Færre ældre over 80 år får hjemmehjælp

En ny kortlægning fra Ældre Sagen viser, at andelen af ældre over 80 år, der er visiteret til hjemmehjælp, er faldet i perioden 2008 til 2016. I gennemsnit er andelen reduceret med en fjerdedel.
04.11.2017

Den globale, finansielle krise, der ramte verden i 2008, medførte blandt andet markante nedskæringer på ældreområdet herhjemme. Desuden førte tanker om sund aldring til drastiske omlægninger i ældreplejen i retningen af øget rehabilitering fremfor pleje, som også bidrog til nedskæringerne på ældreområdet. 

En ny kortlægning fra Ældre Sagen viser nu, at andelen af ældre over 80 år, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem er faldet markant i samtlige kommuner mellem 2008-16.

Eneste undtagelse er Læsø Kommune, der har oplevet en lille stigning i perioden.

26 pct. færre 80+-årige visiteret til hjemmehjælp

Blandt de kommuner, der har indberettet tal til Danmark Statistik i både 2008 og 2016, er den gennemsnitlige andel af 80+årige visiteret til hjemmehjælp faldet fra 43 % i 2008 til 32 % i 2016. Det vil sige, at der er sket et fald i andelen på 26 procent, hvilket svarer til 20 procents fald i antallet af 80+årige, der er visiteret til hjemmehjælp 2008-2016.

I absolutte tal svarer det til et fald i antallet af hjemmehjælpsmodtagere på mere end 17.000 modtagere på 80 år eller der over. I samme periode er antallet af over 80-årige i befolkningen steget med ca. 19.000. 

I 21 kommuner er andelen af over 80-årige, der modtager hjemmehjælp, faldet med en tredjedel eller mere. Og i 52 kommuner er andelen faldet med en fjerdedel eller mere.

Forringede vilkår på hjemmehjælpsområdet

Kortlægningen af udviklingen i kommunerne skal ses i lyset af en anden undersøgelse, som Ældre Sagen fik udarbejdet af Megafon i september 2017, der blandt andet viser færre og ringere tilbud om hjælp.

På spørgsmålet om, hvor ofte hjemmehjælpsmodtagere visiteret til bad som udgangspunkt får tilbudt bad, svarer 3% af kommunerne "hver dag", og 59% af kommunerne svarer "en gang om ugen".

Til sammenligning svarede 20% af kommunerne i 2015, at hjemmehjælpsmodtagere visiteret til bad som udgangspunkt fik tilbudt bad hver dag. Der er altså sket et markant fald i, hvor ofte man som hjemmehjælpsmodtager kan forvente at få tilbud om et dagligt bad. 

Samme tendens ses for rengøring til hjemmehjælpsmodtagere. Hvor normen tidligere var tilbud om rengøring hver 2. uge, er der nu et stigende antal kommuner, der kun tilbyder rengøring hver 3. uge.

Kun én kommune, Gentofte, tilbyder rengøring en gang om ugen, viser Ældre Sagens analyse af kommunernes kvalitetsstandarder fra april 2017.

Bedre sundhed er ikke forklaringen

Ældre er i dag sundere og raskere end nogensinde før, men det kan ikke alene forklare faldet i visiterede for aldersgruppen. Den forventede levealder er stigende og der er flere gode leveår.

Men der er stadig en periode i slutningen af livet, hvor fysikken eller helbredet bliver svækket og mange får brug for hjælp. 

Det viser en undersøgelse fra European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS), der ser på, hvor stor en andel af de 65-åriges levetid, der er ’gode’ år og hvor stor en andel, der er år præget af aktivitetsbegrænsninger, hvor man kan forvente at få brug for hjælp.

De er ikke flyttet på plejehjem

Faldet i andelen af 80+årige, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem, kan heller ikke forklares med, at flere er flyttet på plejehjem og får hjælp og pleje her i stedet.

I 2008 var der 31.306 80+årige på plejehjem eller i beskyttet bolig, i 2016 var det antal 30.127 personer. I samme periode er der sket et fald i antallet af pladser til ældre på 65 år eller derover fra 53.298 pladser i 2008 til 43.274 plejehjemspladser i 2016.

Strider mod værdighedspolitikker 

Når vi med alderen bliver svækkede og dermed bliver afhængige af andres hjælp for at bibehold et indholdsrigt liv, skal det ske med størst mulig værdighed og med blik for den enkeltes fortsatte livskvalitet.

Det slog Folketinget fast med vedtagelsen af Lov om Værdighedspolitikker for Ældreplejen i 2016, der forpligter samtlige kommuner til at formulere en værdighedspolitik for ældreområdet. Intentionen med lovgivningen fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, der fastslår at:  

”Udgangspunktet for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for ældreplejen er, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv.”

Hjemmehjælpsmodtagere savner hjælp

Men der er et stykke vej, inden ønsket om en værdig ældrepleje bliver en realitet. I november sidste år offentliggjorde Ældre Sagen en omfattende undersøgelse af hjemmehjælpsmodtageres oplevelse af værdighed i ældreplejen.

Undersøgelsen, der er udarbejdet for Ældre Sagen af Danmarks Statistik, viste, at knap halvdelen af de ældre hjemmehjælpsmodtagere oplever, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Og hver tredje oplever at stå uden indflydelse på den hjælp, de modtager.

Samme undersøgelse viste, at 48 pct. har brug for hjælp til at komme i bad og at, 28 procent af disse ældre oplever, at de ikke kan få bad, når de har behov.

Undersøgelsen fandt også, at 32 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne har brug for hjælp til at komme ud og at 44 procent af disse oplever, at de ikke kan komme ud så ofte, som de ønsker.

Interviews med hjemmehjælpsmodtagere tyder på, at det kan medføre social isolation og ensomhed, når man ikke får bad efter behov, fordi man ikke har lyst til at møde andre, når man ikke føler sig soigneret.

Fremtidens udfordringer

Gruppen af ældre over 80 år vokser i takt med, at gennemsnitslevealderen stiger. Ældre Sagen har med tal fra Danmarks Statistik kortlagt, hvordan andelen af ældre vil udvikle sig i de danske kommuner indtil 2025.

Med undtagelse af to kommuner, tegner der sig et klart billede for fremtiden: Andelen af ældre vil stige markant, i 41 af alle 98 kommuner vil andelen vokse med over 40 procent. På landsplan vil andelen af ældre over 80 år i gennemsnit vokse med 33 procent fra 2017 til 2025.

Behov for forbedringer
Den demografiske udvikling og de aktuelle forhold indenfor hjemmeplejen kalder på opjustering på ældreområdet i alle landets kommuner, hvis ikke fremtidens ældre skal opleve yderligere forringelser, og hvis målet om værdighed i ældreplejen skal nås.

Ifølge Ældre Sagens analyse kalder fremtiden på ekstra ressourcer til et voksende antal ældre, der sund aldring til trods, får brug for hjælp og støtte til en værdig tilværelse – også efter de 80.

Artiklen er produceret af journalist Anna Glent Overgaard for Ældre Sagen.

Om undersøgelsen Kortlægningen (Kort 1 og Kort 2) er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Tallene for visiterede modtagere af hjemmehjælp i eget hjem er hentet fra tabel AED06 mens befolkningstal er hentet fra tabel FOLK1A. Befolkningsfremskrivningen er hentet fra tabel FRDK17. På baggrund af tallene er der beregnet andele og udviklingen heri.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs hele mærkesagen om hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 26.10.2020