Udkant: Ældre Sagen ønsker, at flere slår sig ned i yderområderne eller bliver boende og skaber vækst.

Udkantsdanmark

Bedre muligheder for at bo i yderområder

Ældre Sagen ønsker, at det skal være lettere at slå sig ned i yderområderne og at blive boende. Det kræver højere standarder for transport, sundhed, internet og indkøb.

Serviceniveauet i yderområderne skal forbedres, så ældre kan blive boende, og så flere, både yngre og ældre, vil flytte ud til mindre byer og landområder.

Læs analysen: "Fra Udkant til Forkant" 

For flere indbyggere i landets yderområder betyder blandt andet, at butikkerne bevares og foreningslivet blomstrer. Der er masser af potentiale for vækst, aktivitet og liv. Men det kræver, at der er:

  • Offentlig transport til og fra alle yderområder.
  • God internet- og mobildækning i hele landet.
  • Let adgang til sundhedstilbud, herunder kørselstilbud.
  • Lempelige vilkår for optagelse af boliglån
  • Indkøbsmuligheder tæt på bopæl, især dagligvarebutikker.

God offentlig transport alle steder i landet

I dag spares der voldsomt på den offentlige transport. Det går især ud over dem, der ikke har adgang til en bil. Det er især ældre, der måske ikke længere har kørekort, og som ikke har pårørende i nærheden til at køre for sig.

Mange ældre er derfor afhængige af en velfungerede kollektiv transport. Mange mister muligheden for at deltage i sociale aktiviteter, når bussen ikke længere kører gennem byen eller kun kører på hverdage. Det kan føre til, at ældre i yderområderne bliver isoleret og i sidste ende ensomme. 

Læs høringssvar: Modernisering af planloven

Ældre Sagen ønsker, at alle skal have adgang til offentlig transport, uanset bopæl, også i yderområder. Derfor skal regional-og lokalbaner, busselskaber og flextrafik indgå i et sammenhængende transportsystem sammen med statens trafiknet. Dér, hvor der ikke længere er offentlig transport, skal kommunen og regionen tilbyde effektiv flextrafik.

Internet og mobildækning uden huller

Hurtige og gode digitale løsninger giver mulighed for at arbejde hjemmefra – og starte og drive virksomhed hjemme.

Det vil kunne sætte gang i udviklingen i yderområderne, skabe flere arbejdspladser og gøre det attraktivt at bo uden for de store byer. Effektivt internet og mobilnet er en forudsætning for, at virksomheder bliver i udkantsområderne eller flytter derud.

Alle skal have mulighed for at komme på mobilnet og internet overalt i Danmark.

Kommunerne skal sikre, at der ikke er huller i dækningen, heller ikke i tyndt befolkede områder.

Alle skal have let adgang til sundhedsydelser overalt i landet

I de senere år er der blevet langt mellem lægerne i yderområderne. Lægepraksisser står tomme eller drives af regionen. Mange læger er langt over gennemsnits-grænsen for antal patienter. Det er ikke længere attraktivt at etablere sig med praksis i mindre byer. De praktiserende læger søger derfor i stigende omfang til de større byer.

Langt til lægen

Det betyder, at patienter i yderområderne kan have mange kilometer til deres læge. Uden bil kan det blive et problem at komme til lægen. Det er især svært for enlige ældre, hvis de ikke har pårørende i nærheden.

Udbred flextrafik

Derfor bør flextrafik-ordningen gøres mere fleksibel og mere kendt. Alle bør have mulighed for gratis at blive ledsaget til lægebesøg, behandlinger og undersøgelser, uanset bopæl.

Ledsagelsen bør ikke kun være under kørslen, men også under eventuelle samtaler med sundhedspersonalet. Det er ofte nødvendigt, især når det drejer sig om mennesker med demens.

Det skal være lettere at optage lån

I mange yderområder falder værdien af fast ejendom. Boligerne taber værdi, så det bliver sværere at optage lån til vedligeholdelse. Husene risikerer at stå og forfalde og bliver endnu sværere at skulle sælge. Mange risikerer ikke at kunne sælge huset til en pris, der kan dække lånene i ejendommen. De er teknisk insolvente, og må leve med gæld, efter de har solgt huset.

Modvirk skævvridning

Denne negative spiral bør brydes. Ellers risikerer vi at få en skævvridning i landet, hvor de rige og veluddannede bor i storbyerne, mens de dårligst uddannede og mindst bemidlede bor i yderområderne.

Realkreditinstitutterne bør lempe på reglerne for rådighedsbeløb. Leveomkostningerne er typisk lavere uden for storbyerne, så derfor er det rimeligt at sætte rådighedsbeløbet ned. På den måde vil mange flere kunne optage lån.

Giv ældre bedre muligheder for at bo i yderområder

Ældre udgør en stigende andel i Danmarks såkaldte udkantsområder. Ældre bliver typisk boende, når de unge flytter væk. Modsat tidligere flytter de unge ikke tilbage, når de har uddannet sig i byerne.

I de fleste små byer mangler der unge familier og børn. Det betyder, at en lang række servicefaciliteter, offentlige og private, mister deres grundlag og forsvinder.

Det gælder skole, daginstitutioner, butikker, banker, posthuse, apoteker, læger, taxa og offentlig transport.

Strukturreformen med kommunesammenlægningen betød, at mange kommunale arbejdspladser forsvandt fra de små byer. Den er med til at accelerere denne udvikling.

Når en stor del af den offentlige og privat service forsvinder fra de små byer, får de svært ved at tiltrække ikke kun tilflyttere og især yngre familier, men også erhverv, der kan skabe arbejdspladser. De små byer kommer til at sidde i en negativ spiral med en stor andel ældre huse, der ikke vedligeholdes, og tomme butikker.

Da andelen af ældre er så stor, bliver udkant typisk et ældreproblem og dermed et ældrepolitisk tema. Det er typisk ældre, der rammes hårdest af de problemer, der kan være ved at bo i et udkantsområde.

Derfor bør stat, regioner og kommuner forbedre betingelser for at blive boende og for at bosætte sig i yderområderne både for ældre og for unge.

Et godt liv – hele livet

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række politiske områder. 

Se alle mærkesager

Sidst opdateret 13.11.2020