Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Bridge mv. bør fortsat være fritaget moms

Høringssvar om Skattestyrelsens udkast til ændret praksis for momsfritagelse af tankesportsaktiviteter

Skattestyrelsen har offentliggjort et udkast til styresignal, der betyder, at tankesportsaktiviteter som fx bridge ikke længere er momsfritaget. Det sker med henvisning til en dom fra EU-Domstolen (C-90/16 The English Bridge Union Limited), som efter styrelsens opfattelse ændrer dansk praksis.

Praksisændringen vil betyde, at Ældre Sagens aktiviteter som fx bridge skal pålægges moms, hvis der er deltagerbetaling. Ældre Sagen frygter, at det vil medføre, at aktiviteter må nedlægges – både fordi antallet af deltagere vil falde, når prisen stiger, og fordi det vil blive sværere at rekruttere frivillige til at stå for aktiviteterne.

Ældre Sagen opfordrer til, at udkastet til nyt styresignal tages af bordet, eller at Skattestyrelsen anviser andet hjemmelsgrundlag, sådan at momsfritagelsen kan opretholdes.

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER.
Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 21.11.2022