Koordinationsudvalget i Slagelse kommune

Ældre Sagens koordinationsudvalg i Slagelse kommune består af formanden og 1 bestyrelsesmedlem fra afdelingerne i Slagelse, Korsør og Skælskør.

Koordinationsudvalget varetager lokalbestyrelsernes interesser i kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end en lokalbestyrelse.
Vi taler med en stemme.

Koordinationsudvalget varetager derfor lokalbestyrelsernes interesser og opgaver over for pressen og de offentlige myndigheder blandt andet i forhold til Kommunen.

Koordinationsudvalget sender to gange årligt fordelingsnøgle til lokalbestyrelserne over, hvordan lokalafdelingernes kontingentandel skal fordeles.

Koordinationsudvalget i Slagelse Kommune består af følgende kontaktpersoner:

Formand: Annette Jørgensen, Slagelse, tlf: 26 82 09 27 – e-mail: annette_j@pc.dk

Næstformand: Henning Jørgen Petersen - henning@petersen. mail.dk

Kasserer: Peder Seibæk – skovlod@hotmail.dk

Sekretær: Peder Seibæk – skovlod@hotmail.dk

Medlem: Sonja Petersson – sonja.peterson@gmail.com

Medlem: Grethe Marie Nielsen – grethe@post8.tele.dk

Medlem: Tove Madsen –  tma4444@hotmail.com

Hvad laver koordinationsudvalget?

Koordinationsudvalget er et udvalg, der koordinerer og varetager bl. a. Ældre Sagens kommunalpolitik.

Man kan også sige, at lokalbestyrelserne i kommunen varetager de medlemsrelaterede aktiviteter, mens koordinationsudvalget varetager de politisk relaterede aktiviteter.

Det er for eksempel lokalbestyrelserne, der varetager og organiserer de medlemsrelaterede opgaver, mens det er koordinationsudvalget, der aktivt arbejder med kommunal politik.

Koordinationsudvalget sammensætning
Koordinationsudvalget sammensættes med mindst et medlem fra hver lokalbestyrelse, idet lokalbestyrelsens formand er født medlem. Valgperioden er et år.

Hver lokalbestyrelse har en stemme i koordinationsudvalget. Ved stemmelighed træffes afgørelsen af landsbestyrelsen. Der kan ligesom i lokalbestyrelserne nedsættes arbejdsgrupper. Der føres beslutningsprotokol, som forelægges lokalbestyrelserne efter aftale.

Koordinationsudvalget konstituerer sig med:
· Formand
· Næstformand
· Kasserer
· Sekretær

Koordinationsudvalget kan desuden bestå af ældrepolitisk kontaktperson, sundhedspolitisk kontaktperson og IT-kontaktperson.

Koordinationsudvalgets opgaver:
· Ældrepolitik – hjemmehjælp og forebyggende hjemmebesøg
· Sundhedspolitik – forebyggelse, sundhedsfremme og genoptræning
· Sundhedscentre – hvor skal de ligge, hvad skal de indeholde, aflastningspladser
· Frivillighedspolitik – samspillet mellem kommunen og de frivillige organisationer
· Frivilligcentre
· Befordring – ældre muligheder for at komme rundt i kommunen, telebus mv.
· Ældre kulturelle muligheder – lokaler til møder, tilskud til aktivitet
· Ældres bomuligheder – ældreboliger og plejeboliger
· Synlighed og PR
· Rekruttering af nye frivillige med interesse for ældreområdet
· Samarbejde med ældreråd
· Samarbejde med handicapråd

Naturligvis kan et koordinationsudvalg ikke stå alene med de mange nye opgaver. Der skal prioriteres og laves handleplaner for udvalgte emner.

Koordinationsudvalgene har også mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper og ad hoc udvalg med deltagelse af personer uden for udvalgets egne rækker.


Sidst opdateret 02.09.2019