Løntilskud til langtidsledige seniorer

Høringssvar vedr. den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

Ældre Sagen finder det positivt, at aftalepartierne er opmærksomme på, at seniorer er i særlig risiko for at blive ramt af langtidsledighed, og ønsker at hjælpe langtidsledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen.

Ældre Sagen bakker derfor overordnet op om forslaget om at indføre en midlertidig løntilskudsordning, hvor private og offentlige arbejdsgivere får et forhøjet tilskud, hvis de ansætter langtidsledige 50+-årige i løntilskudsjob fra 1. september 2021 til og med 31. december 2022. Ældre Sagen undrer sig imidlertid over, at den særlige ordning først gælder, når en 50+-årig har været ledig i 12 måneder – og dermed allerede er blevet karakteriseret som langtidsledig. For at forhindre, at seniorer overhovedet ender i langtidsledighed, ville det være hensigtsmæssigt, hvis ordningen gjaldt allerede efter fx seks måneders ledighed.

I lovforslagets § 1 fremgår det, at man har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud hos en arbejdsgiver, som man selv har fundet. Ældre Sagen finder det uklart, i hvilket omfang jobcentret kan og skal hjælpe ledige seniorer med at etablere kontakt til virksomheder, således at de overhovedet kan indgå en aftale med en virksomhed. Det må alt andet lige formodes at være sværere for seniorer, der har været arbejdsløse i 12 måneder eller mere, at etablere denne kontakt og dermed indgå en aftale. Det bør derfor præciseres, at jobcentret kan og skal hjælpe med det.

Endelig Ældre Sagen opfordrer til, at denne midlertidige ordning evalueres. Dermed kan der følges op på, om ordningen har ført til flere ansættelser af seniorer i løntilskudsjob, og om det har fået ledige seniorer i ordinær beskæftigelse. På baggrund af evalueringen kan det afgøres, om den midlertidige ordning eventuelt skal gøres permanent.

Et godt og langt arbejdsliv

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE KAN HAVE ET GODT OG LANGT ARBEJDSLIV PÅ ET ARBEJDSMARKED, SOM MAN KAN VÆRE EN DEL AF, SÅ LÆNGE MAN VIL OG KAN, OG HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE MED VÆRDIGHED.
Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 08.06.2021