Fraflytning af ældrebolig/plejehjem

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ældrebolig/plejebolig
Ved flytning, eller ved dødsfald, skal en ældrebolig opsiges med det varsel, der er anført i lejekontrakten, typisk tre måneder.

Opsigelse skal ske skriftligt til den første i en måned, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Hvis man ønsker at flytte med kortere varsel end det sædvanlige, eller ved dødsfald, er udlejer forpligtet til at genudleje så hurtigt som muligt.

Ved dødsfald vil boet hæfte for huslejen indtil ældreboligen genudlejes, eller de tre måneder er gået.

Er det lejede en plejebolig og dør lejeren uden at efterlade ægtefælle eller andre, som lejeren har haft fælles husstand med, kan opsigelse ske med en måneds varsel.

Der skal normalt foreligge en skifteretsattest, før afdødes lejemål kan opsiges fra boets side. Mange udlejere af plejeboliger accepterer dog en opsigelse fra arvingerne, inden skifteretsattesten foreligger.

Der kan være behov for hurtigt at skulle rydde boligen. I flere retskredse er der indgået aftale med kommuner om muligheden for, at boligen kan ryddes, inden der er taget stilling til, hvordan boet skal behandles.

Skifteretten har lavet en erklæring, som de pårørende, der rydder boligen, kan udfylde og aflevere til plejecentret. Plejecentret sender herefter erklæringen til skifteretten. Erklæringen kan downloades på www.domstol.dk, søg på ”rydning af plejebolig”.

Er plejecentret bekendt med, at der er konflikt mellem arvingerne i forhold til afdødes ejendele, eller er plejecentret usikker på, hvem der er arvinger, bør plejecentret afvente, at skifteretten tager stilling til boets behandling og i stedet opbevare afdødes ejendele på betryggende vis.

En lejer af en plejebolig kan kun opsiges, når de almindelige regler i lov om leje af almene boliger er opfyldt, og når der samtidigt tilbydes en anden passende bolig. Opsigelsesvarslet vil være 3 måneder.

Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Ved død bortfalder boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket.

Når lejemålet ophører ved flytning eller dødsfald, skal det vurderes, om der skal betales for reparationer og istandsættelse.

Der skal også ske afregning vedrørende resterende indskud efter samme regler, som gælder for almindelige lejemål, se Lejebolig, Fraflytning.

Når der visiteres til en plejebolig, er der ofte tale om meget svækkede beboere med f.eks. demenssygdom. Det kan betyde, at en stærkt svækket beboer næppe kan være bundet af alle standardforpligtelser i en lejekontrakt og at erstatningskrav for reparationer m.v. i visse tilfælde ikke bør imødekommes. Det kunne være en skade, der skyldes forhold, som plejepersonalet burde have forhindret.

Der er særlige regler for friplejeboliger, da de ikke på alle områder er omfattet af lejelovens almindelige bestemmelser, f.eks. hæfter man kun for husleje for en måned ad gangen.

Plejehjem
Ved flytning, eller ved dødsfald, er der ikke særlige regler om opsigelsesvarsel, da lejeloven ikke gælder for de gamle plejehjem. Boligudgiften skal betales, indtil boligen er fraflyttet.

Kommunen kan bestemme, at den fraflyttede beboer/afdødes bo skal betale leje i en kortere periode, der svarer til den tid kommunen sædvanligvis bruger til at gøre boligen klar til en ny beboer.

Kommunen kan 14 dage efter et dødsfald hæve huslejen til boligens faktiske omkostninger for at tilskynde dødsboet til at boligen fraflyttes hurtigst muligt.

Indhold hentes