Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Gode relationer er afgørende for svækkede ældre

Færrest mulige forskellige hjælpere øger trygheden og reducerer risikoen for fejl i hjemmehjælpen

 

Den menneskelige relation til de hjælpere, som kommer i hjemmet, betyder utrolig meget for hjemmehjælpsmodtagerens tryghed og velvære.

Den menneskelige relation betyder også meget for hjælpernes mulighed for bedst muligt at give den rigtige hjælp.

Derfor er det afgørende, at organiseringen af hjælpen organiseres, så man kan opbygge og fastholde tætte relationer mellem modtager af hjælp og den, der yder hjælpen.

Ældre Sagen foreslår mindre tværfaglige teams i ældreplejen
  • Gode relationer mellem hjemmehjælpsmodtager og hjælper er afgørende for, at vi oplever tryghed og tillid til hjælpen. Det er samtidig afgørende for at kunne iagttage udviklingen i den enkeltes behov for hjælp.
  • Hjælpen skal organiseres, så der kommer så få forskellige hjælpere som muligt i den enkeltes hjem.
  • Hjælpen skal udformes, så den udføres i forhold til den enkeltes skiftende behov.

Læs synspunktet: Ældre skal bestemme over egen hjælp

Relationer øger hjælpens kvalitet 

Vi ved fra flere undersøgelser, at gode relationer til dem, som udfører hjælpen, har afgørende betydning for den enkelte svækkede ældres oplevelse af hjælpens kvalitet.

I undersøgelsen fra Danmarks Statistik 2021 blev det påvist, at hver tredje hjemmehjælpsmodtager sjældent eller aldrig får hjælpen af de samme hjælpere.

Det har negativ betydning for den pleje og behandling de ældre modtager.

Hjemmehjælpsmodtagerne fremhæver, at det giver en dårligere hjælp, da hjælperen ikke ved, hvad man havde af behov; de kender ikke hjemmet og man skal fortælle den samme historie om og om igen.

Behovet for hjælp ændres over tid

Den enkelte hjemmehjælpsmodtagers behov for hjælp kan variere over tid.

Det gælder i særlig grad, hvis man har brug for hjælp til personlig pleje og til sociale aktiviteter.

Det er afgørende for oplevelsen af, at hjælpen opfylder den enkeltes behov i hverdagen. Når behovene skifter, skal hjælpen kunne tilpasses.

Behov for faste teams

Ældre Sagen foreslår på den baggrund, at der stilles krav om, at kommunerne skal indføre faste tværfaglige teams omkring den enkelte borger i forhold til personlig pleje og hjemmesygepleje.

Det skal sikre, at der er færrest mulige hjælpere omkring den enkelte ældre. Det skal være gældende for såvel hjemmepleje som på plejehjem og midlertidige døgnpladser.

Det tværfaglige team kan dække over sosu-assistenter/-hjælpere, sygeplejersker, terapeuter og andre faggrupper. Tværfagligheden skal tillige sikre, at hjælpen gives ud fra et helhedsorienteret perspektiv, der kan være med til at sikre kontinuitet i dagligdagen.

For at sikre tværfagligheden i hverdagen og dermed øget kontinuitet foreslår Ældre Sagen, at personlig pleje i højere grad end i dag er forebyggende indsatser funderet på ensartede faglige standarder - og under samme logik som sundhedslovens indsatser.

Med  en sammentænkning af områderne for personlig pleje og sundhedsindsatser vil det tillige give større ensartethed i forhold til dokumentationskrav mv.

Læs synspunktet: Ret til social omsorg

Sidst opdateret 03.10.2022