Hjemmeboende ældre er også udsatte

Ældre Sagens utvetydige budskab til politikerne er, at de ikke må glemme hjemmeboende ældre, når forhandlingerne om en hjælpepakke til ældreområdet nu går igang
28.04.2020

Ældre Sagen sætter stor pris på det fokus, der indtil nu har været på de svækkede ældre beboere på plejehjem. Det er dejligt, at der bliver taget initiativer til at genoptage kontakten mellem beboerne og deres pårørende.

Men når partierne mødes til forhandlinger om en hjælpepakke til ældreområdet, mener Ældre Sagen, at det er afgørende også at sikre hjemmeboendes sundhed, trivsel og livskvalitet. 

Ældre Sagen har dels påpeget, at der bør nedsættes et partnerskab, der under hele genåbningen kan medvirke til at skabe tryghed og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel hos særligt udsatte ældre.

Ældre Sagen har sammen med Røde Kors tilbudt at facilitere partnerskabet.

Dette partnerskab skal udarbejde en ensomhedsstrategi for genoplukningsfasen, og koordinere det med øvrige partnerskaber. Dette er vigtigt, da initiativerne på handicapområdet vil være rettet mod ældre borgere.

Bekymring for hjemmeboende ældre

Vi er i Ældre Sagen meget bekymrede for de mange ældre, der bor i eget hjem og som også er meget udsatte i denne tid.

Det gælder både de ca. 122.000 ældre, der får hjemmehjælp, de 73.000 ”hjemmehjælpsløse” (dvs. svækkede ældre med udækket behov) og de mange øvrige tusinder af ældre, der vælger at isolere sig i eget hjem pga. corona.

Forhandlingerne om hjælpepakken bør derfor også tage højde for de behov der er hos disse grupper af ældre. 

I Ældre Sagens forslag til en social hjælpepakke har vi formuleret en række forslag, der dækker et bredt udsnit af den ældre befolkning, fx:

  • Kommuner bør indsætte personale, der alene skal koncentrere sig om at sikre svækkede ældre en ekstra form for omsorg, tryghed og meningsfulde aktiviteter
  • Det bør blive en del af public service, at der er motionstilbud online og/eller i flow-tv
  • Oplevelser og kontakt gennem digitale kanaler, fx i formidlingssamarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og Ældre Sagens frivillige
  • Højskoler, museer, biblioteker mv. kan spille en væsentlig rolle med at formidle digitale kulturelle tilbud
  • National hotline, hvor medarbejdere kan få rådgivning, sparring og supervision af fx demenskoordinatorer, pårørendevejledere, socialpædagoger, psykologer, musikpædagoger, ergoterapeuter og palliative teams
  • Medarbejdernes digitale kompetencer skal styrkes, så de kan hjælpe borgere og pårørende med at skabe kontakt både via digitale kanaler, telefon og gammeldags brevskrivning
  • Der bør gives økonomisk tilskud til levering af dagligvareindkøb til svækkede borgere
  • Fuld kompensation til indehavere af pensionistkort som følge af Corona-krisen
  • Kommunerne bør tilbyde gratis, telefonisk samtalehjælp, fx hos psykolog

Vi håber også, at forhandlingerne vil tage højde for de mange hårdt pressede ægtefæller til fx demensramte der bor hjemme.

Mange dagtilbud i kommunerne er lukket ned, pårørende har dårlig mulighed for at få de nødvendige pauser og dermed i risiko for selv at blive nedslidte og syge.

Der bør derfor formuleres en sundhedsmæssig forsvarlig plan for normalisering af fx afløsning i hjemmet, tilbud om daghjem, og andre aktivitetstilbud, så pårørende ikke belastes yderligere.

På samme måde er der behov for at normalisere demenskoordinatorernes og pårørendevejledernes arbejde. 

Hovedrengøring til hjemmehjælpsmodtagere

En stor gruppe hjemmehjælpsmodtagere har ikke fået gjort rent siden coronakrisens start.

Hovedparten af kommunerne har valgt at stoppe for rengøringshjælpen midlertidigt, hvilket har betydet, at mange hjemmehjælpsmodtagere ikke har fået gjort rent i op til 2 måneder på nuværende tidspunkt.

Vi ved at især god hygiejne er afgørende for at bekæmpe smitte, hvorfor vi foreslår, at der afsættes midler fra hjælpepakken til en pulje til grundig rengøring/hovedrengøring hos de mange svækkede ældre for at kunne genopbygge en ordentlig hygiejnestandard.

Sidst opdateret 26.10.2020