Bestyrelsens beretning for 2018-19

På årsmødet blev beretningen delt op således at formanden havde hoveddelen - og lederne af hhv. Aktivitetsudvalget og Social-Humanitært område fortalte om hvert deres områder. Her er den samlede beretning.

Kære medlemmer – kære Morten Dahlin – (fortsætter ”læren” som frivillig)

Hjerteligt velkommen til årsmødet 2019. Jeg har glædet mig til i dag, hvor jeg skal berette om Ældre Sagen i Greves aktiviteter og arbejde i det hele taget siden sidste årsmøde.

Hvis I er med på en metafor, vil jeg invitere jer på den rejse, som jeg har tilbagelagt sammen med bestyrelsen. Det er et år siden, vi stævnede ud med nyt mandskab om bord på ”skuden” – altså den nyvalgte bestyrelse.

Allerede inden trosserne var kastet - altså konstitueringen - løb vi ind i dårligt vejr, en regulær storm, hvor bølgerne gik højt. Det endte med at en mand gik fra borde, og efter nogen omkalfatring, kunne ”skuden” fortsætte sejladsen med mig ved roret.

Efter en kort mønstring, var besætningen (bestyrelsen) enige om, at der måtte forventnings-afstemmes, så alle fik mulighed for at omstille sig og gøre sig klart, hvad det fælles mål var for den videre sejlads.

Jeg vil nu præsentere mandskabet og den opgave, hver især har påtaget sig om bord:

Gurli Dam, næstkomm.: S-H koordinator, leder MorgenRing, medl. FM-skab

Aage Tolberg, Kasserer, medl. af Formandskabet

May Grandahl, Webmaster, leder af it-hjælp i hjemmet, medl. af PR og programredaktør

Winnie Leth Hansen, Sekretær, administrator, leder af Faste Aktiviteter

Kurt Pedersen, leder af Aktivitetsudvalget

Peter Frier, redaktør DET SKER, medl. og PR

Viola Kristiansen, Suppleant, medl. Aktivitetsudvalg og leder af Hjælpende Hænder

Jørgen Christoffersen, medl. Aktivitetsudvalget og leder af Team-Kaffedamer

Jette Poulsen, medl. Aktivitetsudvalget, billetsælger og medl. Ad hoc udv.

For at være så godt rustet til opgaverne som muligt, blev der i september afholdt et bestyrelsesseminar, faciliteret af foreningskonsulenten, hvor alle var enige om at fortsætte kursen som Ældre Sagens bedste lokalafdeling.

Og hvordan gør vi os så fortjent til den titel? Det skal I afgøre. MEN …

Som lokalbestyrelse har vi pligt til at understøtte den strategi, der er lagt for Landsforeningen Ældre Sagens virke, og til at opfylde Ældre Sagens formål gennem de tre hjørnesten:  Indsigt, Nærvær, og Handlekraft.

Det er jer – vores medlemmer, der giver os energi til at engagere os og lægge vores frivillige kræfter i dette arbejde.

Ældre Sagen tæller på landsplan ca. 850.000 medlemmer. Heraf er ca. 8.900 tilknyttet lokalafdelingen i Greve. Og selv om det svarer til 65,5% af Greves befolkning over 65 år, er der så rigeligt plads til flere. I det forløbne år har vi haft en nettotilgang på 328 medlemmer svarende til 3,9%. Takket være den flotte tilgang af medlemmer, har kontingent været det samme 5 år i træk. Det på trods af de mange nye tiltag, medlemmerne har ønsket, landsforeningen skulle beskæftige sig med.

Og det fører mig direkte til den første hjørnesten:

Indsigt
Først lidt baggrund i foreningens struktur. I – medlemmerne – er foreningens grundlag og hele berettigelse. I er den demokratiske myndighed og skal i dag vælge de medlemmer, I ønsker skal udgøre lokalbestyrelsen. Dem er der 215 af på landsplan, og alle holder årsmøde her i marts måned. Formanden for LA er født medlem af delegeret-forsamlingen, der er landsforeningens øverste myndighed.

Delegeretforsamlingen mødes over 2 dage hvert år slut november, hvor man diskuterer årets mærkesager og lægger strategien for næste års arbejde. De delegerede vælger en landsbestyrelse, der skal påse, at foreningen arbejder med de beslutninger, der er truffet på mødet. Det gøres gennem en direktion, hvoraf alle formentlig kender direktøren, Bjarne Hastrup. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 3 år, og jeg havde den store ære at blive valgt ind i 2016. Lokalbestyrelsen i Greve bakkede op om mit kandidatur. Den indsigt, man opnår gennem arbejdet i landsbestyrelsen og de muligheder, der byder sig for at påvirke beslutninger, kommer i enhver henseende lokalafdelingen til gode.

Det fører så også en del ekstra arbejde med sig. Der er ikke kun bestyrelsesarbejde, men også udvalg, ad hoc opgaver og repræsentation i andre organer.

På den baggrund vil jeg i det følgende kæde arbejdet på landsplan sammen med arbejdet lokalt i Greve.

For det er lokalt, vi som lokalafdelingens bestyrelse gør os gældende. Specielt gennem:

Nærvær
Af de før nævnte ca. 8.900 medlemmer i Greve har, hvad der svarer til 255 personer – eller 2,9% taget ansvar for foreningen som frivillige.

Uden deres engagement, som skaber tryghed, livskvalitet og glæde for mange borgere i hverdagen, ville beretningen blive meget kort. Så nu skal I høre, hvad vi har arbejdet med:

Ensomhed på tallerkenen – og på Finansloven
Ældre Sagens forslag til Finansloven for 2019 resulterede i 400 mio. kroner, som primært skal gå til forsknings- og udviklingsprojekter inden for ensomhed.

Greve Lokalafdeling har fra starten i 2014, hvor ”Kampen mod Ensomhed” blev lanceret, været aktiv. Uge 17 er nu kendt for ”Kaffeslabberas”, og vi nåede da lige at fordøje lagkagen sidste år, inden vi vågnede op til nyheden om, at Greve Strandkro var brændt ned til grunden. I hvert fald den del, hvor vi holdt Kaffeslabberas.

Men samtidig var pengene fra Nordea fonden, som sponsorerede spise-sammen arrangementerne, brugt, og vi tænkte, at nu faldt alle de gode initiativer til jorden.

For de frivillige havde også stillet op i uge 45, hvor vi kunne søge et mindre beløb af de midler der måtte være til overs i fonden specielt øremærket til ensomme ældre. Vi døbte det ”lille” arrangement ”Mortensaften”, og inviterede gæsterne særskilt. Og vi glæder os over, at der hvert år har været fuldtegnet.

Jeg kan glæde jer med, at Landsforeningen Ældre Sagen selv financierer uge 17 Spise Sammen kampagnen, og at vi også deltager i år. Af indlysende årsager desværre ikke i samarbejde med Strandkroen.

Gurli Dam aflægger beretning under ”Social-Humanitære” aktiviteter og jeg kommer tilbage hertil under pkt. 4 om bestyrelsens ”Fremtidige virke”.

Demensvenlig Lokalafdeling

Når vi nu er så heldige at bo i en kommune, der allerede har opnået certifikat som ”demensvenlig”, var det oplagt, at vi også skulle kandidere til at blive ”Demensvenlig Lokalafdeling”. Naturligvis på baggrund af den indsigt vi gennem kommunen har fået om de ca. 700 demensramte greveborgere og deres pårørende. Det lykkedes. Vi modtog et omfattende materiale med specifikke krav, der skulle opfyldes, før Greve som én af de første 20 blev godkendt til at kunne anvende det nye logo og kalde os Demensvenlig Lokalafdeling.

Men hvordan gør man det rent praktisk? Man tager ….. altså det er ikke en opskrift eller en skabelon, alle lokalafdelinger bare passer ind i. Men vi var heldige, at en frivillig tændte på opgaven som ”ansvarlig”, og andre frivillige meldte sig som ”værtinder”.

Samtidig fik vi den gode idé at kontakte Greve Museum for at høre, om der var interesse for et samarbejde. Grundtanken var, at museet jo har alle de genstande, der kalder på erindring samtidig med, at museets faciliteter er meget langt fra det institutionspræg, der let kan være på et plejecenter. Man var heldigvis lydhør, og mens sommersolen stadig bragede ned, havde vi de første mødedatoer på plads.

Vi lagde ud i november med hhv. Erindringscafé og senere et foredrag med en overlæge ved Hukommelsesklinikken i Slagelse. Begge arrangementer var fuldtegnet. Samarbejdet var så unikt, at vi fik besøg af Ældre Sagens fotograf, som til inspiration for andre lokalafdelingen optog en film, der nu kan ses på You Tube.

Vi er rigtig stolte af dette samarbejde, som naturligvis også omfatter Greve Kommune, som til hvert arrangement deltager med en af de tre demenskoordinatorer, så gæster har mulighed for at henvende sig til en professionel med en (mis)tanke eller overvejelse - ganske uformelt.

Igen i samarbejde med Greve Kommune og Alzheimer foreningen er Ældre Sagen aktiv i arbejdet med Yngre Demente. Det er borgere under 65 år, som selv har indflydelse på udviklingen af de dagtilbud, de ønsker at deltage i.

Ældre Sagen er repræsenteret både i Styre- og Arbejdsgruppe, ligesom vores frivillige ”værtinder” bliver tilbudt kurser i såvel Ældre Sagens som i kommunens regi for derved at opnå kompetencer til at kommunikere med demente.

Ældre Sagen var i samarbejde med demenskoordinatorerne og Alzheimer foreningen også aktiv i planlægningen og gennemførelsen af Huskeugen, hvor vi fik mulighed for at gøre opmærksom på vores status som Demensvenlig Lokalafdeling og kommende arrangementer.

Nærhedsprincippet efterlever vi også i de jævnlige møder med hhv. ældre- og sundhedschef samt centerchefen i Sundhed og Pleje. I det forum kan vi orientere om sager, der er kommet til bestyrelsens kendskab, og som kan løses i mindelighed uden at skulle ende på forsiden af Sydkysten. Der har været et par stykker i årets løb, ligesom vi med henvisning til boligministerens hyrdebrev om brandalarmer har forespurgt, om alarmerne på kommunens plejecentre bliver afprøvet løbende. Det hører under det obligatoriske, årlige tilsyn, så vi må håbe, vi ikke kommer til at opleve tragiske hændelser.

I den forbindelse kan jeg ikke nok opfordre til, at man også i de små hjem afprøver brandalarmen. Hvis batteriet skal skiftes, kan man altid bede Hjælpende Hænder om at kikke forbi. Ring til Viola.

Senest har Ældre Sagen sammen med bestyrelsen for Tune Borgerhus rejst problematikken om adgang til Borgerhuset. Vi har deltaget i mødet med de involverede parter, hvor løsningen nu er til alles tilfredshed. Der bliver sat skilte op med fartbegrænsning, buskads langs vejen bliver ryddet, og kun ærindekørsel bliver tilladt. Det manglede da også bare. Dårligt gående blev sat af på P-pladsen og andre måtte træde til, når de eventuelt skulle vente på Flex Tur.

Nærhedsprincippet giver sig også udslag, når kommunen skal udarbejde nye politikker på områder, der involverer ældre. Budgettet er selvsagt et vigtigt element og giver hvert år grundlag for mange debatter og tilkendegivelser lokalt.

Besparelseskataloget burde næsten indeholde en advarsel om, at læsning ikke er for sarte sjæle. Specielt når man ser et spareforslag på 2 min., hvis hjemmehjælpen ikke lægger sengetæppe på sengen, når den er blevet redt. Det blev ikke længere vurderet til at være en sundhedsydelse, men et ”gode”.

Det glæder mig at kunne sige, at både dette spareforslag og andre blev droppet, og ældreområdet gik helt fri af besparelser. Det har til gengæld ”kostet” på administrationen, hvor specielt ikke it-kyndige ældre kan mærke den ringere service. Det forsøger Ældre Sagen at råde bod på – mere herom under pkt. 4.

Greve Kommune har indført en ny ”skabelon” for udarbejdelse af politikker. Berørte interessenter, foreninger og andre bliver inviteret til en workshop, hvor alle med udgangspunkt i et 1. udkast får mulighed for at kommentere og give forslag til den nye politik på området, og det er jo meget sympatisk. I 2018 har vi således deltaget i workshops både vedrørende den nye 4-årige politik omfattende Værdigheds- og Ældrepolitik samt Sundheds- og Psykiatripolitik.

Efterfølgende indarbejder administrationen de forslag og kommentarer, der er fremkommet på workshoppen, og den nye politik bliver efter behandling i udvalget sendt i den lovpligtige 4 ugers høring. Ældre Sagen har afgivet høringssvar til begge politikker. Det har været meget tidkrævende, da ”Ældreliv” skulle omfatte hele 4 tidligere politikker, og den sidste 2 tidligere.

Desværre er politikkerne herefter meget overordnede, hvorfor det er svært at kommentere på konkrete områder, der bliver reguleret ved underliggende handleplaner og kvalitetsstandarder. I høringssvarene pointerer vi altid forhold, der bør tilgodese de svageste i samfundet, ligesom vi pointerer, at man som ældre skal være tryg ved at vide sig sikker på den hjælp, der eventuelt bliver nødvendig i en given situation.

Også dette område vil jeg komme tilbage til under pkt. 4 – Fremtidigt virke.

Alle høringssvar lægges på lokalafdelingens hjemmeside.

I vil sikkert give mig ret i, at det jeg allerede har berettet under overskrifterne Indsigt og Nærvær må være rigeligt til at gøre de fleste bestyrelser forpustet.

Men sådan er det ikke. Den sidste hjørnesten er

Handlekraft
Og her kommer alle parametre i spil. Det er gennem lokal handling, alle vore 200 frivillige er allermest synlige.

Bestyrelsen er struktureret med flere forskellige ressortområder:

Aktivitetsudvalgets mange medlemsorienterede arrangementer er mange bekendt. Både onsdags-arrangementer og ture og rejser.

Kurt Pedersen aflægger særskilt beretning om udvalgets arbejde.

Social-Humanitært udvalg er næstformandens ressortområde, og retter sig mod alle efterlønnere og pensionister i Greve. Vi beder ikke om at se medlemskort, selv om mange starter en samtale med at forsikre, at de er medlem af Ældre Sagen.

Gurli Dam aflægger særskilt beretning om udvalgets arbejde.

Ud over disse to områder er der også mange faste aktiviteter ledet af ildsjæle på hvert deres område. Det vil føre for vidt at omtale alle. Men de bliver optrykt bagest i ½-års programmet med oplysning om navn og telefonnummer på kontaktperson, hvis man kunne tænke sig at være med på et eller flere hold.

Vi har endda kunnet imødekomme et ønske fra et par borgere med kronisk sygdom, som i et rehabiliteringsforløb, gerne ville prøve, om de kunne følge et hold. For at give et indtryk af populariteten kan jeg oplyse, at ca. 500 medlemmer gør brug af de faste aktiviteter på ugebasis. Lidt færre om vinteren, hvor fx petanque holder pause. Winnie Hansen er leder af de Faste Aktiviteter og sørger for bane- og lokalereservation.

Her vil jeg også gerne opfordre medlemmerne til at komme med ønsker til eventuelle nye aktiviteter, man selv kunne tænke sig at stå for. Hvis nogen foreslår Krolf, vil jeg gerne tilmelde mig med det samme.

Medlemsbladet DET SKER udkommer i måneder med lige tal. Det er ved flere læserundersøgelser bevist, at det er det mest læste blad af alle Ældre Sagens publikationer. Her bliver alle faste aktiviteter, onsdags-arrangementer, demens- og særlige humanitære arrangementer samt rejser og ture omtalt med priser og eventuelle tilmeldingsfrister. Peter Frier er redaktør.

Her har vi på opfordring fra et medlem efterkommet et ønske, som jeg fortæller mere om under – ja pkt. 4 – fremtidig virke.

Hjemmesiden, www.aeldresagen.dk/greve er et vigtigt redskab både til kommunikation og til at profilere lokalafdelingens arbejde. Alt andet lige sker der ofte en vigtig udvikling fra et blad er sendt i trykken, til det udkommer. Det er altid en god idé at tjekke hjemmesiden for et arrangement, man rigtig gerne vil med til, ligesom man på forsiden altid vil oplyse om eventuelle ændringer eller en sjælden aflysning. Dem, der ofte benytter hjemmesiden – eller måske endda har den som startside, når man logger på internettet – har opdaget, at den har fået nyt udseende, og at man kan tilmelde sig det lokale nyhedsbrev, ligesom man altid finder seneste udgave af ½-års programmet. Hjemmesiden har hver måned ca. 400 besøgende.

Strategien fra Ældre Sagen er, at besøgende skal kunne genkende foreningen, uanset hvor i landet den ligger. Som medlem kan man jo deltage i arrangementer overalt i landet, ligesom frivillige kan hente inspiration hos hinanden. May Grandahl redigerer hjemmesiden.

For at blive anerkendt som Demensvenlig Lokalafdeling skulle vi også oprette en elektronisk side og oplyse særligt om tiltag for demente og deres pårørende. Lige omkring sidstnævnte har vi endnu ingen specifikke tiltag, men inkluderer alle i demensarrangementer. Vi henviser gerne til Kompetence-center for demens, hvor der arrangeres events og foredrag sidst på dagen for pårørende.

Som et lille kuriosum kan jeg nævne, at vi i sommeren 2018 indledte et samarbejde med den nye Nordisk Film biograf i Waves. Vi havde hørt, at billetterne til seniorbio i Portalen hurtigt var udsolgt, så flere gik forgæves. ”Lykke-Per” var præmier film, og vi foreslog direktøren, at den viste udgave blev forsynet med undertekster. Det er nu alle film – også de danske. Der er link til Seniorbio på hjemmesiden.

Det fører mig til at fortælle om den PR-Kommunikations arbejdsgruppe, bestyrelsen har nedsat. Gruppen består af (formanden, webmaster, redaktør og – som ny frivillig – tidl. formand Jørgen Norrid). Gruppen udgør et inspirations- og videndelings forum, der – så vidt muligt – skal sikre, at lokalafdelingen informerer på tilgængelige fora for så mange medlemmer som muligt.

Jørgen Norrid har påtaget sig opgaven som Facebook-redaktør og er så småt i gang med at ajourføre siden. Landsforeningen har henstillet, at vi kører på vågeblus, indtil en sag med Facebook om ansvaret for persondata er præciseret. Vi skal sikre, at hver kanal opleves som et plus for læseren. Vi tænker, at ikke alle medlemmer benytter sig af alle fora, men at alle bliver ensartet oplyst om lokalafdelingens aktiviteter og tilbud ved at benytte mindst et medie.

Aktivitetsudvalget v/Kurt Pedersen. (Antal medl. Pr. uge ca. 120)

Vi har siden årsmødet 21. marts 2018 afholdt 9 superbanko, 9 foredrag og 12 gange underholdning. Af store tilløbsstykker har vi f.eks. haft Jacob Haugaard, De Lystige Sømænd, Trine Gadeberg og banko er altid godt besøgt, men generelt synes vi, at vores arrangementer har været godt besøgt.

I april 2018 var vi på en 8 dages flyrejse til Kroatien med 24 deltagere.
Vi havde en enkelt overnatning i hovedstaden Zagreb og var på en guidet byrundtur i den historiske del af byen, inden vi fortsatte med bus til hotellet i Opatija på halvøen Istrien, hvorfra udflugterne udgik, med godt vejr hele tiden.
Vi fik set og oplevet meget forskelligt og havde en fin fin tur med vores danske, kroatisk talende guide, som havde tilrettelagt turen.

Pt. er vi i gang med planlægning af en 8 dages flyrejse til Makedonien i foråret 2020 med samme entusiastiske guide.

Vi har haft en 1-dages bustur til Gavnø, hvor vi sejlede det sidste stykke til Gavnø fra Næstved. Efter besøg i Gavnøs blomsterpark, spiste vi frokost på Slotsbryggeriet, og efter frokosten fortsatte vi til Villa Galina, hvor der blev serveret kaffe og et stort stykke kage. En god tur i et dejligt vejr og en fyldt bus.

Så har vi haft bustur til Cirkusrevyen på Bakken, hvor vi efter revyen, spiste på restaurant Den hvide Hest, hvor der blev serveret stegt flæsk og persillesovs; også en god tur med en fyldt dobbeltdækker bus, i alt 86 personer.

Vi har også haft en 5-dages bustur til Nordjylland, hvor vi boede på hotel Søparken i Åbybro. Derfra var der udflugt hver dag, til bl. a. til Grenen i Skagen, hvor vi kørte frem og tilbage med Sandormen. Vi var på Læsø, hvor vi kørte rundt på hele øen med lokal guide, og vi var i Thorup Strand, i Blokhus Skulpturpark, i Mønsted Kalkgruber og på vejen hjem var vi ca. 4 timer om at køre over Fyn, da Storebæltsbroen var spærret p.g.a. af terror, troede man. En rigtig god tur med fyldt bus, i alt 54 personer.   

En 4- dages nytårstur med bus til Gorzow i Polen, hvor der var 12 personer fra os, og resten i den fyldte dobbeltdækker bus var andre steder fra. En rigtig god tur med en festlig nytårsaften til den lyse morgen, for dem der kunne holde ud.

Vi havde også lavet en tur til Synagogen i København, men den blev aflyst, da renoveringen af Synagogen var forsinket. I stedet arrangerede vi et superbanko.
Synagogen er på vores program til efteråret.

Til efteråret har vi også en 5-dages bustur til Sønderjylland. Vi skal bo i Slesvig, hvor vi så kører ud fra hver dag. Vi kan være 54 personer, og vi har allerede nu kun 4 pladser tilbage.

Vi har i aktivitetsudvalget holdt 5 møder i foråret, og et spændende program, synes vi selv, er på plads til efteråret.

Jeg vil til sidst godt takke de 4 andre i udvalget for et rigtig godt samarbejde.

Social-Humanitært udvalg v/Gurli Dam (Antal brugere. Pr. uge ca. 150)

Der har i årets løb være stor aktivitet på Social-Humanitært området.

Besøgsvenner m.fl.
Vi har ca. 60 besøgsvenner på nuværende, som gør et stort og nyttigt arbejde. Vi arbejder på at få ven og vært sat sammen, så begge har glæde af samværet.
Vores besøgshunde er også populære på plejecentrene.

I løbet af året har vi fået ”demens-værtinder” der hjælper ved vores arrangementer på Greve museum, hvor vi har haft erindrings cafe og foredrag om demens.
Spisevenner har vi også nogle stykker af, når der er selskab til måltidet, glider der ofte lidt mere mad ned.
Vores spisearrangementer på Langagergård er meget populære, der er ca 80 spisende én gang om måneden.
I samarbejde med Greve kommune, har vi et ensomhedsprojeket, hvor borgere med megen hjemmehjælp, kommer ud og spiser nogle gange i løbet af vinteren.

Tryghedsopkald
På nuværende ringer vi til 16 borgere hver dag.

Hjælpende hænder
Der hjælpes med opsætning af malerier, postkasser, der bliver indstillet fjernsyn, klippet en gren, skiftet en pakning, alle disse småting, som det kan være svært at klare selv.

Bisidder og seniorvejledning
I året 2018 har der været en stigning i antallet af henvendelser navnlig om seniorvejledning, hvorimod der kun få gange har været anmodning om hjælp som bisidder ved møder f.eks. med kommunens ansatte, advokater m.v.

Stigningen i henvendelser om seniorvejledning skyldes mange forhold ikke alene det, at antallet af ældre vokser kraftigt i de senere år og også fremover. Den væsentligste årsag er formentlig, at det ikke længere for almindelige mennesker er muligt at overskue lovgivningen indenfor social-, pensions- og skatteområderne. Disse områder bliver stadig mere komplicerede. Hvem kan
f.eks. beregne, hvad slutopgørelsen i indkomstskatten forventes at blive.

IT-området
her har det været fint besøgt i it-cafeerne. selvfølgeligt har der været "pauser" hvor noget åbenbart har været mere påtrængende at bruge tiden på end få løst et it-problem (Computer, tablets, smartphone, og andre elektroniske dimser).
Problemerne har ændret sig i årets forløb, men koder er stadig et tilbagevendende problem.
På hjemmebesøg er det det samme billede. Printer og computer vil ikke tale sammen længere!, Computeren går i sort (desværre ofte på grund af en fejl 40, (fordi opdateringer ikke blev gennemført (er det nu nødvendigt?)

DUO- cykling
Sæsonen fortsatte helt ind i november. Der har været udfordringer omkring cyklerne på Nældebjerg, men det er heldigvis blevet løst i samarbejde med Nældebjerg, som også får en ny cykel.

Når de frivillige møder en borger i hjemmet f.eks til en IT opgave, kan der sagtens også være et ønske om mere kontakt, det kan være i form af en besøgsven /tryghedsopkald eller der er måske behov for en hjælpende hånd til lidt praktisk.

En stor tak til alle de frivillige, som gør et stort stykke arbejde

Tilbage til formanden – afsluttende bemærkninger

Kære medlemmer. Vi har som bestyrelse og ledere berettet om aktiviteterne inden for vore forskellige ressortområder. Intet af vores arbejde havde været muligt uden de ca. 200 frivillige, der trofast engagerer sig på de beskrevne områder. Ikke kun som aktive udøvere, men også i form af efteruddannelse og netværksskabende samvær. Vi har i alt brugt 20 kursusdage, hvor It inkl. Facebook og hjemmesider stadig er et stort område, men vi har også haft udfordringer med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018. Den har skullet implementeres på alle hold og givet udfordringer. Vi tror, det er et aktiv for enhver frivillig at få lov til at beskæftige sig med og være ajour på det område, man brænder for.

Vi har også lagt hus til distriktets evalueringsmøde af nyskabelsen: Lokale Nyhedsbreve og allerede konstateret, at flere af de forbedringer, der blev foreslået på mødet, er implementeret.

I perioden har vi udsendt 6 nyhedsbreve og gået fra 1549 til senest 1771 modtagere.

Beretningsperioden har været præget af samarbejde. Ikke kun med Greve Kommune, men med alle, der har samme fokus som os, nemlig kommunens ældre borgere og især de svageste.

Samarbejdet kom til et meget håndgribeligt udtryk sidste år, hvor Ældre Sagens frivillige duo-cykel piloter oplevede, at ikke alle plejecentre havde cykler, vi som frivillige kunne forsvare at køre på.

Piloterne ved hhv. Nældebjerg Plejecenter – nu Kompetencecenter for Demens, Plejecenter Møllehøj og Rehabiliteringscenter Hedebo formåede i samarbejde med FrivilligCenter Greve at skaffe fondsmidler til indkøb af to nye duo-cykler og en rickshaw, som blev overdraget kvit og frit til centrene dagen efter årsmødet i 2018. Dog med den klausul, at Ældre Sagens piloter havde fortrinsret til brugen i 3 år. Det var SÅ stort.

De frivillige kan ikke roses nok for deres engagement. Dette eksempel er blot et af mange, der viser, at vi nytter, vi rykker og vi skaber livskvalitet.

Ældre Sagen i Greve nyder kommunens bevågenhed. Det bliver anerkendt, at foreningens frivillige gør en kæmpe indsats for byens borgere, som måske langt senere – eller måske aldrig – bliver kendt i den kommunale ældrepleje.

Samarbejdet omfatter også FrivilligCenter Greve i projektet ”Jeg føler mig ikke Alene”, som nu synger på sidste vers.

Vi skylder til gengæld kommunen en kæmpe TAK for den velvillighed, vi møder i enhver henseende, når vi skal udøve vores frivillighed. Tænk bare på faciliteterne her på Arenaskolen: Kontor og kantine. På gratis lån af mødelokaler i Borgerhus(e) og på Olsbækken. Petanquebaner, sale i GIC, sløjdlokale, skolekøkken og pensionistcenter i Tune. Lad os sende en stor, varm og helhjertet TAK til Rådhus og Administration.

Som jeg indledte med at sige. Det er jer – vores medlemmer – der giver os energi til at engagere os som frivillige. Det er en fornøjelse at møde glade og positive mennesker, se glade smil og et ”tak for en dejlig dag”, når vi slutter onsdags-møderne eller andre sammenkomster.

Lederne har alle jævnligt uformelt komsammen med ”deres” frivillige kontaktpersoner, hvor bestyrelsen får tilbagemeldinger om, hvordan det går i den eller de pågældende aktiviteter.

Bestyrelsen takker ved en årlig fest i januar med god mad og en sving om alle frivillige for engagement og indsats. Der bliver snakket og netværket på kryds og tværs; gamle bekendtskaber bliver genopfrisket og nye frivillige bliver budt velkommen.

I dag skal også lyde en STOR tak til korpset af frivillige hos Ældre Sagen i Greve. Uden jer og uden vores medlemmer til at nyde godt af jeres indsats ville bestyrelsens arbejde ikke sætte mange aftryk. Vi er samlet i berøring med ca. 900 pers. pr. uge – medlemmer som frivillige

Med disse ord tænker jeg, ”skuden” er sejlet sikkert i havn. Bestyrelsen har godkendt beretningen – nu er det jeres tur.

 

Tak for ordet

Sidst opdateret 06.06.2019