Ældres oplevelse af hverdagsrehabilitering

En undersøgelse om ældres oplevelse af hverdagsrehabilitering.

Ældre borgere med forskellige ressourcer og behov kan dermed opfatte tilbuddet som relevant. Det har været en grundlæggende holdning blandt de interviewede borgere, at når man kan, så skal man klare sig selv.

Der er imidlertid også borgere, som oplever det frustrerende vedvarende at blive udsat for en tilskyndelse fra medarbejdere til selv at forsøge at klare daglige aktiviteter. Det er således en udfordring for medarbejderne i samspil med borgerne at finde balancen mellem at tilskynde til selvhjulpenhed og at yde den fornødne støtte til at udføre de daglige aktiviteter. 

Det handler i mange tilfælde om, at medarbejderne indlever sig i og udviser empati for borgeren og på denne måde bidrager til at opbygge en frugtbar og tillidsfuld relation.

De interviewede ældre giver udtryk for, at de ikke ved, om der findes en plan eller et mål for deres eget hverdagsrehabiliteringsforløb. Det er imidlertid i flere tilfælde uproblematisk for borgerne. Men der er også borgere, som udtrykker bekymring for, hvilken hjælp de kan regne med fremover, fordi de ikke kender til de konkrete mål.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje - men udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 17.01.2017