Du har flere muligheder for at klage, hvis du mener, at du er blevet uretfærdig behandlet eller er uenig i en afgørelse. Det kan dog være lidt af en jungle at finde rundt i dine muligheder. Her er en guide til, hvordan du griber det an.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage

Du kan komme i en situation, hvor du vil klage. Så har du flere muligheder for at klage, afhængigt af emnet. Det kan være, hvis du mener, at du er blevet uretfærdig behandlet, er uenig i en afgørelse fra en myndighed, eller hvis du vil klage over en vare, du har købt.

Gode råd om betaling på akutstue

Du kan kontakte kommunen eller Ældre Sagens rådgivning, hvis du er blevet opkrævet for betaling til kost, tøjvask og linned på en af landets kommunale akutpladser.

Har du været henvist til pleje/behandling på en akutstue og er blevet opkrævet betaling for kost, tøjvask og linned, anbefaler vi, at du kontakter kommunen og beder om en forklaring på opkrævningen.

Bed om en skriftlig afgørelse, som skal indeholde en vurdering og en begrundelse for lige netop din ydelse/tilbud. Sørg også for at få en henvisning til, hvordan du har mulighed for at klage over afgørelsen, hvis du ønsker det.

Du kan også ringe til Ældre Sagens rådgivningstelefon, hvis du har spørgsmål om egenbetaling på en akutstue.

Mange i tvivl om betaling ved akutstuepladser

I Ældre Sagen har vi gennem den seneste tid fået et stigende antal henvendelser på vores rådgivningstelefon om egenbetaling til kost, tøjvask og linned på de kommunale akutpladser.

Henvendelserne er kommet, fordi Kammeradvokaten har udgivet et notat den 16. november 2018 om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser.

I notatet står, at kommunerne, efter Kammeradvokatens vurdering, ikke har ret til i følge loven at opkræve betaling hos personer, der opholder sig på en kommunal akutplads. Kammeradvokaten refererer til reglerne i sundhedsloven.

Notatet er kommet, fordi flere organisationer, herunder Ældre Sagen, er blevet opmærksomme på, at nogle kommuner opkræver betaling for kost, tøjvask og linned på de kommunale akutpladser.

Akutstuernes formål

Akutstuerne er målrettet til personer, der er færdigbehandlede og ikke har behov for sygehusindlæggelse, men som fortsat, ud fra en lægefaglig vurdering, har behov observation eller pleje. 

Akutstuerne er også målrettet patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på praktisk hjælp til vurdering eller indsats.

Der kan være tale om et akut opstået behov eller en forværring af ens helbredstilstand. Eller personer der har fået en henvisning fra lægen, og som efter at være blevet udskrevet fra sygehuset fortsat har komplekse behov for pleje eller behandling.

Brug for en præcisering af reglerne

Ældre Sagen har påpeget overfor Sundheds- og Ældreministeriet, at der en behov for præcisering af reglerne for, hvad der indgår i det vederlagsfri/gratis tilbud på akutpladserne, fordi det er vores opfattelse, at reglerne bliver fortolket forskelligt fra kommune til kommune.

Ældre Sagen har skrevet til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og bedt om en præcisering af reglerne. Ministeren har svaret tilbage, at der er tale om en ændring af "Bekendtgørelse om hjemmesygepleje", og at der derfor skal udarbejdes en ny vejledning.

Indtil reglerne er på plads, anbefaler Sundheds- og Ældreministeriet, at de kommuner, der opkræver betaling i forbindelse med et ophold på en kommunal akutplads, ikke opkræver betaling for kost, linned, tøjvask og lignende.

Når reglerne er blevet præciseret, vil de blive opdateret her på siden.

Finanslov 2019

Der er med finansloven for 2019 enighed i regeringen om, at man ikke skal kunne opkræves egenbetaling for kost, linned og tøjvask ved ophold på en kommunal akutplads.

Lovforslag/bekendtgørelsen er endnu ikke vedtaget.

Ophold hvor egenbetaling er tilladt

Landets kommuner kan også tilbyde personer, som i en periode har et særligt behov for pleje og omsorg, et midlertidigt ophold.

Ligeledes skal skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Begge typer ophold kan være i en almen plejebolig eller plejehjemsplads.

Kommunen står for vurderingen af behov for støtte og visitation til den type midlertidig plads, som man altså visiteres til på baggrund af serviceloven og ikke sundhedsloven.

Til forskel for ophold i følge sundhedsloven kan kommunerne opkræve egenbetaling for kost, linned og vask, når en person visiteres til tilbud/ophold efter serviceloven.

Betalingen skal fastsættes, så man fortsat har mulighed for at klare udgifter til egen bolig/husleje og andre nødvendige omkostninger til ens egen bolig.

Læs også: Guide — Hjælp til pårørende

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Sidst opdateret 07.02.2019