Ældre Sagen FL21: Husk nu ældreplejen - også i finansloven

Gode intentioner er ikke nok til at gøre en forskel for landets ældre. Der skal handling til. Husk ældreområdet inden underskrift på næste års finanslov
27.11.2020

Forhandlingerne om finansloven for 2021 er i sin afsluttende fase.

På trods af mange vigtige og presserende sager om corona-håndtering har Folketingets partier, traditionen tro, ladet deres finanslovsprioriteringer drysse ud over medielandskabet i løbet af efteråret.

Glæde over politisk bevågenhed

I Ældre Sagen er vi glade for, hvor mange partier der har forstået alvoren, og rent faktisk ønsker at sætte ældreomsorgen på dagsorden.

Vi kan f.eks. kun bifalde, når SF foreslår flere kendte ansigter i den ældres hjem; når Konservative ønsker klippekortsordningen udvidet og når regeringen vil forbedre tilsynet. Det samme gælder Enhedslistens ønske om mere fagpersonale, De Radikales tanker om nye boformer for ældre samt Dansk Folkepartis forslag om ingen enlige nattevagter og Venstres tanker om ældrevejledere i kommunerne.

Alle er rigtig gode og vigtige initiativer, der på forskellig vis kan være med til at forbedre forholdene for Else, Niels og landets øvrige ældre, der har brug for vores hjælp.

Ældre Sagens egne forslag

Forslagene går fint i tråd med Ældre Sagens finanslovsforslag.

Vi mener, at der er akut brug for en seriøs indsats for at sikre en værdig ældrepleje her og nu:

  • Der skal flere hænder på plejehjemmene
  • Der skal indføres en halv times ugentlig social omsorg i ældreplejen
  • Man skal afprøve organisering af plejepersonalet i mindre teams,
  • Der skal skabes bedre vilkår for og inddragelse af pårørende
  • Det nationale tilsyn med plejehjem og ældrepleje skal styrkes

Det er nu, det gælder

Nu er det op til de politiske forhandlere at få de gode intentioner gjort til virkelighed. Det er vigtigt, og det haster.

Erindringerne om forråelsen i ældreplejen og omsorgssvigtet af Else og Niels fra sommerens frygtelige dokumentarprogram står desværre stadig lysende klart.

Besøgsrestriktioner på plejehjem, nedlukning af dags- og aktivitetscentre og isolation under corona-pandemien har kun gjort livsvilkårene for mange ældre og deres pårørende endnu sværere.

Finansloven er et vigtigt skridt

Der er brug for en ny retning for ældreomsorgen, Ældretopmødet skød processen i gang og flere vigtige skridt kan tages nu med finansloven.

Derfor, kære finanslovsforhandlere: Tak for jeres udmeldinger og gode intentioner. Glem dem nu ikke, når de sidste seje træk skal i land ved forhandlingsbordet.

Ældre Sagens forslag til finanslov 2021:
  • Flere hænder: Ældre Sagen foreslår, at der afsættes i alt 1,3 mia. kr. til at styrke bemandingen. Heraf foreslås det, at der bruges 850 mio. kr. til at ansætte 2.000 hygiejne- og omsorgsmedarbejdere. Det svarer til én medarbejder pr. 20 beboere. Og at der allokeres 450 mio. kr. til at tilknytte 900- 1.000 ekstra medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer til plejehjemmene

  • Social omsorg: For at alle kommuner kan leve op til et nyt servicelovkrav om social omsorg foreslås det, at kommunerne tilføres 650 mio. kr. til dette formål. Beløbet svarer til de samlede afsatte midler til de to klippekortsordninger for hhv. hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere. Beløbet skønnes at kunne give ½ times hjælp ugentligt til alle plejehjemsbeboere og særligt udsatte hjemmehjælpsmodtagere

  • Mindre teams: Der bør afsættes 250 mio. kr. årligt over en flerårig periode til forsøg med mindre teams samt opfølgning

  • Pårørende: I 2018 blev pårørende et fokusområde i værdighedspolitikkerne. Samtidig blev der afsat 60 mio. kr. årligt, som kommunerne kunne anvende til at skabe tiltag målrettet pårørende. Disse midler vil sammen med yderligere 200 mio. kr. kunne realisere forslagene

  • Tilsyn: Vi foreslår, at der afsættes 200 mio. kr. årligt til at styrke det nationale tilsyn

Læs mere om Ældre Sagens holdning til bemanding på plejehjem 

 

Sidst opdateret 14.04.2021