Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Gør et nært sundhedsvæsen tilgængeligt og patientsikkert

Høringssvar vedr. udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven

Ældre Sagen finder det positivt, at der med den foreslåede ændring af sundhedsloven skabes rammer for fleksible faggrænser, der kan understøtte, at sundhedsvæsenets ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Ældre Sagen er dog bekymret for:

  • at forslaget kan have vidtrækkende konsekvenser, der kan gå ud over både patientsikkerhed og sammenhæng i behandlingen til ældre patienter.
  • at omfanget af opgaver i det kommunale sundhedsvæsen udvides, uden at der er sikret tilstrækkelige lægefaglige kompetencer. Det kan føre til en form for parallelt sundhedsvæsen eller minisygehuse i kommunerne, hvor ældre patienter behandles under ringere og mindre sikre rammer og vilkår og i værste fald afkoblet fra det specialiserede sygehusvæsen og almen praksis.

Vi ser derfor overordnet et behov for, at lovændringen i højere grad end det foreslåede sikrer sammenhæng, koordinering, patientsikkerhed og tydeligt lægefagligt behandlingsansvar. Desuden opfordrer vi til, at reglerne for hjemmesygepleje gøres tidssvarende og sikrer tilgængelighed og mulighed for befordring.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 21.11.2022