Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Formandens beretning til Årsmødet 2022

Her kan du læse formand Hugo Strunge Franks skriftlige beretning

nullÅrsberetning for 2022 for Hinnerup lokalbestyrelse.

Velkommen til Ældre Sagens årsmøde 2022. Dejligt at se så mange medlemmer igen i år.

Præsentation af lokalbestyrelsens medlemmer med navn og vigtigste arbejdsområde:

Niels Peder Mols Jensen:                     

Næstformand for lokalbestyrelsen i Hinnerup. Ansvarlig for Ældrepolitik.

Medlem af Koordinationsudvalget.

Gitte Eibye:                                            

Er socialhumanitær kontaktperson og koordinerer besøgsvenner,

vågetjeneste og bisidderfunktionen, og medvirker i

demenscafeen og er ligeledes lokalbestyrelsens demensansvarlige.

Gitte er ansvarlig for læsegrupperne, hvor Iris Holmberg er tovholder på den ene.

Henrik Wiehe:                                       

Planlægger rejser, ture og udflugter. Herudover er Henrik koordinator for Krolf og bowls, og så arrangerer han aftener med spisning. Henrik vil meget gerne kunne arrangere noget med kort varsel. Det kan kun gøres ved at han udsender en mail til jer.

Der ligger små sedler på bordene med Henriks mailadresse, hvor I kan tilmelde jer. Henrik er desuden administrator af vores Facebook gruppe.

Anne Grethe Ovesen:                           

Kasserer for lokalbestyrelsen, samt koordinator og instruktør på ”Let motion i naturen”.

Lise Bregnballe:                                     

Sekretær for lokalbestyrelsen, samt koordinator og instruktør på ”Let motion i naturen”.

John Pedersen:                                      

John underviser i slægtsforskning. Koordinator for PC-hjælp i hjemmet.

Anne Marie Salling:

suppleant. Anne Marie deler de socialhumanitære opgaver med Gitte, herunder demenscafeen.

Gitte, Anne Grethe og Anne Marie samarbejder med Aktivitetsafdelingen på Hinneruplund om Spis Sammen arrangementer, forårskoncerter og efterårskoncerter

Ken Richter

Suppleant. Ansvarlig for hjemmesiden og ”Det Sker”, samt årsprogrammet og PR arbejdet.

Kirsten Dyhrberg Grønne

Suppleant. Kirsten tager sig af foredrag, og hun er i gang med at planlægge nye aktiviteter med børnehavevenner. Der er flyers på bordene herom.

Hugo Strunge Frank:                           

Formand for lokalbestyrelsen i Hinnerup og formand for koordinationsudvalget for Ældre Sagen i Favrskov.

 

Bestyrelsen har siden det udsatte årsmøde 2021 i august afholdt 5 bestyrelsesmøder, men herudover har de enkelte medlemmer deltaget i møder, kurser og temadage i såvel Favrskov som i distriktet og på landsplan.

 

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for et godt arbejde og samarbejde. En stor tak til alle, fordi I har været så positive og parate til at påtage jer alle de forskellige arbejdsopgaver en lokalbestyrelse nu engang har. Også en stor tak til jeres bedre halvdele, som i høj grad bidrager til stemningen ved vores arrangementer og de praktiske foranstaltninger i den forbindelse.

 

Medlemstallet i Ældre Sagen i Hinnerup Lokalafdeling har været støt stigende gennem de sidste år. Medlemstallet er nu 2134 medlemmer. Det er en nettofremgang i medlemstallet på 20 medlemmer siden årsmødet i august. Tilgangen har været betydeligt større, men vi har jo også en naturlig afgang. Hjerteligt velkommen til alle nye medlemmer. Jeg håber, at I vil føle jer godt tilpas og benytte nogle af Ældre Sagens mange tilbud. I Lokalafdelingen er registreret 66 frivillige, som sidste år.

 

2021 har grundet corona pandemien givet et meget ændret liv for os alle, - igen et år vi nok aldrig glemmer. Forhåbentligt kommer vi snart dertil, at Corona er noget, vi lever med på samme måde som med influenza, for vi slipper næppe af med den igen.

 

Landsforeningen.

Der er 922.784 medlemmer af Ældre Sagen pr. 04.02.2022. 61 % af alle danskere over 65 år er medlemmer. Det er rigtig mange, og det ved politikerne også godt. Det er 922.784 vælgere. Derfor lytter politikere rigtig meget til Ældre Sagen. Der er mere end 22.000 frivillige.

 

Ældre Sagen arbejder løbende på at påvirke politikere og andre beslutningstagere for at sikre at så mange som muligt kan leve et godt liv hele livet. Blandt mærkesagerne har igen i 2020 været en udvidet indsats for mennesker med demens, for at pårørende skal støttes og styrkes og forbedring af pensionisters økonomi. Men det, der har fyldt mest, har været 2 emner:

 

1.     mennesker med demens og deres pårørende

2.     forbedring af pensionisters økonomi.

3.     Indsats for at give svage ældre den bedst mulige situation under corona nedlukningen

4.     Ældreplejen. I sin nytårstale fastslog statsministeren, at Danmark har brug for en genstart af ældreplejen. Det er Ældre Sagen meget enig i, og 22. februar offentliggjorde ældreministeren så, hvorledes regeringen vil gribe det an. Det lyder spændende, for der er så store problemer, at det ikke bare kan løses med flere penge eller ved at fjerne nogle få regler. Vi mener, det er afgørende, at en ny ældrelov skal skabe mere selvbestemmelse for de ældre, der er afhængige af hjælp.

 

Der er i september afholdt ældre-topmøde nummer 2 med social- og ældreministeren, FOA, Kommunernes Landsforening og Ældre Sagen, hvor man havde lovet hinanden flere ansatte på plejehjem, social omsorg i ældreplejen, mindre teams i ældreplejen, inddragelse af pårørende, og at det nationale tilsyn med plejehjem og ældrepleje bliver styrket.

 

Ældre Sagen har søsat projekt ”Drømmekommune”. Projektets formål er at skabe mere værdig ældrepleje. Vi har i november haft et indledende møde med borgmester og social- og sundhedsdirektør herom, og det blev aftalt at fortsætte dialogen i starten af 2022.

 

Det glæder os, at Favrskov Kommune netop har modtaget 9,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen til kvalitetsudvikling af hjemmeplejen i Favrskov. Bevillingen skal bruges til at udbrede mindre teams i hele Favrskov, som kommunen oplyser at have gode erfaringer med i hjemmeplejen i Hinnerup.

 

Ældre Sagen har sammen med Landsforeningen LEV sendt et brev til de ansvarlige ministre om forholdene for de ikke-digitale borgere i vores samfund. Social- og ældreministeren nedsatte herefter en arbejdsgruppe om adgangen til kontanter, hvor Ældre Sagen deltager. Ældre Sagen arbejder for en let adgang til kontanter og for bevarelsen af kontantreglen, da samfundet ikke må ekskludere dem, som ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger.

 

Jeg vil opfordre jer til at ringe direkte til Ældre Sagens rådgivning, hvis I har brug for vejledning af økonomisk eller social karakter. Det kan f.eks. være omkring testamente, arv, problemer med kommune, skat, folkepension, demens osv. I Ældre Sagen sidder dygtige og kompetente økonomer, jurister, socialrådgivere og demensrådgivere klar til at hjælpe jer. Og det er helt gratis for alle – ikke kun for medlemmer.

 

 

Koordinationsudvalget.

Det består af formændene samt yderligere et medlem fra hver af lokalafdelingerne i Hinnerup, Hadsten og Hammel. Her fra Hinnerup er det Niels Peder og mig. Koordinationsudvalget har kontakten til Byrådet. Udvalget afholder normalt møder ca. 3-4 gange årligt. Vi afholder også hvert år et fælles møde for vore 3 bestyrelser bl.a. for at give hinanden gode ideer, men også for at optimere samarbejdet. En gang årligt inviterer vi ligeledes alle frivillige i kommunen til et samlet arrangement for at opkvalificere de frivilliges viden, og for at få nye impulser fra dem. 14. oktober holdt vi så igen et sådant møde med indlæg fra ældrechef Henriette Halgaard Rasmussen om aktuelle emner, samt indlæg om demens og indlæg om generationsmøder ved 2 konsulenter fra Ældre Sagens sekretariat. Generationsmøder er arrangementer, hvor ældre frivillige møder børn som eks. skolevenner, børnehavevenner m.v. Talentspejderne hører også inden under dette.

 

Vi har en rigtig god dialog med såvel ældrechefen som politikerne, og vi havde et godt møde med ældrechef, social- og sundhedsdirektør og socialudvalgsformand 25. oktober 2021

 

I budget 2021 er der heldigvis ikke i Favrskov sket en besparelse på ældreområdet. Vi har dog i høringssvar til kommunens budget udtrykt bekymring for fremtiden, da det nuværende antal +80-årige i kommunen over en årrække bliver fordoblet til godt 4.000. Kommunen oplyser, at med en demografi-model er væksten i ældregruppen automatisk indregnet i budgettet

Vi er bekymrede over, at byggeriet af et nyt plejehjem i budget 2022-2025 er udskudt på ubestemt tid. Hertil har kommunen oplyst, at nye beregninger har vist et mindre behov end beregnet til budgettet for 2021-24.

I november havde vi havde vi op til kommunalvalget et ældrepolitisk vælgermøde i et godt samarbejde med Ældrerådet i Lilleåsalen, Sløjfen, Hadsten, hvor alle opstillede partier og lister var inviteret. Det blev det vælgermøde i kommunen, der havde den største tilslutning med over 90 spørgelystne ældre i salen. Et forslag fra en af kandidaterne om, at pårørende skal til at gøre rente i plejeboligerne blev heldigvis kraftigt imødegået både af andre kandidater og af deltagere i salen.

 

Aktiviteter i det forløbne år.

 

Vores aktiviteter blev i 2021 stærkt prægede af den corona betingede nedlukning af samfundet.

 

Frem til udgangen af marts var vi jo helt lukkede, bortset fra Henriks ”Spis sammen – hver for sig” arrangementer, og aktiviteterne var meget begrænsede frem til august måned.

 

Op til påske resulterede et samarbejde mellem kommunen, Frivillig Center Favrskov, Lions Hinnerup og Ældre Sagen i Favrskov i, at mange ensomme ældre igen i 2021 fik en hilsen op til påske.

 

Spis sammen skulle være afholdt i både uge 23 og uge 45, men vi måtte nøjes med den i november.

 

Vi havde fået bevilget penge under regeringens sommerpakke 2020 til en Michael Winckler  koncert gratis for alle over 65 år. Den blev med forsinkelse afholdt 20. juni.

 

Under en af sommerpakkerne 2021 havde vi desuden fået bevilget over 40 tkr. til ”Turist i Favrskov”, hvor vi den 9. august fyldte 3 busser med glade mennesker til en guidet tur rundet i Favrskov med kaffebord og borgmester sang på Pøt Mølle undervejs. En god eftermiddag for 155 deltagere.

 

Alle planlagte rejser og ture: Rüdesheim, 2 x Sprogøe, Cirkusrevyen og en genforeningstur blev afholdt, nogle med udsættelser.

 

Fra september fik vi travlt med igen at åbne alle vores faste aktiviteter, samt en nye: Fælles spisning i dels Søften Kultur- og Idræts Center, dels i Haldum-Hinnerups Hallens cafe. En god aktivitet med svingende deltagelse grundet coronaens opblussen.

 

I juli bad FOF Favrskov, HOG og kirkens menighedspleje os om at være med til et projekt under regeringens sommerpakke, og vi sagde ja. Dette fællesskab fik bevilget penge til 16 busture med hver ca. 50 deltagere, hvor målgruppen var ensomme, sårbare, syge og handicappede samt evt. nødvendige ledsagere. Egenbetalingen var på 100 kr. Alle 4 parter fik ansvar for billetsalg og frivillige hjælpere til hver 4 ture, mens FOF stod for indgåelse af aftaler og administration. Menighedsplejen og Ældre Sagen gik målrettet efter at finde de rigtige deltagere, mens FOF og HOG blot opslog turene på deres hjemmesider, og det gav desværre nogen forvirring i lokalsamfundet. Deltagerne var imidlertid meget tilfredse med turene iflg. de tilbagemeldinger, vi har fået.

 

I oktober blev der holdt ”kaffemik” for besøgsvenner m.fl.

 

I december afleverede vi igen en flot julekurv med lækkerier til beboere og personale i hver af de 8 klynger på Hinneruplund.

 

En teoriaften med kørelærer Lene Christensen i november, en vinsmagning med Lasse og Lene Borbjerg i september og et foredrag om Grønland på egen hånd ved Else Knudsen i november var også gode arrangementer.

 

I 2022 har vi haft sushi aften, en en-dages bustur til det ny H.C. Andersenmuseum i Odense og fisk-og skaldyrsaften.

 

Faste aktiviteter, der også i betydeligt omfang har været ramt af nedlukningerne:

 

Mad for mænd 60+.

Vi har 2 hold med 16 deltagere på hvert hold, og de hygger sig og får lavet noget dejlig mad en gang om måneden.

 

Vores bowlinghold

i Hammel med Henri Jensen som tovholder med hjælp af Jørgen Eibye var igen i år en stor succes i de korte perioder, vi har kunnet spille. 31.12.2021 stoppede Henri efter mange års ansvar for aktiviteten, og ansvaret ligger nu på Jørgen Ovesens skuldre med hjælp af Jørgen Eibye på hold 1 og Ulla Johansen på hold 2. En stor tak til Henri. Lad os lige se jer alle 3.

 

Skydning.

Her har du mulighed for at prøve kræfter med noget nyt.  En udfordring for syn, motorik og opmærksomhed. Du kan deltage een gang eller så længe du har lyst. 50 kr. pr. gang for patroner til riffel. For alle, uanset om du er øvet eller ej, og uanset om du er mand eller kvinde.

 

Biografture

Er igen i gang fra november. Se programmet på hjemmesiden.

 

Demenscafé.

Vi startede op igen i oktober med kun få deltagere Så kender i nogle i målgruppen, må i meget gerne henvise til os.

 

Slægtsforskning.

Vi kører stadig med start i september, et begynderhold og et hold for let øvede, begge af 6 lektioner, med max.12 deltagere pr. hold. Kurserne afholdes med lektioner hver 2. uge september til december. Info kommer på Hjemmesiden og i Det Sker, snarest. Der betales 100 kr. pr. kursus. John Pedersen underviser.

 

Tingstedets Krolf og Bowls.

I sommersæsonen spilles der krolf på græsarealet ved Rønbækskolen mellem P-pladsen og Ådalsvej. I er meget velkomne til at møde op. Der spilles tirsdage kl. 10 og torsdage kl. 14. i sommerhalvåret. Vi har i Ældre Sagen både kugler og krolfkøller, I kan låne, så mød bare op.

Det samme gælder vedr. bowls, som foregår i vintersæsonen. Spillet foregår i Haldum-Hinnerup skolens gamle gymnastiksal tirsdage kl. 15.30 – 18.00 i vinterhalvåret.

Prisen er i alt 150 kr. pr år, og så må man spille alt det man vil; både krolf og bowls.

 

I september Krolftræf ca. 90 deltagere. Hinnerup løb med de fleste præmier.

 

Læsegrupper.

Ideen med læsegrupperne er at mødes en gang om måneden, hvor man i fællesskab vælger den bog, der skal læses til næste gang og så debatteres med respekt for den enkeltes mening. Man mødes henholdsvis den 2. og 3.  tirsdag i hver måned kl. 10 – 12 i Melhøjstuen. Vi har 2 hold i gang. Det er gratis at deltage.

 

Traveture.

Hver torsdag kl. 10:15 mødes torsdagstraverne ved P-pladsen ved Rønbækskolen og går en tur på 6-7 km. på ca. 1½ time. (I det forløbende år har der været aflyst i perioder pga. Covid 19.) Alle er velkommen, ingen tilmelding, man møder bare op.   

Let motion.

Turene er her på ca. 3½ km, og der er pauser med enkle øvelser undervejs. Ingen presses, øvelserne og turen er tilpasset deltagernes individuelle formåen, og der er plads til snak og grin. Der er en god stemning på holdet, som tager godt imod nye deltagere.

Der er p.t. 10 deltagere foruden Lise og Anne Grethe. Mødested: Foran Hinnerup Bibliotek, Skovvej 18, Hinnerup. Hvis du har lyst til at prøve, så kontakt Lise eller Anne Grethe - da vi nogle gange mødes andre steder. Det er tirsdage kl. 10.

MC-ture.

I den lune årstid er vi nogle senior motorcyklister der mødes for sammen at køre nogle ture ud i det blå. Har du en MC og lyst til at køre med, er du velkommen.

Værktøjskassen.

Hvis man skal have lavet småting i sit hjem, som f.eks. at have skiftet en pære, slået et søm i væggen eller andet småt, kan man kontakte os og gratis få udført arbejdet. Men det skal være småting. Vi klipper f.eks. ikke hæk eller flytter for folk.

 

IT-hjælp.

Vi har 5 frivillige som gratis hjælper enten via telefonen eller besøg i eget hjem, hvis man har problemer med computer eller andet it-udstyr.

 

Besøgsvenner.

Vore besøgsvenner tager på besøg hos personer, der har lidt brug for en gang imellem at tale med en person. Man hygger sig over en kop kaffe, tager måske et spil kort, taler om løst og fast eller går en tur. Det er ikke hjemmehjælp eller indkøbsture vore besøgsvenner udfører. Vi har p.t. 9 besøgsvenner, men vi har brug for flere, så kontakt Gitte eller Anne Marie, hvis I vil høre mere om det. Under første nedlukning gjaldt dette også besøgsvenner og -værter, mens de har kunnet mødes under sidste nedlukning.

 

Bisidder.

Vore bisiddere er, som navnet siger, personer som sidder ved siden af. Man kan have en ekstra person med til læge, sygehus eller kommunen. Vore bisiddere er ekstra ører og har naturligvis tavshedspligt, hvilket i øvrigt alle vores frivillige har.

 

Vågetjenesten.

Vi har vågere, som sidder den sidste tid sammen med en døende, som måske ingen pårørende har eller hvis pårørende bor langt væk. Vore vågere skal ikke udføre plejepersonalets arbejde. Vågerne har været på Ældre Sagens obligatoriske kursus samt et ekstra kursus, Gitte har oprettet i samarbejde med Røde Kors. Vi mangler vågere, så kontakt Gitte Eibye, hvis I vil høre mere om, hvad det indebærer.

 

Landsforeningen Talentspejdernes mission er at hjælpe 12-15årige skoleelever, der er skoletrætte og mangler selvtillid, med via samtale med mentorer at finde deres ståsted i livet. Der er på landsplan indgået aftale mellem Ældre Sagen og Talentspejderne om at finde frivillige til at være mentorer.

 

Vore frivillige.

 

Der er mange gode grunde til at engagere sig i sit lokalsamfund. Forskning peger f.eks. på, at mennesker, der er frivillige, er lykkeligere end gennemsnittet. Samtidig er det vigtigt, at man passer på sig selv og de mennesker, der har brug for en hjælpende hånd. Det gør man ved at vælge et frivilligt arbejde, der passer til ens hverdag og person. Som frivillig gør du ikke kun en positiv forskel for andre og for samfundet – du kan også lære noget nyt, udvikle dine kompetencer og udvide dit netværk.

 

Jeg vil godt give alle vore frivillige en meget stor tak for det store arbejde, I udfører. Jeg vil også gøre opmærksom på vigtigheden af at være registreret som frivillig i Ældre Sagen. Så er man forsikret i tilfælde af, at man kommer til at lave skade eller ulykke på andre eller sig selv under udførelsen af sin frivillige indsats. Man får ingen løn, men man skal heller ikke have udgifter. Vi kan altid bruge flere frivillige. Vi vil også godt sætte flere aktiviteter i gang, men vi skal have tovholdere til nye aktiviteter. Har I en ide til en aktivitet eller har I lyst til at blive frivillige, så kontakt bestyrelsen.

 

Vores fælles kursusdag for alle vore frivillige sammen med Røde Kors måtte vi desværre også aflyse i 2020.

 

 

Årsskrift.

Kort efter årsmødet vil bestyrelsen i lighed med de tidligere år udgive et årsprogram, som vi vil sørge for at omdele til alle medlemmer. Da vi den 1. april har 25-års jubilæum i lokalafdelingen, er årsprogrammet i år et jubilæumsskrift med årsprogram i midten til at tage ud og gemme.

Her vil I - udover at kunne læse om de planlagte aktiviteter i det kommende år samt finde kontaktinformationer på den nyvalgte bestyreJse – også kunne læse små artikler med interviews fra lokalafdelingens første 25 år. Jeg vil senere vende tilbage til, hvordan vi fejrer det. I vil som altid også kunne finde de samme informationer på hjemmesiden. Selve programmet ligger i foreløbig udgave på bordene i aften.

 

Nyhedsmails.

Lokalafdelingen udgiver et lokalt nyhedsbrev på mail, når vi har noget at fortælle, som eksempelvis et nyt arrangement. Hvis I ønsker at abonnere på nyhedsbrevet, så skal I selv gå ind på vores lokale hjemmeside og skrive jeres medlemsnummer og mailadresse nederst på forsiden.

 

§ 18 midler.

Fra Favrskov kommune har vi i Hinnerup lokalafdeling modtaget 38.000 kr. i tilskud til vort arbejde i 2021. Af pengene er alene brugt 10.482 kr. til ”Spis sammen” i november. Resten er tilbagebetalt til Favrskov Kommune grundet nedlukningerne. Det er penge vi hvert år skal søge om fra de såkaldte § 18 midler og seniorpuljen. Også her i 2021 har vi søgt midler til 2022, og vi har fået bevilget 41.000 kr. fra Favrskov Kommune samt 7.296 kr. fra Isobro-fonden mod 7.689 kr. i 2021.

 

 

Samarbejdspartnere.

En stor tak til alle vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

 

Det drejer sig om Røde Kors, som vi bl.a. arrangerer kurser og videreuddannelse med. Dette til stor glæde for såvel vores som Røde Kors’ frivillige. Også vågerne er en fælles aktivitet.

 

Det drejer sig om Hinneruplund, som vi arrangerer forårskoncert, efterårsarrangement og ”Spis Sammen” sammen med. Dette er til stor glæde for borgerne i kommunen og ikke mindst Hinneruplunds beboere.

 

Det drejer sig om Menighedsplejen.

 

Det drejer sig om Ældrerådet, som har den meget tætte kontakt til Favrskov Kommune, idet Byrådet skal spørge Ældrerådet om alt, hvad der involverer ældre.

 

Landsforeningen talentspejderne.

 

Til FOF og HOG

 

Også en stor tak til vores annoncører.

 

Endnu engang tak alle, der gør en frivillig indsats for andre – og dermed gør en stor forskel. Tak.

 

Lokalafdelingen har en lukket gruppe på Facebook. ”Lukket” betyder blot, at man skal være medlem for at kunne bruge den. Hvis I vil være med i denne, skal I sende en mail til Henrik@wiehe.dk, hvor I beder om at blive deltager i gruppen. Så får I tilsendt en invitation til gruppen. Denne skal blot accepteres for at være med. I gruppen vil I kunne følge med i arrangementer og andre tiltag i vores afdeling af Ældre Sagen. I vil kunne komme med ønsker om arrangementer, kommentere afviklede arrangementer, foreslå mindre gruppe til teater, film, kortspil eller lignende. Billeder fra vores arrangementer vil blive vist her, så I evt. kan downloade dem. Der er nu over 400 medlemmer af gruppen.

 

Der ligger små sedler på bordene til at tage med, hvor der står, hvordan I gør. Der står også, hvordan i tilmelder jer Henriks mailingliste, hvor han orienterer om arrangementer, der sker med kort varsel.

 

Regnskab

 

Koordinationsudvalget har hidtil haft egen kasse, men i Ældre Sagens regnskabssystem er det blandet sammen med vores regnskab, fordi jeg er formand for udvalget. Det gør det kompliceret at være kasserer. Derfor har koordinationsudvalget i 2021 besluttet at lukke denne kasse og dele beholdningen mellem de 3 lokalafdelinger i forhold til aktuelt medlemstal. Det har givet xx kr. i engangsindtægt i 2021. Fremover deles udgifter til fælles arrangementer i de 3 lokalafdelinger så i forhold til medlemstallet.

 

Corona nedlukningen har betydet, at vi jo ikke har kunnet afholde ret mange af de sædvanlige aktiviteter, og selvom vi har tilbagebetalt det meste af de kommunale tilskud, har vi et overskud på godt 11.000 kr. Det er vores hensigt, at regnskabet skal balancere.

 

Vi må forvente, at vi de kommende år bliver nødt til at få en delvis egenbetaling til ostebordet på 30-40 kr., dog ikke i år.

 

 

 

Resultatopgørelse                                                    2020                             2021

Indtægter

Kontingentandel                                                      40.872                          42.989

Andre tilskud Sekretariatet                                 17.782                          72.833

Gaver, tilskud, bidrag                                             15.609                          18.175

Annonceindtægter                                                    1.500                             4.300

Arrangementsindtægter                                      29.434                          50.245

Diverse indtægter                                                             0                                  297

Renteindtægter                                                                 0                                     0

Indtægter i alt                                                       105.197                         188.839

 

 

Udgifter                                                                        2020                                2021

Markedsføringsomkostninger                                6.536                            14.884

Lokalafdelingsudgifter                                           11.945                            22.458

Kørsels- og befordringsudgifter                            2.567                               3.790

Gaver og repræsentation                                       6.572                               3.766

Arrangementsudgifter                                           64.960                          132.750   

Gebyrer                                                                        1.448                                2.936

Udgifter i alt                                                             94.028                            180.584

Årets resultat                                                           11.169                               8.255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver                                         2020                                        2021

Likvide beholdninger               53.402                                     85.068

Aktiver i alt                              53.402                                     85.068

 

Passiver

Egenkapital primo                    28.910                                      40.079

-       Årets resultat           11.169                                        8.255

Egenkapital ultimo                 40.079                                      48.334

Skyldige omkostninger             13.014                                      35.751

Moms                                            309                                            983

Passiver i alt                            53.402                                      85.068

 

 

 

 

Igangværende, fortsatte og fremtidige aktiviteter:

 

Vi optager også gerne optage nye i takt med, at vi kan finde frivillige som tovholdere.

 

Kurser:

1.     slægtsforskning.

2.     Mad for mænd 60+

3.     2 Læsegrupper

4.     2 månedlige fællesspisninger i Søften og Hinnerup

 

Andre aktiviteter:

1.     Vågetjeneste.

2.     Besøgsvenner.

3.     Værktøjskassen.

4.     It-hjælp, også i eget hjem.

5.     Bisidderordning

 

Motion og andre aktiviteter:

1.     Krolf i sommerhalvåret

2.     Bowls i vintersæsonen

3.     Ugentlig travetur

4.     Let motion i naturen

5.     Demenscafé

6.     Bowling

7.     Riffelskydning

8.     Biografture i Hadsten Bio

 

Udflugter, ture:

1.     Fisketure.

2.     MC-ture

 

Enkeltstående arrangementer

 

1.     4 dages bustur til Nordtyskland og Helgoland 19.-22. september

2.     4 dages bustur til Falster og Møn 16.-19. maj

3.     Foredrag Søren Ulrich Thomsen 30.marts med forberedende studiekreds

4.     Den fra 2020 udsatte koncert – I har vel gemt billetterne?

5.     Spis sammen arrangement 28. april og i uge 45.

6.     Næste årsmøde er planlagt til onsdag den 1. marts 2023.

7.     Pizzaaften, sushiaften og/eller gule ærter kommer sikkert igen i det nye år – vi ved endnu ikke, hvad Henrik finder på. Arrangeres med kort varsel og kan ikke nå at komme i ”Det Sker”.

 

Vi har fået bevilget ca. 76.000 kr. til arrangementer for sårbare ældre frem til 30.6. næste år, og det er vi ved at planlægge. Deltager felten skal findes blandt borgere, der har været ensomme under corona pandemien, har mistet en ægtefælle, er syge, handicappede eller har svært ved at komme ud i det sociale liv af anden grund. Pengene er fra endnu en af statens hjælpepakker på grund af corona krisen. Vi har lavet en arbejdsgruppe med Gitte, Anne Marie og Henrik til at planlægge arrangementer under puljen.

 

1.     april har vi 25 års jubilæum i Hinnerup Lokalafdeling. Der var blevet oprettet Hadsten-Hinnerup Lokalafdeling i 1994, men efter 3 år valgte Hinnerup at blive  udskilt i en selvstændig lokalafdeling. Det skal fejres, dels med et jubilæumsskrift indeholdende årsprogrammet for det kommende år, - og det bliver omdelt som sædvanligt. Desuden holder vi en jubilæumsreception i Uhresalen 1. april kl. 14-16, hvor alle er velkomne.

 

Nu pause til ostebord

 

 

Eventuelt

 

Jeg vil opfordre jer til at komme med jeres ideer og synspunkter til aktiviteter, vi kan tage op.

 

 

Sidst opdateret 15.03.2022