Huskeliste – når normeringen på plejehjem skal fastsættes

Det er ikke nok med gode intentioner og fine skåltaler, når det gælder normeringen på plejehjem. Det kræver politisk vilje at få løftet normeringerne på plejehjemsområdet op på et værdigt nationalt niveau
24.02.2020

Det er helt bevidst, at Ældre Sagen fastholder betegnelsen ’plejehjem’ fremfor at skelne mellem ’plejehjem’, ’plejecenter’ eller ’plejebolig’. For der er tale om svækkede, ældre menneskers ’hjem’, hvor de skal kunne få den nødvendige og værdige døgnpleje og omsorg.

Og et hjem skal være rart, trygt og tage udgangspunkt i beboernes trivsel, behov og ønsker til samvær, nærvær og aktiviteter.

Læs også: 12 vigtige forhold for beboere på plejehjem

Mangel på tid og medarbejdere er to meget væsentlige årsager til mistrivsel hos beboerne på landets plejehjem. Mangel på hænder betyder nemlig, at det ikke altid er muligt at yde en værdig pleje og omsorg.

Det burde være indlysende, at det alene er den svækkede ældres behov, der skal være styrende for den hjælp, vedkommende får. Niveauet skal altid være tilstrækkeligt og værdigt for den ældre.

Plejehjemsbingo om personalenormeringen

  • Der skal være tilstrækkeligt personale til rettidigt at kunne hjælpe dem, der skal have hjælp til at spise, hjælp til toiletbesøg i tide, nødvendigt bleskift, hjælp til at komme op ad sengen mv.
  • Trivsel, sundhed og livsglæde hænger sammen med tryghed, følelsen af at være ’hjemme’ og at have gode sociale relationer. At kunne komme udenfor er en menneskeret. Derfor skal der være tilstrækkeligt personale til at beboerne kan leve et liv, der opfylder disse behov.
  • Medicinfejl skal undgås. Det kræver personale, der har den nødvendige tid til opgaven.
  • Beboere på plejehjem har i dag ofte mange samtidige sygdomme, flere indlæggelser, flere kontakter til egen læge og højere medicinforbrug end deres jævnaldrende. Samtidig udskrives de tidligere efter indlæggelser, hvorfor plejehjemmene skal varetage opgaver, der tidligere blev håndteret på sygehusene.
    Derfor skal der være tilstrækkeligt og veluddannet personale, der kan sikre tidlig opsporing og behandling, så forværring og behov for smertelindring ikke overses.
  • Samarbejdet med pårørende skal prioriteres, så pårørende bliver inddraget i tilrettelæggelsen af plejen og omsorgen. Ledelsen skal prioritere dette arbejde, og personalet skal have den nødvendige tid til løbende at have en åben og respektfuld dialog med de pårørende.
  • Døende beboere skal i den sidste tid være omgivet af personale med den nødvendige viden om og tid til nærvær, omsorg og lindring (palliation).
  • Brandsikkerhed. Det skal være en selvfølge, at brandsikkerheden er i top på alle plejehjem og lever op til alle krav. Der skal være tilstrækkeligt personale til stede til at kunne evakuere beboere og forhindre brandspredning, hvis uheldet skulle være ude.
  • Der skal være personale nok til stede, så man kan leve op til Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Dvs. at der skal arbejdes forebyggende, så brug af magtanvendelse i videst muligt omfang kan undgås. En potentiel konflikt kan ofte nedtrappes med en indsats fra et kompetent personale.

Læs hele rapporten: Undersøgelse af normeringer på danske plejecentre

Hent huskelisten som dokument

Hent og print Ældre Sagens anbefalinger til, når normeringen skal fastsættes på plejehjem.
Hent huskeliste

Sidst opdateret 10.09.2021