Budget 2019

Ældre Sagen har gennemlæst forslagene til besvarelse på Sundhedsudvalgets budget for 2019 og har følgende kommentarer:
Tønder Kommune
Borgmester Henrik Frandsen
Att. Kommunalbestyrelsen
Wegners Plads 2
6270 Tønder
 
Vedr. budget 2019
Ældre Sagen har gennemlæst forslagene til besvarelse på Sundhedsudvalgets budget for 2019 og har følgende kommentarer:
 
Klippekortet:
Ældre Sagen Tønder konstaterer med stor beklagelse, at Sundhedsudvalget som et af
besparelsesforslagene i forbindelse med budget 2019 peger på en nedskæring/evt. hel afskaffelse af tilskuddet til klippekortsordningen på plejecentrene i forbindelse med, at puljen til ordningen overgår til bloktilskud. Ordningen får trods alt tilført kr. 2.45 mio i bloktilskud. 95 % af borgerne på plejecentrene har gjort brug af ordningen, hvorfor Ældresagen må vurdere, at ordningen har været til stor glæde for beboerne og efterfølgende må opleves som et stort savn, såfremt man vælger at stoppe ordningen.
Ældre Sagen konstaterer dog med tilfredshed, at Sundhedsudvalget foreslår, at reduktionen på klippekortet udgår, såfremt der tilføres yderligere midler fra økonomiområdet mellem KL og regeringen.
 
Praktisk hjælp:
Ældre Sagen har læst FagMeds interne evaluering af organisering, hvor delt ledelse på plejecentrene har været et af temaerne. Ældre Sagen kan i den forbindelse tilslutte sig FagMeds anbefaling om, at delt ledelse ikke udbredes yderligere i relation til de anførte argumenter.
 
Reduktion af § 79-midlerne:
 

Ældre Sagen giver udtryk for betænkeligheder ved forslaget om, at § 79 reduceres med 0,100 mio. kr., samtidig med at der overføres opgaver til området, der tidligere lå under § 18. Desuden er Ældre Sagen uforstående overfor, at midlerne i forbindelse med § 18 stort fremover udelukkende vil kunne anvendes til aktiviteter for socialt udsatte medborgere under 60 år. I den forbindelse stilles der spørgsmål til, om samme regler fremover også vil gælde for de kr. 70.000,- der forlods tildeles Sozialdienst af puljen.

 

På vegne af Ældre Sagen Tønder
Koordinationsudvalg
Karen Hansen
Ældrepolitisk kontaktperson
Kirkevænget 1
Hostrup
6270 Tønder

Sidst opdateret 13.11.2018