Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Høringssvar til budget 2023-2026

Her kan du læse Ældre Sagens høringssvar til budgettet i Favrskov Kommune.

nullR-202 Kollektiv trafik. Reduktion af budget til kollektiv trafik

Flextrafik og lokalbuskørsel har stor betydning for mange ældre borgere, der ikke længere har økonomi til at have bil, eller af helbredsmæssige årsager ikke længere kan transportere sig selv, f.eks. heller ikke vi den almene kollektive trafik.

Disse borgere er stærkt afhængige af at kunne benytte eks. Flextrafik, hvor Ældre Sagen i stedet finder, at der er behov for forbedringer, bl.a. med hensyn til prisniveau samt mere fleksible betalingsmuligheder, så borgerne kan betale med alle gængse betalingsmidler (mange har det meget svært med digitale løsninger).

De p.t. stærkt stigende priser på især energiområdet ramme også denne gruppe ældre borgere meget hårdt.

Vi havde gerne set forbedringer på området, eksempelvis med gunstige månedskort til pensionister.

R-401 Ældre. Ophør af 15 minutters statusydelse i hjemmeplejen

Vi håber, at reduktionen først gennemføres, når omlægningen til faste teams er fuldt tilendebragt. Sidste møde i panelet om faste teams er fast til december 2023, og ofte tager omlægninger af arbejdsforhold længere tid en forventet fra starten.

R-408 Ældre. Klippekort

Vi er tvivlende overfor den forventede besparelse på omlægningen væk fra det fysiske klippekort, som borgere og pårørende er trygge ved. Der skal fortsat ske manuelt arbejde ved at give input til det IT system, der fremover planlægges at skulle styre klippekort-ordningen, ligesom der vil være en belastning i form af forespørgsler til, hvad borgeren har opsparet til brug.

Vi henstiller derfor til, at forslaget revurderes.

R-409 Ældre. Reduktion af kørselsbudget i hjemmeplejen

Den generelle hensigt med forslaget kan vi godt følge. Imidlertid vil en del af besparelsen ske ved at erstatte personlig kontakt med skærmkontakt. Dette vil være et skridt væk fra ”varme hænder” og ensomhedsbekæmpelse, og det bekymrer os, særligt, da en del af de ældre borgere med behov for hjemmepleje vil høre til de digitalt svage grupper.

R-415 Handicap og Psykiatri. Reduktion af puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde

Vi vil gerne anmode om en genovervejelse af denne besparelse. Puljen er meget væsentlig for det frivillige arbejde, der udføres af mange foreninger, og som er med til at give livskvalitet og forebygge ensomhed og deraf følgende bedre helbredsvilkår for mange sårbare borgere.

Det er jo helt naturligt, at der i 2020 og 2021 (samt delvis i 2022) har været en del tilbagebetalinger af uudnyttede tilskud som følge af corona nedlukningerne og som følge af de puljer, staten har ydet som støtte til kulturlivet og hotel- og restaurantbranchen og for at bedre livskvalitet for sårbare borgere. Eksempelvis har Ældre Sagen i Favrskov lavet ca. 20 arrangementer for sårbare ældre finansieret af sårbar-puljen i første halvår 2022, hvorfor enkelte andre arrangementer er droppet – men kun for 2022. Disse arrangementer vil blive genoptaget i 2023 – såfremt vi får midler hertil.

Mad på plejecentrene

Ældre Sagen kan fuldt ud bakke op om Ældrerådets forslag om, at tilberedelsen af mad skal tilbage på plejecentrene, så beboerne oplever tilberedelsen og duften af madlavning og derigennem får en højere livskvalitet.

 

 

Sidst opdateret 03.12.2022