Beregning af folkepension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Beregning af grundbeløb Grundbeløbet er 6.419 kr. pr. måned før skat, uanset om man er enlig, gift eller samlevende.

Grundbeløbet afhænger kun af pensionistens personlige arbejdsindtægt. Se Fællesbestemmelser, Beregning af pension.

Firmapensioner, private pensioner og kapitalindkomst (f.eks. renteindtægt) og kursgevinster, har ingen betydning for grundbeløbet.

Tjener man over 336.900 kr. incl. feriepenge før skat, men efter AM-bidrag og evt. indbetaling til pensionsordning gennem arbejdsgiver er fratrukket, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 336.900 kr. (gælder både gifte, samlevende og enlige).

Grundbeløbet falder helt væk, når arbejdsindtægten fratrukket AM-bidraget er 587.300 kr.

Er man kun folkepensionist en del af året, reduceres fradragsbeløbet forholdsmæssigt. Er man f.eks. pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Eksempel 1 – enlig folkepensionist med arbejdsindtægt:
Arbejdsindtægt pr. år fratrukket AM-bidrag 360.000 kr.
ATP-pension: 18.000 kr.
Renteindtægt: 10.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget - Kun arbejdsindtægt medregnes               360.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 336.900 kr.
23.100 kr.

30% af 23.100 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb
skal nedsættes med = 6.930 kr.

Det maksimale årlige grundbeløb 77.028 kr.
Minus 6.930 kr.
Det årlige grundbeløb udgør herefter 70.098 kr.
Grundbeløbet i dette eksempel pr. md. før skat 5.842 kr.
Beregning af pensionstillæg
Satser
Reelt enlige 7.122 kr. pr. måned før skat
Gifte/samlevende 3.576 kr. pr. måned før skat

Al skattepligtig indtægt indgår i beregningen af pensionstillægget - også ægtefælles eller samlevers - men ikke den sociale pension.

Er man tilkendt pension eller flyttet sammen efter 01.03.1999 er regler og satser ens for samlevende og gifte. Overgangsregler fra før 01.03.1999 se "Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler".

Fradrag for pensionist der er gift/samlever med ikke-pensionist
Ægtefællens/samleverens indtægter medregnes med 46% af dennes indtægt, når pensionstillægget beregnes.

Har ægtefællen/samleveren arbejdsindtægt, efterløn, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp, nedsættes ægtefællens/samleverens indtægt som minimum med disse indtægter op til 10.000 kr.

Når pensionistens egne og ægtefælles/samlevers indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget med 32% af det beløb som indtægten overstiger følgende fradragsbeløb.

Fradragsbeløb:
Gifte/samlevende 177.700 kr. pr. år
Enlige 88.700 kr. pr. år

Er man kun pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Hvis der er tale om et ægtepar eller samlevende (efter 01.03.1999), som begge modtager social pension, er reguleringsprocenten 16% for hver ægtefælle/samlever.

Fradrag i pensionen
Man må have følgende indtægt inden der trækkes i pensionstillægget:

Fradragsbeløb for gifte/samlevende
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 14.808 kr. 177.700 kr.
1 Al indtægt regnes med, også ægtefælles/samlevers.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 32 kr. for gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist. Er begge pensionister nedsættes med 16 kr. for hver.

Fradragsbeløb for reelt enlige
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 7.392 kr. 88.700 kr.
1 Al skattepligtig indtægt regnes med.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 30,90 kr. for reelt enlige.

Skattefri indtægt op til 11.500 kr.
Folkepensionister kan tjene op til 11.500 kr. (2020) skattefrit i indkomståret ved arbejde i private hjem, f.eks. ved børnepasning, havearbejde eller rengøring. Denne indtægt indgår ikke i beregning af grundbeløb, pensionstillæg, personlig tillægsprocent eller boligydelse.

Starter man som pensionist f.eks. 1. oktober, kan man tjene 11.500 kr. skattefrit i det skatteår.

Arbejdsindtægter under denne grænse skal ikke oplyses til SKAT eller til Udbetaling Danmark.

Bortfald af pensionen
Pensionen falder helt bort, hvis man har indtægter:

Pr. måned Pr. år
Grundbeløb 48.942 kr. 587.300 kr.
Pensionstillæg
Reelt enlig 30.442 kr. 365.300 kr.
Ugift samboende1 18.567 kr. 222.800 kr.
Gift/samlevende med pensionist 37.158 kr. 445.900 kr.
Andre gifte 25.983 kr. 311.800 kr.
1 Ugift samboende, samlevende og pensionister før 01.03.1999 betragtes i selve beregningen som enlige, men får pensionssats som gift. Ved formuegrænsen tæller parrets samlede formue.

Bundfradrag for arbejdsindtægt
Folkepensionister har et særligt bundfradrag ved personligt arbejde på 122.004 kr. pr. kalenderår før skat og fratrukket AM-bidrag.
Det betyder, at man kan have en lønindtægt på 132.613 kr. før AM-bidrag, før det påvirker pensionsberegningen.

Ved overgang til folkepension i løbet af et kalenderår, beregnes fradraget forholdsmæssigt. Der skal betales skat inkl. AM-bidrag af hele arbejdsindtægten -  også af de 122.004 kr.

Fradraget gælder ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent, men ikke ved folkepensionens grundbeløb.

Al arbejdsindtægt indgår ved beregning af boligydelse uden fradraget.

Eksempel 2 - pensionstillæg, gifte pensionister:
Den ene har lønindtægt når AM-bidraget er fratrukket på 150.000 kr.
begge har indekskontrakter, i alt 100.000 kr.
ATP-pension i alt 34.000 kr.
Ratepension i alt 30.000 kr.
Det samlede indkomstgrundlag bliver hermed: 314.000 kr.
Kapitalindkomst, renteudgift - 24.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget 314.000 kr.
Minus fradrag for arbejdsindtægt 122.004 kr.
191.996 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte (Kapitalindkomsten indgår ikke, da den er negativ) 177.700 kr.
14.296 kr.
Pensionstillægget nedsættes med 32% af 14.296 kr. pr. år, fordelt med 16% for hver af ægtefællerne pr. år = 191 kr. for hver pr. md.
Det maksimale årlige pensionstillæg:
Gift folkepensionist 42.912 kr.
Minus det beregnede fradrag 2.288 kr.
Pensionstillæg til hver pr. år efter nedsættelsen 40.624 kr.
Pensionstillæg til hver pr. måned 3.385 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.419 kr. pr. md. før skat
Eksempel 3 - pensionstillæg, folkepensionist gift med ikke-pensionist
Pensionisten:
Ratepension 60.000 kr.
ATP-pension 14.000 kr.
Ægtefællen:
Arbejdsindtægt pr. år når AM-bidrag er trukket fra 300.000 kr.
Beregning:
Pensionistens egne indtægter på 74.000 kr. ud over folkepensionen indgår i beregningen.
Ægtefællen: ikke-pensionist.
Særreglen: der ses bort fra 54% af ægtefællens indkomst.
Indkomstgrundlag:
Pensionistens 74.000 kr.
46% af ægtefællens indtægt indgår 138.000 kr.
I alt 212.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte 177.700 kr.
Beregningsgrundlag 34.300 kr.
32% af 34.300 kr. er det beløb, det årlige maksimale pensionstillæg skal nedsættes med
(= 10.976 kr.)
Det maksimale årlige pensionstillæg til gifte 42.912 kr.
Minus 10.976 kr.
Det årlige pensionstillæg efter nedsættelsen 31.936 kr.
Det månedlige pensionstillæg 2.661 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.419 kr. pr. md. før skat.

Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler
Tidspunktet for tilkendelse af pensionen er afgørende for, hvordan pensionstillægget beregnes. Se skema:

Beregnes ud fra Takst/fradragsbeløb
Reelt enlig Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret før 26.04.1990 Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret (begge eller den ene) inden 01.03.1999 Egne indtægter (For begge) Takst: gifte
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret efter 01.03.1999 Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte
Gifte pensionister Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte

Indhold hentes