Betaling i plejebolig og ældrebolig

Sidst redigeret den 13.01.2021

Pleje - og ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger. Der oprettes en lejekontrakt, og der skal betales husleje, varme, antenneafgift m.v., der kan reguleres løbende efter lejelovgivningens regler.

Ved indflytning skal der betales indskud. Der er mulighed for at søge lån til indskud hos kommunen, se "Lån til betaling af beboerindskud" under "Boligstøtte". 

Drejer det sig om en stærkt svækket eller dement person, som skal flytte i plejebolig, skal man overveje om pågældende forstår betydningen af at underskrive en lejekontrakt, ansøgning om boligstøtte og evt. lånedokumenter vedrørende indskud.

Ægtefælle eller anden pårørende kan ikke uden videre skrive under. Der gælder særlige regler. Se afsnittene under Flytning uden samtykke.

Boligstøtte
Får man tilbudt en plejebolig eller ældrebolig med en høj husleje, skal man ikke umiddelbart blive nervøs for økonomien, men i stedet undersøge, hvad man kan få i boligstøtte. De almindelige regler om boligstøttens maksimumbeløb gælder nemlig ikke for pleje - og ældreboliger.

Formuen indgår kun i beregningen af boligstøtten, hvis den er over 902.600 kr. (2021) for folke- og førtidspensionister (tilkendt førtidspension før 01.01.2003) og over 779.800 kr. (2021) for andre.

Boligstøtte ydes til 65 m² bruttoareal til en enlig og til 85 m² til et par, også selvom den tilbudte plejebolig eller ældrebolig er større. Er ansøgeren stærkt bevægelseshæmmet, f.eks. kørestolsbruger, forøges bruttoetagearealet med 10 m².

Man kan kun få boligstøtte til én bolig, selv om man i en opsigelsesperiode har dobbelt husleje. Boligstøtte ydes til den bolig, hvor man har folkeregisteradresse.

I særlige tilfælde kan kommunen bevilge den ekstra husleje samt hjælp til flytning. Se afsnit om Særlige personlige tillæg

Mad, forplejning, vask m.v.
En beboer i plejebolig kan vælge at tilkøbe forskellige ydelser, de kaldes servicepakker.

Man kan vælge at få fuld forplejning. I mange kommuner kan man nøjes med at vælge varm mad og selv sørge for resten af kosten. Man kan også helt fravælge forplejning og i stedet få maden leveret fra et catering-firma eller fra familien.

I nogle kommuner skal beboerne betale for fuld kost, selv om de kun modtager et varmt måltid. Kommunen har ret til selv at fastlægge retningslinjer på dette område.

Der er prisloft for egenbetaling for madservice i plejebolig og på plejehjem. Beløbet reguleres årligt og prisloftet er 3.834  kr. pr. måned (2021).

Man kan tilvælge vask af tøj, leje af linned, vinduespudsning, levering af toiletartikler m.v. og fodpleje. Almindelig fodpleje som klipning af negle og indsmøring med creme er en del af den almindelige pleje og skal tilbydes uden betaling. 

Valgmulighederne er ofte mere teoretiske end praktiske, da beboerne sjældent selv kan sørge for disse fornødenheder. Derfor vil de fleste beboere vælge at få alle de tilbud, som kan leveres i botilbuddet.

Prisen for ydelserne bliver fastsat af botilbuddet eller af kommunen og varierer derfor fra sted til sted. 

Økonomi
Betaling for ydelserne opkræves månedsvis forud og kan enten fratrækkes i pensionsudbetalingen eller overføres via Betalingsservice efter aftale med beboeren.

Det er ikke fastsat, hvor stort et rådighedsbeløb en pensionist skal have, når faste udgifter er betalt. Beløbet skal dog være rimeligt. Hvis en beboer ikke kan betale alle sine udgifter, kan der søges om et særligt personligt tillæg ud fra det månedlige budget. Se Særlige personlige tillæg.

Beboere, der lider af demenssygdom eller på anden måde er psykisk dårligt fungerende, har ofte vanskeligt ved selv at administrere økonomien. De kan derfor have behov for hjælp fra ægtefælle, pårørende eller fra plejehjemmet.

Er beboeren i stand til at handle fornuftsmæssigt, men ude af stand til at klare det praktiske, som f.eks. hæve penge, betale regninger m.v., så kan der indgås en administrationsaftale med kommunen.

Det kan dog være nødvendigt med fuldmagt eller værgemål, hvis beboeren ikke er i stand til at træffe økonomiske beslutninger. Se afsnittet om "Værgemål og fuldmagt".

Forsikring, TV-licens og antenne/bredbånd
Beboere i plejebolig/plejehjem eller ældrebolig er normalt ikke forsikret af en fælles indbo- og ansvarsforsikring. Se afsnit Forsikring - Sådan dækker egne forsikringer.

Bor man i plejebolig eller ældrebolig skal man betale licens, hvis man har eget tv. Hvis der er etableret adgang til kabel-tv, internet mv., skal der betales for dette. Man kan dog anmode om at blive fritaget for tilslutning til fællesantenneanlægget og selv vælge en anden udbyder. Det følger af almenlejeloven. Læs mere i afsnittet "Betalinger udover husleje" under "Lejeboliger".

Bor man på plejehjem, kan man være omfattet af en hjemmeboende ægtefælle/samlevers licens (husstandslicens). Se afsnittet om "Licens". 

Indhold hentes