Tillæg til Årsberetning 2018

Tillæg til bestyrelsens beretning i forbindelse med Årsmødet marts 2019

Indledning:
Traditionen tro indleder jeg med at præcisere, at ÆldreSagen som interesseorganisation i alle forhold er neutral i såvel partipolitiske som etniske og religiøse forhold.
Men som organisation er det imidlertid en af ÆldreSagens hovedopgaver såvel på landsplan som lokalt gennem lokalbestyrelserne at arbejde med forhold, der berører den kommunale ældrepolitik og dermed arbejde på at sikre, at såvel stat som kommunerne fastholder og videreudvikler værdige livsvilkår for alle vore ældre medborgere.

Koordinationsudvalget:
I princippet har ÆldreSagen normalt ikke udtaleret i forhold til tiltag og afgørelser vedr. den kommunale ældrepolitik - den beføjelse ligger hos Ældrerådet.
Men som interesseorganisation har ÆldreSagen i lighed med enhver borger ret til at henvende sig til kommunen omkring forhold, man ønsker besvaret – i ÆldreSagens tilfælde naturligvis forhold, der vedrører den kommunale ældrepolitik.
Officielle henvendelser til de kommunale myndigheder skal imidlertid ske gennem de tre lokalafdelingers Koordinationsudvalg – det fælles udvalg på 9 medlemmer bestående af 3 fra hver af de tre afdelinger i Tønder kommune Tønder/Højer, Løgumkloster/Bredebro/Skærbæk, Toftlund/Agerskov.
KOO har som tidligere anført nedsat en arbejdsgruppe bestående af Frede Jensen fra Toftlund og Betty Borum samt undertegnede fra Tønder/Højer.
I løbet af året 2018 har Koordinationsudvalgets arbejdsgruppe taget følgende emner op:

Dialogmøder:
I foråret 2017 gjorde ÆldreSagen i en række læserbreve efter anonyme henvendelser fra medarbejdere i hjemmeplejen forvaltningen opmærksom på, at der iflg. medarbejderne ikke var afsat tilstrækkelig tid vedr. medarbejdernes transporttid.
Læserbrevene medførte som redegjort i forrige beretning til, at jeg som underskriver af brevene samt Betty blev indkaldt til et møde på rådhuset til en nærmere drøftelse af problemstillingen.
Mødet resulterede i, at man besluttede, at kommunikationen med forvaltningen fremover ikke burde ske gennem pressen, men at man i stedet i lighed med Ældrerådet mødtes to gange om året til dialogmøder.
Der har i året 2018 været afholdt to dialogmøder, april og september, hvor vi fra ÆldreSagen på forhånd har fremsendt en række spørgsmål, vi ønskede at drøfte med forvaltningen.
På møderne er der bla. Rejst spørgsmål vedr.:

1. Klippekortsordningen på plejecentrene
2. Bedre bemanding i ældreplejen i forbindelse med puljen på kr. 4.162 mio. til dette formål.
3. Sygefraværet i hjemmeplejen
4. Kommunens beredskab på plejeområdet i forbindelse med borgeres hjemsendelse fra sygehuse til viderebehandling i eget hjem
5. Problemer med ægtefællers adskillelse i forbindelse med den ene parts placering på et plejecenter.
6. Brandsikringen på de kommunale plejecentre
7. Etablering af køkkener på samtlige plejecentre
8. Sikring af, at der fremover vil være en nemmere tilgang for borgerne til planer og politikker i forbindelse med kommunens sektorplan, der omfatter såvel kommunens værdighedspolitik samt ældrepolitik.
9. De foreslåede besparelser på demensområdet iflg. budget 2019.

Efter hvert møde er der udarbejdet et referat indeholdende svarerne fra forvaltningen.
Begge møder har været afholdt i en god og positiv ånd.

Budget 2019:
I år valgte ÆldreSagen at sende høringssvaret vedr. budget 2019 allerede i forbindelse med minibudgetforhandlingerne i juni måned i erkendelse af, at det i princippet er på det møde, de vigtigste beslutninger vedr. det fremtidige budget bliver aftalt.

I bemærkningerne gjorde ÆldreSagen bl.a. opmærksom på, at man fandt forslaget om, at den praktiske hjælp til en del af såvel hjemmeboende som beboere på plejecentrene skulle beskæres med 5 min. helt uacceptabelt. Det sammen gjaldt besparelserne vedr. nedskæring evt. helt afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentrene.

Efterfølgende har ÆldreSagen med tilfredshed kunnet konstatere, at begge besparelser er udgået i forbindelse med budget 2019.
Desværre gjorde det sig ikke gældende i forhold til vores indsigelse vedr. forslaget om ændring og reduktion af midlerne i § 18 og § 79.

Værdighedspolitikken
I forbindelse med den kommunale Sektorplan for 2018 er der udarbejdet en ny værdighedspolitik. I den forbindelse bekendtgjorde forvaltningen, at man ville indbyde borgere, pårørende, personale samt interessegrupper med om bordet for dermed at give alle mulighed for at indflydelse på indholdet.

I den forbindelse gjorde ÆldreSagen opmærksom på, at vi som stor interesseorganisation naturligvis var selvskrevne til at deltage. Det blev i modsætningen til to år tidligere taget til efterretning, hvorfor jeg som rep. fra KOO blev inviteret til en interviewsamtale med et medarbejde fra KLK. Her havde jeg så mulighed for at fremføre ÆldreSagens holdning til, hvad det er vigtigt, for at Tønder Kommune fortsat kan være en god kommune at blive ældre i.

Efterfølgende har der været afholdt 3 offentlige borgermøder i henholdsvis Tønder, Løgumkloster og Toftlund. På alle tre møder har lokalafdelingerne sikret sig, at der også var medlemmer fra de respektive bestyrelser til stede.
Kommentarer og de efterfølgende høringssvar har dannet grundlag for kommunens efterfølgende værdighedspolitik.

Kommende ældrepolitik i Tønder Kommune.
I forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af Tønder Kommunes ældrepolitik gjorde ÆldreSagen igen opmærksom på, at vi som interesseorganisation var høringsberettiget til at indsende et høringssvar.

I den forbindelse har vi i ÆldreSagen erklæret os enige i de anførte mål, idet vi især hæfter os med de overordnede mål i form af respekt for det enkelte individs ret til indflydelse på eget liv, kvalitet og sammenhæng i plejen, retten til sund mad og ernæring samt en værdig død ved livets afslutning.
Samtidig gør ÆldreSagen dog opmærksom på i vores høringssvar, at såfremt disse mål kan opnås, skal en række forudsætninger være tilstedet.
ÆldreSagens høringssvar kan læses på vores hjemmeside.

Afslutning:
Det har været et ret travlt år i form af mange møder og udarbejdelse af høringssvar m.m.
Men også et godt år, idet vi i bestyrelsen oplever, at vi har opnået et positivt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen, hvor der bliver lyttet til vore argumenter. Det håber vi naturligvis vil fortsætte årene fremover.
Men det skal også fremhæves, at alene på jeres medlemskab og i mange tilfælde jeres frivillige arbejde i ÆldreSagens regi er en stor hjælp i arbejdet for at sikre vore ældre medborgere kan få en værdig og tryg alderdom i Tønder Kommune. Så tak for det.

Karen Hansen


Sidst opdateret 02.09.2019