30
www.dukh.dk

Indhold hentes