""

Mental sundhed

Mental sundhed skal prioriteres højere

Ældre Sagen mener, at mental sundhed, trivsel og ensomhed skal prioriteres meget højere. Det vil gøre en væsentlig forskel både for den enkelte og for samfundet.

Vi skal tage ældres trivsel alvorligt, og ikke bare acceptere, at mistrivsel, tristhed og ensomhed skulle være en del af det at blive ældre.

Tværtimod.

Ældre Sagen mener, at mental sundhed, trivsel og ensomhed skal prioriteres meget højere.

Store menneskelige omkostninger

Når vi ikke trives, går det ud over vores hverdag og vores evne til at håndtere udfordringer vi møder i vores dagligdag. 

Vi har mindre overskud til at håndtere hverdagens gøremål som at handle ind, lave mad og være der for andre eller at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Vi får også en lavere stresstærskel. 

Længerevarende dårlig mental sundhed er også forbundet med udvikling af alvorlig sygdom, specielt hjertekarsygdom, depression og angst, søvnbesvær og sågar tidlig død. 

Eksempelvis har Sundhedsstyrelsen i en opgørelse (2013) vurderet, at der årligt er mere end 1.400 ekstra dødsfald blandt ældre over 65, der føler sig ensomme, sammenlignet med ældre, der ikke føler sig ensomme.

Læs mærkesag om ensomhed

Der ses også klare sammenhænge mellem uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, fx rygning, højt alkoholforbrug, fysisk inaktivitet, usunde kostvaner og dårlig mental sundhed.

Alderdommen byder på store forandringer 

At blive ældre er ofte forbundet med en række forandringer. 

Skiftet fra et aktivt arbejdsliv til pensionisttilværelse, kræver tilvænning og nye planer for livet.

Antallet af sociale kontakter bliver endnu færre i takt med, at venner, familie og måske partner bliver ramt af sygdom og dødsfald.

Sidst men ikke mindst kan man selv blive ramt af kognitive og fysiske ændringer, så man bliver afhængig af andre og dermed mister sin selvstændighed.

Alle disse livsomstændigheder påvirker vores trivsel og mentale helbred. 

Derfor er der al mulig grund til at tage manglende trivsel og svækket mentalt helbred hos ældre meget alvorligt og gøre noget ved det. 

Faktisk har det enorme menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, hvis vi lader være. 

Samfundsøkonomisk gevinst

En analyse udarbejdet af Institut for Lykkeforskning for Ældre Sagen, april 2021, viser, at der er en nøje sammenhæng mellem vores trivsel og vores behov for sundhedsydelser. 

Hvert år mister 50+årige i Danmark flere gode leveår til ensomhed og depression, end de mister til nogen anden sygdom eller livsomstændighed

De 50+-årige, der har forringet livskvalitet, går fx oftere til lægen (+34 pct.), er oftere indlagt (+23 pct.) og har oftere behov for behov for offentlig hjælp og assistance (+72 pct.) – sammenlignet med dem, der trives. 

I Danmark mister samfundet hvert år 55.000 gode leveår til moderat ensomhed hos 50+årige, og 21.000 gode leveår til svær ensomhed, mens 41.000 gode leveår tabes til depressioner. 

Analysen viser, at ensomhed og depression er det, der udfordrer vores livskvalitet allermest.

I betydeligt højere grad end fysiske tilstande som fx diabetes eller højt blodtryk. 

Læs Ældre Sagens politiske nyhedsbrev Indsigt om hele analysen

Derfor arbejder Ældre Sagen for at:

  • Mental sundhed, trivsel og ensomhed skal prioriteres meget højere på den politiske dagsorden.
  • Danskernes mentale sundhed, trivsel og livskvalitet skal styrkes, og alle skal sikres lige adgang til hjælp, støtte og behandling.
  • En national ensomhedsstrategi for at sætte en fælles retning og mål for bekæmpelse og forebyggelse af ensomhed og mistrivsel i Danmark.
  • Gratis psykologhjælp for dem med behov.
  • Styrket indsats til forebyggelse, opsporing og behandling af depression hos ældre.
  • Styrket indsats for trivsel og god mental sundhed hos sårbare, ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen.
  • Styrket forskning om ældres mentale sundhed og psykisk sygdom blandt ældre.
  • Indsatser for at forebygge og håndtere mentale følgevirkninger af coronakrisen.

Læs mere om en national ensomhedsstrategi

 

Sidst opdateret 15.09.2021