Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen: Husk ældre i psykiatriplanen

Det er bekymrende, at ældre mennesker bliver overset, når vi taler om psykiske lidelser
07.07.2022

Fra flere sider bliver der nu igen stillet krav om at få vedtaget en ny psykiatriplan.

Den har været længe undervejs, og Ældre Sagen bakker fuldt ud op om kravet.

Der er tid til et opgør med den stigmatisering, ulighed og utilstrækkelige indsats, som psykiatrien i alt for mange år har været udsat for.

Der ligger allerede et ambitiøst fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, der skal tages udgangspunkt i, når regeringen præsenterer sit udspil.

Læs Ældre Sagens synspunkter og fakta om ensomhed

Ældre bliver overset

Men desværre lider oplægget under samme mangler, som vi generelt ser i opfattelsen af ældre med psykiske lidelser: De bliver overset.

Som samfund har vi en tendens til at forstå ældres lidelser – fysiske som psykiske – som en ’naturlig del af alderdommen’.

Intet er mere forkert.

Ældre mennesker lever med mistrivsel, psykisk sygdom, social udsathed og misbrug præcis som den resterende del af befolkningen.

Der er derfor behov for en generel opmærksomhed på ældre og alderens betydning i de nuværende forslag.

Og der er også behov for specifikke indsatser, der retter sig målrettet mod den ældre del af befolkningen.

Derfor anbefaler Ældre Sagen følgende tiltag:  

 • For at sikre tidlig indsats, kontinuitet og sammenhæng skal der udarbejdes systematiske og velbeskrevne arbejdsgange for samarbejdet mellem ældrepsykiatrien, praktiserende læge, somatiske sygehusafsnit og kommunerne, samt civilsamfundsorganisationer.
 • Det skal gøres mere attraktivt at beskæftige sig med geriatri, og der bør etableres et større udbud af efteruddannelse i geriatri for speciallæger i psykiatri.
 • Alle kommuner bør have nøglepersoner med viden om mistrivsel, psykisk sygdom og selvmordsadfærd blandt ældre, der kan støtte den enkelte og pårørende, rådgive og bidrage til undervisning af medarbejderne, have en udgående funktion samt bygge bro til civilsamfundsorganisationer.
 • Alle medarbejdere i ældreplejen bør tilbydes efteruddannelse i at hjælpe og støtte ældre borgere med psykisk sygdom, misbrugsproblematikker, selvmordsadfærd og/eller social udsathed.
 • Kommuner bør tilbyde fælles forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere med psykisk lidelse, hvor både hjemmeplejen og ældrepsykiatrien er med.
 • Erfaringer med specialiserede hjemmeplejeteam med socialpsykiatriske kompetencer bør bredes ud.
 • Der bør etableres flere specialiserede bo- og plejetilbud med de rette plejefaglige, socialpædagogiske, demensfaglige og psykiatriske kompetencer – målrettet borgerens behov.
 • Medarbejdere i ældreplejen bør have adgang til rådgivning fra regionernes ældrepsykiatriske afsnit, fx via en hotline.
 • Det bør undersøges, hvordan rejseholdene i bl.a. VISO og Videnscenter for Værdig Ældrepleje i højere grad kan støtte kommunerne og de enkelte plejehjem med borgere, der har psykisk lidelse, udadreagerende adfærd m.v.
 • Tværfagligheden i kommunale tilbud bør styrkes med bl.a. pædagoger, psykologer, sjælesørgere og musikterapeuter, der kan tilgodese borgernes behov for psykisk, social, sanselig og eksistentiel støtte og omsorg.
 • Pårørende til ældre med psykisk sygdom og/eller selvmordsadfærd skal inddrages i samarbejdet og tilbydes nødvendig hjælp og støtte, fx med samtalehjælp og uddannelse.
 • Samarbejdet skal systematiseres mellem hjemmepleje, visitation, sundhedshus, almen praksis m.v. og de civilsamfundsorganisationer, der har tilbud om fællesskab, samvær, rådgivning og støtte. 

Læs fakta om beboere på de danske plejehjem

Sidst opdateret 18.08.2022