Budget 2019

Ældre Sagen har gennemlæst forslagene til besvarelse på Sundhedsudvalgets budget for 2019 og har følgende kommentarer.

Tønder Kommune
Borgmester Henrik Frandsen
Att. Kommunalbestyrelsen
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Vedr. budget 2019
Ældre Sagen har gennemlæst forslagene til besvarelse på Sundhedsudvalgets budget for 2019 og har følgende kommentarer.

Klippekortet:
Ældre Sagen Tønder konstaterer med stor beklagelse, at Sundhedsudvalget som et af besparelsesforslagene i forbindelse med budget 2019 peger på en nedskæring/evt. hel afskaffelse af tilskuddet til klippekortsordningen på plejecentrene i forbindelse med, at puljen til ordningen overgår til bloktilskud. Ordningen får trods alt tilført kr. 2.45 mio i bloktilskud.

95 % af borgerne på plejecentrene har gjort brug af ordningen, hvorfor Ældresagen må vurdere, at ordningen har været til stor glæde for beboerne og efterfølgende må opleves som et stort savn, såfremt man vælger at stoppe ordningen.

Ældre Sagen konstaterer dog med tilfredshed, at Sundhedsudvalget foreslår, at reduktionen på klippekortet udgår, såfremt der tilføres yderligere midler fra økonomiområdet mellem KL og regeringen.

Praktik hjælp:
Ældresagen vil desuden gøre opmærksom på, at man finder forslaget om, at den praktiske hjælp til en del af såvel hjemmeboende som beboere på plejecentrene beskæres med 5. min. helt uacceptabelt. Det er uværdigt både i forhold til såvel de enkelte brugere som plejepersonalet, der skal udføre opgaverne på så kort tid. Kommunens plejepersonale er i forvejen hårdt belastet, hvilket Ældresagen ofte bliver gjort opmærksom på.

Reduktionen vil betyde nedskæring af personalet, hvilket stemmer meget dårligt overens med KLK´s rapport, der peger på, at antallet af borgere med ganske få timers hjælp forud for indflytning på plejecentre er for høj, hvorfor der peges på, at der er potentiale i at støtte yderligere op i borgerens hjem inden visitation til plejebolig.
Sammenlignet med landsgennemsnittet og sammenligningskommuner visiterer Tønder Kommune i forvejen færre hjemmehjælpstimer pr. modtager – det gælder både for personlig pleje og praktisk hjælp. Tønder Kommune ligger på en gennemsnitlig udgift pr. hjemmehjælpsmodtager, der er ca. 15.000 kr. lavere end den gennemsnitlige udgift for sammenligningskommunerne. Set i sammenhængen med reduktionen/evt. hel bortskaffelse af klippekortsordningen harmonerer den foreslåede nedskæring af praktisk hjælp meget dårligt med visionen og målsætningen om ”længst muligt i eget hjem” – ikke mindst i forhold til et værdigt ældreliv.

I øvrigt kan Ældresagen helt tilslutte sig Ældrerådets høringssvar d. 12.03.18 vedr. udmøntning af puljen til bedre bemanding af hjemmeplejen og plejecentrene.

Delt ledelse
Ældesagen har læst FagMeds interne evaluering af organisering, hvor delt ledelse på plejecentrene har været et af temaerne. Ældresagen kan i den forbindelse tilslutte sig FagMeds anbefaling om, at delt ledelse ikke udbredes yderligere i relation til de anførte argumenter.

Reduktion af § 79-midlerne:
Ældresagen giver udtryk for betænkeligheder ved forslaget om, at § 79 reduceres med 0,100 mio. kr., samtidig med at der overføres opgaver til området, der tidligere lå under § 18. Desuden er Ældresagen uforstående overfor, at midlerne i forbindelse med § 18 stort fremover udplukkende vil kunne anvendes til aktiviteter for socialt udsatte medborgere under 60 år.

I den forbindelse stilles der spørgsmål til, om samme regler fremover også vil gælde for de kr. 70.000,- der forlods tildeles Socialdienst af puljen.


På vegne af Ældresagen Tønder
Koordinationsudvalg

Karen Hansen
Ældrepolitisk kontaktperson
Kirkevænget 1
Hostrup
6270 Tønder

 

Sidst opdateret 05.03.2019