Beregning af pension

Sidst redigeret den 05.05.2021

Beregningsregler - Kalenderårsmodellen
Folke- og førtidspension beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen og oplysninger fra SKATs eIndkomstregister, hvortil al personlig indkomst indberettes hver måned.

Ændrer man sin forskudsopgørelse får Udbetaling Danmark automatisk besked. Der udfærdiges herefter en ny pensionsberegning med evt. regulering af pensionen.

Hvis oplysninger om indtægt fra eIndkomstregistret i årets løb nærmer sig den indkomst, der er angivet i forskudsopgørelsen, sender Udbetaling Danmark et varslingsbrev om, at pensionen bliver nedsat.

Selvstændige, og andre med udvidet selvangivelse, skal oplyse om ændringer i indkomstforhold i løbet af året til Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Selvstændige har en særlig mulighed for at anmode Udbetaling Danmark om, at deres indtægt ved selvstændig virksomhed fordeles på perioder med ret til pension og perioder uden ret til pension. Få yderligere information hos Udbetaling Danmark.

Pensionister, med udenlandske indtægter, der ikke beskattes i Danmark, skal selv meddele ændringer på borger.dk. Indtægter, der ikke er skattepligtige her i landet, indgår i pensionsberegningen på samme måde som de skattepligtige indtægter her i landet. De udenlandske indtægter fordeles ligeligt over kalenderåret på samme måde som andre indtægter, der ikke fremgår af indkomstregistret.

Efterregulering af pensionen

Den månedlige pension er altid foreløbig. Den endelige pension beregnes, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger året efter

Der sker en årlig efterregulering af den udbetalte pension, som vi kender det fra SKAT.

Når årsopgørelsen fra SKAT foreligger i marts måned beregner Udbetaling Danmark, om pensionen for året er udbetalt korrekt. Pensionsopgørelsen fra Udbetaling Danmark udsendes normalt i maj/juni.

Har pensionisten fået for lidt, bliver pensionen efterbetalt. Har pensionisten fået for meget, skal man betale pension tilbage.

Pensionister, som fortsætter med selvstændig virksomhed, får deres årsopgørelse senere på året, når årsopgørelsen fra SKAT er klar.

Den årlige efterregulering af pensionen gælder for
  • den løbende pension
  • den personlige tillægsprocent
  • ældrecheck 
  • varmetillæg
  • mediecheck

Hvis den personlige tillægsprocent ændres ved årsopgørelsen, efterreguleres helbredstillægget ikke.

Efterregulering af pension ved flere perioder
Pensionister, der er blevet gift, skilt, blevet alene, overgået til folkepension fra førtidspension, eller hvor ægtefælle eller samlever er blevet pensionist i løbet af året, får deres pension opgjort på flere perioder.

Er man i tvivl om reglerne, kan henvendelse rettes til Udbetaling Danmark Pension på tlf. 70 12 80 61.

Krav om tilbagebetaling af pension
Hvis man har brug for hjælp til, hvordan man betaler pension tilbage, kan man ringe til Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 65.
Hvis man ikke gør noget, får man et brev fra Udbetaling Danmark med et forslag til en afdragsordning. Afdragene foreslår Udbetaling Danmark ud fra årsindkomsten.

Man kan også vælge at få et indbetalingskort på det fulde beløb.

Merindtægt relateret til covid-19
Ved den endelige årlige efterregulering ser Udbetaling Danmark bort fra covid – 19 relateret merindtægt.

Hvis man fra 1. marts 2020 til 31. december 2021, er ansat i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19, så kan der ses bort fra hele indtægten fra dette ansættelsesforhold.

Det betyder, at denne indtægt ikke har betydning for beregning af både egen og evt. ægtefælle eller samlevers folke-, senior- eller førtidspension. I forhold til folkepensionen bortses der ved merindtægten for grundbeløbet, pensionstillægget, varmetillægget, mediechecken og ældrechecken.

Indtægter, der er udbetalt og beskattet i perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april 2021 www.borger.dk/pension-corona. Indberetningen skal indeholde lønsedler med oplysninger om indtægt, erklæring fra arbejdsgiver og en tro og love erklæring fra pensionisten om, at oplysningerne er korrekte.

Indtægter der er udbetalt og beskattet i perioden 1. januar 2021 til 31.12.2021, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2022.

Oversigt over beregningsreglerne:
Beregning af pension Den beregnede pension er i første omgang foreløbig.
(Se nedenfor om efterregulering). Pensionen beregnes ud fra oplysningerne i forskudsregistreringen fra SKAT. Man bør kontrollere, at pensionen bliver beregnet ud fra de korrekte indtægtsoplysninger samt ændre forskudsopgørelsen, hvis indtægtsforholdene ændre sig.
Første beregning af pension.
Ny pensionist
Er man ny pensionist beregnes pensionen ud fra pensionistens oplysninger til Udbetaling Danmark om forventet indkomst resten af året og ikke ud fra forskudsoplysningen.
Bliver man folkepensionist fra 1. januar, sker beregningen dog ud fra forskudsopgørelsen.
Ændrede indkomster Hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse, omregnes pensionen med virkning for hele kalenderåret.
Hvis man kun er pensionist en del af året, omregnes pensionen for resten af året. Pensionisten skal give Udbetaling Danmark besked om de ændrede indkomster.
Ændringer af indkomsten vil kunne få virkning for den løbende pension, den personlige tillægsprocent og dermed helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg samt mediecheck
Omberegning af pensionen ved indkomstændring Den fremtidige månedlige pension beregnes som forskellen mellem - den nye beregnede pension på baggrund af indkomstændringerne for hele året - og den pension, der allerede er udbetalt i løbet af året, divideret med det resterende antal måneder i opgørelsesperioden
Efterregulering Pensionen, ældrecheck, varmetillæg og mediecheck bliver efterreguleret, året efter udbetalingen, på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT.
Helbredstillæg efterreguleres ikke
Undtagelser vedr. fastsættelse af indkomstgrundlaget Hvis det fremgår af e-indkomstregistret, at den aktuelle indkomst overstiger de oplyste indkomster i forskudsregistreringen, kan Udbetaling Danmark fastsætte et nyt indkomstgrundlag.
Ændrede personlige forhold  Når der sker ændringer i de personlige forhold f.eks. ændret samliv, skal man kontakte Udbetaling Danmark. Pensionen omregnes med virkning fra måneden, efter ændringen er sket.
Særligt gælder det for ægtepar, hvor den ene ægtefælle flytter i plejebolig f.eks. den 1. maj. Her ændres pensionen dog med virkning fra 1. maj, altså fra samme tidspunkt som for indflytningen i plejebolig.
Oplysningspligt vedrørende indkomst og formue  Der er oplysningspligt om indkomstændring for selvstændig virksomhed og indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark. Der er oplysningspligt vedrørende ændring i formuen, hvis man modtager ældrecheck og helbredstillæg.
Kapitalindkomst og aktieindkomst  Kapitalindkomst, f.eks. aktieindkomst eller renteindtægt, fordeles ligeligt over året, uanset hvornår på året indtægten er indgået. Er den samlede kapitalindkomst negativ, fratrækkes den ikke.
Skattepligtig aktieindkomst (udbytte og avance ved salg ). Der ses bort fra udbytteindkomst, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat på op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtefæller og samlevende.

 

Indtægtsgrundlag Indtægtsgrundlaget opgøres på grundlag af pensionistens og evt. ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Opgørelsen følger skattelovgivningens indtægtsopgørelse, bortset fra aktieindkomst (se ovenfor).

Indtægtsgrundlaget består af

• personlig indkomst
• positiv nettokapitalindkomst (f.eks. renteindtægt fratrukket renteudgifter)
• skattepligtig aktieindkomst.

Den personlige indkomst beregnes ved, at man sammenlægger alle skattepligtige indtægter, der ikke er kapitalindkomst f.eks. løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), overskud af virksomhed, firmapension, ratepension, tjenestemandspension, ATP, udbetalinger fra indekskontrakter samt understøttelse, efterløn og kontanthjælp.

Tilbagebetalt efterløns- og fleksydelsesbidrag indgår ikke i opgørelsen af indtægtsgrundlaget, selvom der er tale om skattepligtige indtægter.

Når den sociale pension skal beregnes, skal offentlig førtidspension eller folkepension ikke medregnes i den personlige indkomst. Selve formuen indgår heller ikke i beregning af pensionen.

Fradrag for indbetalinger til private pensioner
Når indkomsten er opgjort, kan der fratrækkes indbetalinger til privat tegnede pensionsordninger, f.eks. indbetaling til ratepension eller livrente. Fradraget sker efter skattelovgivningens regler. Se afsnit "Ratepension" og "Livsvarig livrente".

Da beregningsgrundlaget bliver mindre, kan det medføre, at pensionstillægget ikke reduceres eller reduceres i mindre omfang.

Indbetalingen påvirker også beregning af den personlige tillægsprocent.

Disse fradrag gælder dog kun ved beregning af pensionstillæg - ikke ved beregning af grundbeløbet.

Hvis arbejdsindtægten er så høj, at det vil medføre nedsættelse af folkepensionens grundbeløb, og man fortsat ønsker at spare op til pension, kan det være en fordel at lade arbejdsgiveren foretage pensionsindbetaling på en pensionsordning med fradragsret (ratepension og livrente).

Indbetaling via arbejdsgiver indgår nemlig ikke i den indtægt, der danner grundlag for en evt. nedsættelse af grundbeløbet.

Denne mulighed gælder ikke for selvstændige, da de ikke har en arbejdsgiver.

Hvis man selv indbetaler til en pensionsordning, sker der ingen nedsættelse af den indtægt, der danner grundlag for regulering af grundbeløbet.

Lejeindtægt

Skattepligtig lejeindtægt indgår i pensionsberegningen. Om beregning af skattepligtig lejeindtægt, se afsnit "Personlig indkomst og andre indkomster" i under Personskat.

Indhold hentes