Om lokalafdelingen

Referater fra bestyrelsesmøder. Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skibby
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Lokalafdelingen for Skibby området

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag 5. november kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Lise Lotte Due, Jørgen Jannerup, Elsebeth Jensen.

Referat

1.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ændring til punkt 3 k: Benny var forhindret i at deltage på inspirationsdag om IT og økonomisystemer i Snorresgade den 10. oktober.

 

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

a.

Kirsten fortalte, at Pia Højer vil være kontaktperson for demensvenner. Skal mødes med Jette Abildskov fra Snorresgade og Kirsten den 6. november.

b.

Pia Højer er fratrådt som motionsven.

c.

”Bowlerne” ønsker kr. 3.000.- til sommer- og juleturnering. Drøftes når vi kender beløbets størrelse fra Isobrofonden.

d.

Ældre Sagen har forespurgt Danske Seniorer om et fælles arrangement arrangeret af G.F. fonden. De vender tilbage, om de ønsker at deltage.

e.

Budgettet for kommunen er vedtaget med et bredt forlig. Bl.a. vil Ældreområdet vil få tilført kr. 25,5 mill. i 2020 og kr. 104,4 mill. i budgetperioden.

f.

Lise Lotte Due har trukket sig som formand for Ældrerådet pr. 31. december 2019.

 

4.

Økonomi

Benny orienterede om, at lokalbestyrelsens økonomi er god. Der er ca. kr. 50.000.- til brug for sidste kvartal i 2019.

Der vil ske ændring af metode for indbetaling til aktiviteterne i vores lokalbestyrelse.

Punkt på dagsorden til mødet i januar måned 2020.

5.

Nytårskuren 2020

Nytårskuren afholdes tirsdag den 14. januar 2020 på Produktionsskolen. Prisforslag pr. kuvert vil blive ca. kr. 130 -150,-. Menu er ikke planlagt endnu.

6.

Influenzavaccination 2019

Der er influenzavaccination tirsdag den 12. november kl. 9.30 – 11.00 på Nyvej.

Kirsten og Lise Lotte deltager her. P.g.a. persondataforordningen er konceptet ændret, så det er sygeplejerskerne, der står for registrering af borgerne.

 

7.

Socialhumanitære, alle grene

a.

Gitte har holdt julefrokost søndag den 3. november for besøgstjenesten, telefonstjernen og mandagsklubben. Der var 33 deltagere.

b.

”Danmark spiser sammen” er afholdt. Arrangementet i Skuldelev blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. I Skibby deltog 72 personer, og i Ferslev 34 personer.

e.

Inge deltager i et fyraftensmøde i Allerød den 20. november omhandlende samtale efter døden med de pårørende.

f.

Inge deltager i en temadag for aktivitetsledere i Frederikssund. Emner er ”det gode værtskab, samarbejde med andre, hvordan skaffer vi frivillige, og hvordan fastholder vi dem”. Her deltager Lise Høst fra Snorresgade.

 

8.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

a.

Kirsten og Inge været til dialogmøde den 2. oktober på Lundebjerggård. Det handlede om, hvordan der ansøges om § 18 midler, der var et oplæg fra lederen af et nyt projekt ”Luft”, som handler om, at børn og unge fra misbrugsfamilier kan komme her og få et frirum. Til sidst var der generalforsamling og valg til Frivillighedsstedet på Østergade.

b.

Kirsten været til distriktsudvalgsmøde den 16. oktober i Allerød. Her blev fortalt at sygehusudvalget har ændret navn til sundhedsudvalget. Kirsten ønsker at fratræde distriktsudvalgets bestyrelse ved næste valg.

9.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Kirsten har modtaget korrektur til det nye blad, dette er udvidet med 4 ekstra sider.

10.

Evt

Ingen kommentarer

11.

Næste møde

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 9.15

 

 

Lokalafdelingen for Skibby området

Møde i Lokalbestyrelsen, tirsdag den 1. oktober kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Gitte Svendsen.

Referat

 

1.
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

a.

Kirsten fortalte, at pr. 12. september er vi 1682 medlemmer i Ældre Sagens lokalafdeling i Skibby.

b.

Ældre sagen er inviteret til IT support i Allerød den 5. november. Jørgen, John og Gert er tilmeldt.

c.

Telefonstjernen mangler opringere. Pressemeddelelse sendes til Lokalavisen.

d.

Kirsten har fået bekræftelse fra Nationalparkens Råd, at de har modtaget Ældre Sagens indstilling på Mogens Hinrichsen.

e.

GF forsikring udbyder gratis informationskurser i forhold til forebyggende aktiviteter. Kirsten vil forhøre om Brugerrådet og danske Seniorer er interesseret i at deltage i et sådan arrangement.

f.

Faglige seniorer, Ældrerådet, Koordinationsudvalget og Ældre seniorer har taget problematikken op i forhold til brugerbetaling for ophold på rehabiliteringsafdelingen. Der er sendt et brev til kommunen.

g.

Isobropuljen har kr. 6.millioner stående. Disse penge kan søges af besøgstjenester, vågetjenesten, motionsaktiviteter, jule- og sommersammenkomster.

Benny, kassereren ansøger om midler derfra.

h.

Der har været fælles spisning 6 steder i Hornsherred mandag den 30. september i forbindelse med broåbningen.

i.

Der har været en artikel i Lokalavisen om vores nye leder for cykelpiloterne Morten Saunte Hansen. Han er med til at samle penge ind til kræftsyge.

j.

Frivillige, som ikke er medlem af Ældre Sagen, kan nu registreres i Frivillighedsportalen.

k.

Der er inspirationsdag om IT og økonomisystemer i Snorresgade torsdag, den 10. oktober. Benny, kassereren deltager.

 

4.

Økonomi

Benny er begyndt med runder til de forskellige aktiviteter, for at kræve gebyr ind.

Til sidste bankospil, var der 83 deltagere. Der mangler hjælpere her.

5.

Pulje til motionsvenner

Der er udarbejdet annoncer og omtale til Lokalavisen. Kommer i avisen i uge 41.

6.

Engelsk hold

Inge Bay har fået flere forespørgsler fra nogle der ønsker at gå til engelsk. På det hold vi har, er der overtegnet. Vi vil forsøge at opstarte et nyt hold. Vi forsøger at få en ny underviser. I første omgang ved at søge på vores hjemmeside og siden i Lokalavisen.

 

7.

Revidering af reglerne omkring koordinering af Ældre Sagens informationer

Det nye forslag blev diskuteret og godkendt.

Se bilag.

 

 

8.

Social humanitære, alle grene

Elsebeth:

  • Havde søndagscafe den 8. september. Der var 22 betalende gæster. Niels Sømand underholdt.

 

9.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

a.

Den 3. september var Kirsten til udvalgsmøde omkring ”Byens Hus”. Kommunen har fravalgt at skyde penge i projektet p.g.a. den økonomiske situation, men der er nogle pengestærke mennesker, der har skudt penge i projektet. Vi skulle have haft et møde den 10. september i Bymidten med politikerne til en orientering om projektet, men grundet travlhed hos politikerne bl.a. med budgettet, kom der for mange afbud. Mødet blev derfor aflyst. Der er i stedet sendt et brev til byrådet, hvor der lægges op til en ny mødedato.

b.

Kirsten og Frede har været på inspirationsdag på Hotel Marienlyst i Helsingør afholdt af Ældre Sagen i Snorresgade. Der var foredrag af tidligere højskoleforstander på Rødding Højskole Erik Lindsø, som fortalte om, hvordan bibeholder vi folkestyret som folkets styre.

Operaekspert Henrik Engelbrecht fortalte om operaens vilde historier fra 400 års operaer.

Så var der koordination for motorik, som foregik ved vandet, hvor der var motion af Ann Larsen fra Ølstykke.

c.

Den 11. september var der borgermøde vedrørende budgetforslag for 2020. Budgettet er ikke helt på plads. Der tilføres sundhedsområdet kr. 8,5 millioner. Så var der forskellige workshop, man kunne gå rundt og spørge ind til.

d.

Den 13. september var Kirsten og Frede i Snorresgade til dialogmøde.

Ældre Sagen ønsker tid til nytænkning. Deres tanker og ideer kan ses i det nye blad for oktober fra Ældre Sagen i Snorresgade.

e.

Den 23. september var der møde i arbejdsgruppen mellem ældreorganisationerne, hvor der bl.a. blev talt om budgettet. Kirsten sender materiale på mail til jer.

f.

Lise Lotte har været på et kursus for Ældrerådet den 30. september. Her blev talt om Kommunens sundhedsfaglige tiltag og økonomi, forskellige boligformer og sundhedsfaglige tiltag og det sociale islæt.

 

10.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Stof til næste blad bedes snarest sendt til Frede. HUSK deadline er den 15. oktober.

Hjemmesiden fungerer fint, Inge Bay ønsker, at flere gør brug af/læser hjemmesiden.

IT: der var kun 3 deltagere til den første ITcafe den 26. september. Flere deltagere ønskes.

11.

Eventuelt

Ingen kommentarer.

12.

Næste møde

Tirsdag, den 5. november.

 

.

 

 

 

 

 

Lokalafdelingen for Skibby

Møde i lokalbestyrelsen, tirsdag den 3. september 2019 kl. 9.15 lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7 B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Lise Lotte Due, Elsebeth Jensen, Gitte Svendsen, Jørgen Jannerup, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Gitte Svendsen

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 6. august 2019

a.

Lise Lotte havde rettelser til oplysning givet under eventuelt – Nordgruppen består af formænd og næstformænd.

Endvidere er der skrevet at ”formanden” fra Fredensborg har oplyst. ”Vedkommende er ikke formand, men alm. medlem. Han er valgt ind i hovedbestyrelsen for Danske Ældreråd.”

Herefter godkendt

 

3.

Meddelelser fra formand og næstformand

a.

Kirsten og Frede været til koordinationsudvalgsmøde den 2. september. Havde bl.a. diskuteret konstellationen for organisering af tovholderfunktionen for demensvenner i de 4 lokalafdelinger. Der skulle være etableret demenstovholdere i lokalafdelingerne, men hvordan samarbejdet skal være imellem disse, er ikke på plads. Bente Christensen kontakter Kirsten Holst om sagen. Kirsten og Frede mødes med Koordinationsudvalget om ensretning/rammer.

Forslag om at lave et kursus om demens for besøgsvenner, demensvenner og andre, der har kontakt til demente borgere.

b.

Skibby Aktive har nogle aktiviteter i uge 40 i forbindelse med broåbningen. Der søges om frivillige til at hjælpe ved arrangementerne.

c.

Nationalparken søger nye rådskandidater. Mogens Hinrichsen, tidligere landmand er interesseret. Ældre Sagen indstiller M.H. til dette.

 

d.

Ældre Sagen har den 27. august haft fælles arrangement med Brugerrådet, Danske seniorer og Biblioteket i bibliotekshaven. Der var 90 tilmeldte, og underholdning af Nicolai Bang, som spiller på keyboard. Maden var fra Produktionsskolen.

e.

Lågen ved Nordmandsmosen er for smal til at kørestole, el-crosser og cykler kan komme igennem. Kirsten kontakter Hanne Kyvsgaard derom.

f.

John har anket over, at trykkeriet mener, at materialet til vores blad tilsendes dem for sent, og materialet til vores blad tilsendes dem på en forkert mailadresse, og fremover beder vi trykkeriet om at oplyse, hvor materialet skal sendes til.

Kirsten har skrevet til John og undskyldt formuleringen i sidste referat om problematikken.

g.

Der har været indvielse af det nye friplejehjem Attendo den 27. august 2019. Bente Christensen, formanden for koordinationsudvalget var blevet bedt om at holde en tale, som i stor udstrækning var refereret i Frederiksborg Amts Avis, og handlede om, at det er mennesker, vi har med at gøre, og de skal behandles individuelt.

Udgifterne er høje ved at bo der, efterfølgende er huslejen nedsat, så udgifterne svarer til de kommunale plejehjems tilbud.

 

4.

Økonomi

Annonceudgifter er betalt.

Pengene for medlemsantallet for 2. halvår er indkommet. Vi har fået kr. 500,00 mere denne gang. Betyder at, der er tilkommet nye medlemmer.

Kassebeholdningen: er på ca. kr. 111.000,00

 

5.

Bridge

Carsten Edelvad har meddelt, at han holder op med bridge, grundet for få deltagere. Der skal være et lige antal, og der har desværre ikke været tilgang af medlemmer.

 

6.

Leder af cykelpiloterne

Morten Hansen vil gerne stå som leder af cykelpiloterne. Endvidere har Niels Bierre sagt ja til at være back up, hvis der sker ”havari”.

 

7.

Pulje til motionsvenner

Formand og næstformand har holdt møde med Aase fredag den 30. august, om hvordan de penge, der er afsat til motionsvenner skal bruges.

Der vil blive lavet reklamefremstød i form af 2 annoncer. Der ønskes flere motionsvenner og -værter. Der er for nuværende 4 værter, og 3 venner.

 

8.

Socialhumanitære, alle grene

Elsebeth:

Søndagscafeerne afholdes året ud.

Der er søndagscafe den 8. september. Niels Sømand underholder, og igen den 10. november, hvor Nicolai Bang underholder.

 

 

9.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

 

a.

Kirsten været til Fællesmøde i faglige seniorer den 12. august 2019.

Temaet var boligformer. Der var en fra Roskilde der havde et oplæg om bofællesskaber, men det var ikke den målgruppe, vi var så interesseret i.

b.

Der var Koordinationsudvalget den 2. september 2019, hvor der bl.a. blev opfordret til at hver lokalafdeling har en tovholder for demensvenner. Se pkt. 3 a: Pia Høyer er tovholder for Skibby.

c.

Inge refererede fra sin deltagelse i et ad hoc udvalg under Ældre Sagen i Snorresgade, hvor temaet har været ”En værdig afslutning på livet”. Deltagerne har været 4 repræsentanter fra forskellige lokalafdelinger i Danmark, 2 repræsentanter fra Landsbestyrelsen for Ældre Sagen, og 4 repræsentanter fra Samfunds-og analyseafdelingen i Snorresgade.

Der har været afholdt to møder, den 3. maj og den 15. august. I tiden mellem møderne har deltagerne lavet en stikprøveundersøgelse i den kommune, de kommer fra.

Stikprøveundersøgelsen har omhandlet bl.a.” hvordan den enkelte kommune har formuleret sin værdighedspolitik, om kommunen har anvendt de penge, de har fået tildelt fra værdighedsmilliarden, hvordan de sikre sig en værdig død for borgerne, er personalet uddannet til palliation, har man boliger til specielt til døende borgere, hvad gør man for den efterlevende, samarbejde med praktiserende læge.”

Ad hoc udvalgets opgave er i første omgang at give anbefalinger til Landsbestyrelsen vedrørende fremtidige aktiviteter. Der var dog enighed om, at det, der giver den bedste støtte til den lokale indsats, er typisk kurser/temadage i distrikterne og den mere individuelle sparring og vejledning skal foregå i lokalafdeling/koordinationsudvalget om emnet.

 

10.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Rettelser, bl.a. opstart/ændringer af aktiviteter til vores blad skal sendes til Frede i god tid.

Den gamle hjemmeside er nedlagt.

ITcafe starter den 26. september i stedet for som annonceret den 17. oktober.

Angående Facebook vil Inge Bay Jørgensen kontakte hovedkontoret.

11.

Eventuelt

Ingen kommentarer

12.

Næste møde

Tirsdag, den 1. oktober.