Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Sådan kan restriktioner på plejehjem forbedres

Skrappe besøgsrestriktioner skal være sidste løsning. Meget kan sættes i værk før det kan blive nødvendigt at afvise alle andre end en enkelt pårørende.

Danmark er ramt af restriktioner pga. Corona. Børn må ikke komme i skole, uddannelsessteder er overgået til digital undervisning, vi arbejder hjemmefra, hjemmeboende ældre i særlig risiko isolerer sig og vi har alle et begrænset socialt liv med få sociale kontakter.

Ældre på plejehjem er hårdest ramt

Landets ældste er blandt de hårdest ramte på grund af særligt vidtgående restriktioner på plejehjemmene.

Læs fakta: Prisen for ensomhed er høj

Ingen andre end plejehjemsbeboere har været frataget muligheden for selv at bestemme, hvem de ønsker at få besøg af i deres eget hjem. Ældre Sagen har  siden landets plejehjem, blev lukket ned i foråret  arbejdet for, at plejehjemsbeboers ret til at se deres nærmeste.

Efter et massivt pres, trådte mere fleksible regler i kraft medio december 2020. Regler som muliggjorde, at beboere under besøgsrestriktioner fortsat havde ret til besøg af op til 3 faste pårørende, dog max. 2 ad gangen. Dette er et vigtigt skridt i den rigtige retning hvad angår muligheden for igen at kunne se sine kære. 

Ti måneder uden kontakt

I snart et år har beboerne på landets plejehjem været stærkt begrænset i kontakten til deres egen familie og omgangskreds.
Konsekvensen er nu, at mange beboere har fået det dårligere fysisk og psykisk, føler sig ensomme og utrygge – og det i den korte tid, de forventeligt har tilbage af deres liv.

Smittespredningen bør undersøges

Myndighedernes smitteopsporing har ikke været i stand til at give et svar på, hvordan smitten er kommet  ind på landets plejehjem. Der foreligger dermed ingen dokumentation for, at smitten på de plejehjem, hvor der har været udbrud af virus, stammer fra pårørende. 

Ældre Sagens erfaring er, at mange pårørende under Coronakrisen har været ekstra omhyggelige med at selvisolere sig og med at overholde de hygiejniske retningslinjer - netop fordi de godt ved, hvor fatalt det kan være, hvis deres nærmeste rammes af COVID-19.

Siden forårets nedlukning har Ældre Sagen efterspurgt dokumentation for, hvordan smitten er kommet ind på plejehjemmene.

Vi bakker derfor op om kravet fra et flertal i Folketinget om en uvildig undersøgelse af Coronaindsatsen på plejehjemmene i Danmark. 

Skyld medfører frygt

Når smitten spreder sig på plejehjem, rejser spørgsmålet om, hvem der er skyld i smitten.

Derfor er der ingen beslutningstagere, der tør ændre i reglerne for besøg – alle frygter at blive pålagt skylden for smitten og stå tilbage med ansvaret.

Ældre Sagens forslag til at øge trivslen på plejehjemmene

I Ældre Sagen mener vi, at beslutningstagere, plejepersonale, pårørende og myndigheder i fællesskab skal gøre, hvad der muligt, for at forhindre smitten i at komme ind på plejehjemmet – og samtidig skabe trygge, sikre og også menneskelige rammer for besøg. 

Konkret foreslår Ældre Sagen følgende løsninger i forhold til besøg på plejehjem under corona:

 • Giv mulighed for, at den enkelte beboer er med til at bestemme hvem og hvor mange, der skal have mulighed for at komme på besøg i beboerens bolig
 • Sæt en grænse for antal besøgende i boligen, som tager hensyn til, at afstandskrav, boligens størrelse samt gældende forsamlingsforbud overholdes
 • Afskaf særlige besøgsrum – eller fremlæg dokumentationen for deres berettigelse
 • Sørg for værnemidler til de besøgende – og sørg for klar  kommunikation om brug af værnemidler og overholdelse af god hygiejne
 • Stil hygiejniske remedier til rådighed i boligen, så det er nemt for både pårørende og personale at spritte af før, under og efter besøg
 • Benyt zoneinddeling af plejehjemmet med faste, gennemgående, mindre teams om de samme beboere
 • Fraråd pårørende at tage ophold i fællesarealer – marker evt. området som ’kun for beboere og personale’
 • Giv pårørende mulighed for adgang via terrassedør for at undgå unødig færdsel på gangarealer
 • Afmærk gangarealer til ensrettet færdsel, hvor man holder til højre
 • Anbefal pårørende ikke at have kontakt med andre beboere eller med personalet
 • Anbefal pårørende at lade sig teste hyppigt
 • Hvis en beboer er døende eller kritisk syg, skal det kommunikeres tydeligt ud, at samtlige pårørende til enhver tid må komme på besøg
 • Intensiver systematisk testning af medarbejdere. Gerne med en daglig kviktest  

Læs nyhed: Vigtigt, at vi ikke snubler på målstregen

Fakta om de aktuelle regler på plejehjemBekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020: 
 • Det er kun Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) der kan beslutte, at et plejehjem skal have et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.
 • Ved besøgsforbud, må kun den ene nærmeste pårørende komme på besøg i beboerens egen bolig.
 • Ved besøgsrestriktioner, er det fortsat kun den ene nærmeste pårørende, der må komme på besøg i beboerens egen bolig. Hertil har Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at udvide påbuddet med, at yderligere 2 faste pårørende må komme på besøg i et særligt besøgsrum. Dette er dog ikke en rettighed for beboerne, men alene en beslutning styrelsen skal træffe i forbindelse med det enkelte påbud.
 • Hvis det drejer sig om en kritisk situation, hvor beboeren er kritisk syg eller døende, er pårørende undtaget fra påbuddet. Indbefatter også situationer, hvor beboeren lider af en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at denne ikke er i stand til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. 
 • Der er ikke udgangsforbud fra plejehjem, uanset om der er besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Beboeren må dermed gerne gå en tur, besøge sine pårørende i hjemmet.

Hvad siger menneskerettighedskonventionen?

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8 beskytter retten til privat- og familieliv. Indgreb i retten skal være proportionale. 

Ældre Sagen mener

 • De nuværende restriktioner udgør en unødvendig forskelsbehandling af plejehjemsbeboere og at beboerne ikke i tilstrækkelig grad nyder beskyttelse af deres ret til privat- og familieliv, med så strenge restriktioner, der er på nuværende tidspunkt
 • Der er ifølge SUM 568.000 mennesker i særlig risiko for kompliceret sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Plejehjemsbeboerne udgør kun 7 pct. af disse. De øvrige 93 pct. er ikke underlagt nogen form for besøgsbegrænsninger i eget hjem. Dette er eklatant forskelsbehandling
 • Anslået 12.000 plejehjemsbeboere er afgået ved døden fra Corona-krisens begyndelse til medio januar 2021, men kun ca. 6 pct. af dem er døde af/med Corona. De 12.000 har levet deres sidste uger og måneder med afsavn, isolation og risiko for ensomhed som følge af restriktionerne
 • Antallet af plejehjemsbeboere, der oplever svær ensomhed under Corona, kan anslås til dobbelt så højt som normalt. Det betyder, at op mod 12.000 ældre på plejehjem oplever svær ensomhed, bl.a. som følge af stærke begrænsninger i besøg fra pårørende og frivillige 

 

Læs fakta om beboere på plejehjem 

Sidst opdateret 07.04.2021