Beregning af pension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Beregningsregler - Kalenderårsmodellen
Folke- og førtidspension beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen og oplysninger fra SKATs eIndkomstregister, hvortil al personlig indkomst indberettes hver måned.

Ændrer man sin forskudsopgørelse hos SKAT, får Udbetaling Danmark automatisk besked. Der udfærdiges herefter en ny pensionsberegning med evt. regulering af pensionen.

Dette gælder dog ikke selvstændige og andre med udvidet selvangivelse, der alle stadig skal oplyse om ændringer i indkomstforhold i løbet af året til Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Selvstændige har en særlig mulighed for at anmode Udbetaling Danmark om, at deres indtægt ved selvstændig virksomhed fordeles på perioder med ret til pension og perioder uden ret til pension, på en anden måde end svarende til en ligelig fordeling over kalenderåret. Det kan være en fordel i det år, man overgår til pension.

Pensionister med udenlandske indtægter, der ikke beskattes i Danmark, skal selv meddele ændringer på borger.dk. Indtægter, der ikke er skattepligtige her i landet, indgår i pensionsberegningen på samme måde som de skattepligtige indtægter her i landet. De udenlandske indtægter fordeles ligeligt over kalenderåret på samme måde som andre indtægter, der ikke fremgår af indkomstregistret.

Der er stadig oplysningspligt til Udbetaling Danmark om ændring af formue i forhold til ældrecheck og helbredstillæg og oplysningspligt om ændring af personlige forhold, f.eks. samlivsstatus.

Hvis oplysninger om indtægt fra eIndkomstregistret i årets løb nærmer sig den indkomst, der er angivet i forskudsopgørelsen, sender Udbetaling Danmark et varslingsbrev om, at pensionen bliver nedsat.

Pensionisten har herefter 8 dage til at fremkomme med evt. bemærkninger.

Efterregulering af pensionen

Den løbende pension er altid foreløbig. Den endelige pension beregnes, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger året efter.

Der sker en årlig efterregulering af den udbetalte pension, som vi kender det fra SKAT.

Når årsopgørelsen for 2019 fra SKAT foreligger i marts 2020, beregner Udbetaling Danmark, om pensionisten har fået udbetalt den korrekte pension. Årsopgørelsen for pension udsendes normalt i maj/juni.

Har pensionisten fået for lidt, bliver pensionen efterbetalt. Har pensionisten fået for meget, skal man betale pension tilbage.

Det gælder for alle pensionister, også for pensionister, der fortsætter med selvstændig virksomhed. De får dog først deres årsopgørelse senere på året, når årsopgørelsen fra SKAT er klar.

Man kan kontakte Udbetaling Danmark for at få fremsendt en opstilling med  forklaring på årets pensionsberegning
Ankestyrelsen har fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt, at Udbetaling Danmark blot anfører resultatet af årsopgørelsen. De skal også redegøre for de underliggende beregninger på en sådan måde, at det klart fremgår, hvordan de er kommet frem til beløbene. Dette sker ikke automatisk, før Udbetaling Danmark får et nyt IT-system. Forventes i 2020.
Den årlige efterregulering af pensionen gælder for
  • den løbende pension
  • den personlige tillægsprocent
  • ældrecheck og
  • varmetillæg
  • mediecheck

hvis den personlige tillægsprocent ændres ved årsopgørelsen. Helbredstillæg efterreguleres ikke.

Efterregulering af pension ved flere perioder
Der har gennem mere end et år været usikkerhed om, hvordan pensionen skal beregnes, hvis der er flere perioder i et kalenderår.

Reglerne, den såkaldte ”kalenderårsmodel” blev indført fra 1.1.2015. I 2018 ændrede Ankestyrelsen den beregningsmåde, der havde været anvendt fra 2015.

Det har givet usikkerhed om regelgrundlaget, hvilket har betydet, at Udbetaling Danmark ikke har været i stand til at efterregulere den sociale pension for borgere, hvor der er flere perioder i løbet af et kalenderår.

Det drejer sig om pensionister, der er blevet gift eller skilt, blevet alene, pensionister, hvis ægtefælle overgår til pension i løbet af året eller pensionister, der har opsat deres folkepension efter først at have fået den udbetalt.

Disse pensionister har i skrivende stund endnu ikke fået deres efterregulering af pensionen for 2017 og for 2018.

Ministeriet (STAR) arbejder på lovpræciseringer, så det klart skal fremgå, hvordan pensionen skal beregnes, når der er tale om flere perioder.

Lovpræciseringerne forventes fremsat til politisk behandling i 2020, hvorfor redaktionen af Værd at vide har besluttet at afvente præciseringen af disse regler i den trykte udgave af Værd at vide 2020.

Så snart lovgrundlaget er på plads, vil reglerne om pensionsberegning ved flere perioder blive opdateret i webudgaven af bogen på www.aeldresagen.dk/vav

Er man i tvivl om reglerne, kan henvendelse rettes til Udbetaling Danmark Pension på tlf. 70 12 80 61.

Krav om tilbagebetaling af pension
Hvis man har brug for hjælp til, hvordan man betaler pension tilbage, kan man ringe til
Udbetaling Danmark, tlf. 70 11 40 11.
Hvis man ikke gør noget, får man et brev fra Udbetaling Danmark med et forslag til en afdragsordning. Afdragene foreslår Udbetaling Danmark ud fra årsindkomsten.

Man kan også vælge at få et indbetalingskort på det fulde beløb.

Oversigt over beregningsreglerne:
Beregning af pension Den beregnede pension er i første omgang foreløbig.
(Se nedenfor om efterregulering)
Opgørelsesperioden Indkomstgrundlaget er indtægten i kalenderåret ifølge den gældende forskudsopgørelse
Første beregning af pension Er man ny pensionist beregnes pensionen ud fra pensionistens oplysning om forventet indkomst i perioden fra overgang til pension og resten af kalenderåret (opgørelsesperioden)
Ændrede indkomster Er man pensionist hele kalenderåret, er indkomstgrundlaget indkomsten ifølge forskudsopgørelsen. Hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse, omregnes pensionen med virkning for hele kalenderåret, for at undgå en stor efterregning.
Hvis man kun er pensionist en del af året, omregnes pensionen, hvis pensionisten oplyser Udbetaling Danmark om ændrede indkomster
Undtagelser vedr. fastsættelse af indkomstgrundlaget Indtægtsgrundlaget fastsættes på grundlag af den registrerede indtægt (se note), hvis denne overstiger forskudsopgørelsen. For personer, som modtager helbredstillæg, kan Udbetaling Danmark fastsætte et nyt beregnet indkomstgrundlag, på baggrund af den ændrede indtægt
Ændrede personlige forhold, f.eks. ændret samliv              Pensionen omregnes med virkning fra ændringen gældende for resten af kalenderåret
Oplysningspligt vedrørende indkomst Der er ikke oplysningspligt om indkomstændring - bortset fra selvstændig virksomhed og indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark. Der er oplysningspligt vedrørende ændring i formuen, hvis man modtager ældrecheck og helbredstillæg. Og oplysningspligt, hvis der er flere perioder
Efterregulering Pensionen, herunder ældrecheck, varmetillæg og mediecheck bliver efterreguleret året efter på baggrund af årsopgørelsen.
Helbredstillæg efterreguleres ikke
Omberegning af pensionen ved indkomstændring Den fremtidige månedlige pension beregnes som forskellen mellem den nu beregnede pension for hele året og den pension, der allerede er udbetalt i løbet af året, divideret med det resterende antal måneder i opgørelsesperioden
Note: Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge eIndkomstregistret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra pensionisten.

Når man starter som pensionist, bliver pensionen beregnet efter den forventede indtægt resten af året.

En undtagelse er kapitalindkomst, f.eks. aktieindkomst eller renteindtægt, der altid fordeles ligeligt over året, uanset hvornår på året indtægten er indgået.

Pensionistens egne oplysninger om forventet fremtidig indtægt er vigtig, når der ansøges om pension, da beregningen af pensionen ikke sker ud fra forskudsopgørelsen, men ud fra pensionistens egne oplysninger.

Modtager man folkepension fra 1. januar, sker beregningen dog ud fra forskudsopgørelsen. Så man skal særligt her sørge for, at forskudsopgørelsen er opdateret.

Indtægtsgrundlaget opgøres på grundlag af pensionistens og evt. ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Opgørelsen følger skattelovgivningens indtægtsopgørelse, bortset fra aktieindkomst (se nedenfor).

Indtægtsgrundlaget består af

  • personlig indkomst
  • positiv nettokapitalindkomst (f.eks. renteindtægt fratrukket renteudgifter)
  • skattepligtig aktieindkomst (udbytte og avance ved salg). Der ses bort fra udbytteindkomst, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat på op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtefæller og samlevende.

Den personlige indkomst beregnes ved, at man sammenlægger alle skattepligtige indtægter, der ikke er kapitalindkomst f.eks. løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), overskud af virksomhed, firmapension, ratepension, tjenestemandspension, ATP, udbetalinger fra indekskontrakter samt understøttelse, efterløn og kontanthjælp.

Eneste undtagelse (udover aktieindkomst) er tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag. Selvom der er tale om skattepligtige indtægter indgår bidragene ikke i opgørelse af indtægtsgrundlaget. 

Er den samlede kapitalindkomst negativ, fratrækkes den ikke. Dvs. man får kun fordel af en stor renteudgift ved beregning af skatten. Ikke ved beregning af social pension.

Når den sociale pension skal beregnes, skal offentlig førtidspension eller folkepension ikke medregnes i den personlige indkomst. Selve formuen indgår ikke i beregning af pensionen. Det samlede indtægtsgrundlag afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Fradrag for indbetalinger til private pensioner
Når indkomsten er opgjort, kan der fratrækkes indbetalinger til privat tegnede pensionsordninger, f.eks. indbetaling til ratepension eller livrente. Fradraget sker efter skattelovgivningens regler. Læs mere under Ratepension og Livrente.

Da beregningsgrundlaget således nedsættes, vil det evt. medføre, at pensionstillægget ikke reduceres eller reduceres i mindre omfang.

Indbetalingen påvirker også beregning af den personlige tillægsprocent.

Disse fradrag gælder dog kun ved beregning af pensionstillæg - ikke ved beregning af grundbeløbet.

Hvis ens arbejdsindtægt er så høj, at det vil medføre nedsættelse af folkepensionens grundbeløb, og man fortsat ønsker at spare op til pension, kan det være en fordel at lade arbejdsgiveren foretage pensionsindbetaling på en pensionsordning med fradragsret (ratepension og livrente).

Indbetaling via arbejdsgiver indgår nemlig ikke i den indtægt, der danner grundlag for en evt. nedsættelse af grundbeløbet.

Denne mulighed gælder ikke for selvstændige, da de ikke har en arbejdsgiver.

Hvis man selv indbetaler til en pensionsordning, sker der ingen nedsættelse af den indtægt, der danner grundlag for regulering af grundbeløbet.

SKAT giver meddelelse til Udbetaling Danmark, hvis en pensionist ændrer i sin forskudsregistrering i løbet af året. Det kaldes "Skat i balance". Men vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark ikke kan anvende oplysningerne i forskudsregistreringen, hvis der er kommet en ny opgørelsesperiode, f.eks. ved nyt samliv.

Har man indtægt, der ikke automatisk stiger hvert år, f.eks. en pensionsudbetaling, er det en god ide at ændre sin forskudsopgørelse, da SKAT automatisk forhøjer f.eks. private pensioner med en procentsats.

Hvis indkomsten i forskudsopgørelsen har været for høj, bliver det dog rettet ved efterreguleringen.

Lejeindtægt
Skattepligtig lejeindtægt indgår i pensionsberegningen. Om beregning af skattepligtig lejeindtægt, se afsnit "Personlig indkomst og andre indkomster" i afsnit om Personskat.

Indhold hentes