Om lokalafdelingen

Referater fra bestyrelsesmøder. Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skibby
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

 
Lokalafdelingen for Skibby området


Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2020 kl. 9.15 i Fælledshuset Damgårdsvænget 26, 4050 Skibby.

Bestyrelsens medlemmer:
Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Benny Andersen (kasserer), Inge Askjær (sekretær). 
Suppleanter: Elsebeth Jensen, Inge Bay Jørgensen.
Afbud: Jørgen Jannerup.

Referat

1.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra møderne den 3. marts, 6. marts og 10. marts 2020
Alle referater blev godkendt.
3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden
Kirsten orienterede:
⦁ Ældre Sagens udendørs aktiviteter må opstarte nu.
⦁ Cirkusrevyen er aflyst for 2020, men bliver spillet til næste år, og tripturen dertil i august 2021 er på plads.
⦁ Har fået en henvendelse fra Nationalmuseet, om Ældre Sagen vil være behjælpelig med at indsamle data/oplevelser, man har haft under coronakrisen, som skal bevares for samtiden. 
⦁ Der skulle holdes sundhedsdage i Frederikssund kommune i august 2020, disse er aflyst. Udskydes til år 2021.
⦁ Der er noget usikkerhed omkring betaling/økonomi mellem Ældre Sagen og Plejecentret Nordhøj af vores Rickshaw. Lise Lotte vil undersøge sagen nærmere.
Punkt på dagsordenen til vores møde i september måned.
Vi mangler en leder for Rickshaw`en.
⦁ Vi har fået en ny hjælper til stolegymnastik: Anni Jensen, Dalby
⦁ Der er forslag om evt. gratis vaccination for pneumokokinfektion (lungebetændelse) til beboere på plejehjem. Er ikke vedtaget endnu.
⦁ Motionshold kan på nuværende tidspunkt evt. afholdes ude i det fri.
⦁ Vågetjenesten må først opstarte efter 1. september.
⦁ Vi har p.t. 1733 medlemmer af Ældre sagen i Skibby lokalafdeling.
Frede:
⦁ Bladene gældende for perioden juli-december 2020 er pakket og uddeling er i gang.
⦁  

4.
Økonomi
Benny har underskrevet årsregnskab for 2020, er sendt til Ældre Sagen i Snorresgade.
Disponibelt beløb er på ca. kr. 36.900.-, heriblandt er medregnet demensvennernes og vågetjenestens disponible beløb.
5.
Aftale omkring fremtidig influenzavaccination
a. 
Frede har udarbejdet en arbejds- og ansvarsfordeling i forbindelse med afvikling af influenzavaccinationen, som fremover skal foretages af Skibby Apotek. Denne er tilsendt apoteker Ole Witek. Vi har modtaget et specificeret tilbud på gratis vaccination hos os.
b.
Ældre Sagen har opsagt samarbejdet med Danske Lægers Vaccinations Service fra efteråret 2020.
Fremover er det Apoteket i Skibby der varetager influenzavaccination. Vi vil evaluere forsøget efter et år.

6.
Sommerfrokost for de frivillige ledere for 2020
Planlægning af en dato udsættes på grund af coronakrisen til vores møde i august måned.

7.
Nytårskur 2021
Denne afholdes den 12. januar 2021.


8.
Evaluering af årsmødet 2020
Årsmødet den 6. marts 2020 blev afholdt en fredag eftermiddag. Der var ikke så mange deltagere som tidligere. Maden var dejlig og blev leveret af Menu. God stemning.

9.
Dato for årsmøde 2021
Vi tilbageflytter årsmødet i 2021 til lørdag den 13. marts 2021.
10.
Social humanitære, alle grene
Gitte: 
⦁ ”Spis sammen” arrangementer til efteråret: I Skuldelev: mandag, den 2. november kl. 17.30, Ferslev: onsdag, den 4. november kl. 17.30 og i Skibby kommer datoen senere
Elsebeth:
⦁ Der er høstarrangement med frokost den 3. september på Nordhøj, med forbehold for udvikling af coronainfektion.

11.
Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst
Følgende møder som var planlagt blev aflyst på grund af coronavirus. Distriktsudvalgsmøde den 25. marts, distriktsudvalgets årsmøde den 15. april i Allerød. Nyt møde er planlagt til den 15. september 2020.
Koordinationsudvalgsmøde den 31. marts i Slangerup. Nyt møde er planlagt til den 16. oktober 2020.
12.
Medlemsblad/hjemmeside/IT
Medlemsbladet for juli-december måned er færdiggjort og uddelt.
13.
Eventuelt
 Angående nyhedsbreve lokalt vil Kirsten og Inge Bay Jørgensen forfatte noget.
På grund af afstandskravene er bankospillet den 16. august aflyst. Annonce sættes i Lokalavisen i uge 33 desangående. Håber at opstarte den 20. september, men afventer politisk udmelding om afstandskravene pr. 31. august.
.
14.
Næste møde
Tirsdag, den 4. august 2020 kl. 9.15
Afbud fra Lise Lotte. 

Årsmøde i Lokalbestyrelsen fredag, den 6. marts 2020 kl. 16.00 på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24, Skibby

Årsmødet blev indledt med velkomst af formanden, derefter servering af kaffe/te og lagkage til de 54 fremmødte. Der var 46 tilmeldte til middagen.
Efterfølgende gik vi i gang med årsmødet.

Referat

1.
Valg af dirigent
Karsten Roed blev foreslået og blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og erklærede mødet for lovligt indvarslet, og alle fremmødte var stemmeberettigede.

2.
Valg af stemmetællere
Anne Marie Kjerulff og Linda Christiansen blev valgt.
3.
Bestyrelsens beretning om lokalbestyrelsens-/koordineringsudvalgets virksomhed
v/formanden Kirsten Nørskov
Formanden gennemgik beretningen om lokalbestyrelsens-/koordinationsudvalgets virksomhed. Se denne som vedlagt bilag.
Beretningen blev efterfølgende godkendt.
4.
Orientering af lokalbestyrelsens fremtidige virke
v/formanden Kirsten Nørskov
Se dette som bilag sammen med beretningen.
5.
Fremlæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse
v/kasserer Benny Andersen
Benny gennemgik regnskabet. Ingen kommentarer fra tilhørerne.
Regnskabet er godkendt af Ældre Sagen i Snorresgade, blev også godkendt af forsamlingen.

6.
Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet
Der var ingen indkomne forslag.

7.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Frede Vittrup Christensen var på valg, blev genvalgt med akklamation.
Elsebeth Jensen var på valg, men ønskede ikke genvalg, men ønsker at opstille som suppleant.
Benny Andersen, som p.t. er suppleant ønsker at opstille til bestyrelsen.
8.
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Benny Andersen, kasserer var på valg, men ønskede ikke genvalg som suppleant, men vil opstille til bestyrelsen. Blev valgt med akklamation.
Inge Bay Jørgensen var på valg, blev genvalgt med akklamation.
Elsebeth Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen med akklamation.

9.
Eventuelt
Intet nyt.
10.
Uddeling af årsnåle
Else Flensted, Erna Hjulmand, Gitte Svendsen og Aase Christensen fik tildelt 10 års nål. Stort tillykke med det.

 

 

Lokalafdelingen for Skibby området
Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 3. marts kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:
Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær). 
Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.
Afbud: Jørgen Jannerup.


Referat

1.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra mødet den 11. februar 2020
Godkendt

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden
Kirsten orienterede:
⦁ brevduernes ruter er ændret og tilrettelagt.
⦁ Leder for cykelpiloterne Morten Saunte Hansen ønsker at trække sig p.g.a arbejdspres. En ny leder skal findes.
⦁ EDC mæglerne ønsker at have en helsides annonce i vores lokalblad.
⦁ Vi har i Ældre Sagen behandlet en klage over kundeservicen i Nordea.

4.
Økonomi
Regnskabet klargøres til Årsmødet den 6. marts 2020

5.
Influenzavaccination 2020, tilbud fra Skibby Apotek
Frede har haft møde med apotekeren angående influenzavaccination fremover. Frede orienterede om, hvilke forventninger, vi i Ældre Sagen havde til Apoteket, hvis de skal overtage influenzavaccinationen fremover.
Apotekeren var positiv over for vores forslag. Vi tilslutter os derfor, at Apotekets personale fremover står for vaccinationer og observationer på Nyvej, og Ældre Sagen står for det praktiske som vanligt.

6.
Ansøgning om kursus i hjernetræning
Jette Roed Rasmussen har sendt en ansøgning om tilskud til kursus i hjernegymnastik i Stenløse. På Jettes motionshold, som er meget stort hold superaktive og motiverede gymnaster, hvor flere er i 80-erne og meget glade for nye udfordringer.
Kurset koster kr. 520,- + kørsel og broafgift. Dette bevilliges.

7.
Kursustilbud fra antropolog
Antropolog Christine Amtoft Jensen har fremsendt et tilbud, hvori hun tilbyder kurser, hvor hun inspirerer og uddanner seniorer, som har tanker om at begive sig ud i at møde nye bekendtskaber ved hjælp af internettet.
Selve netdating er ikke et emne i vores regi, og mange af de udbudte IT tilbud, tilbyder vi selv i Ældre Sagens regi i IT cafeen.
Vi kan tilbyde Christine Amtoft Jensen at tegne en annonce i vores lokale blad.

8.
Rettet årsberetning m.m. til årsmødet den 6. marts
a.
Bestyrelsens årsberetning blev tilrettet.
b.
Maden til Årsmødet får vi fra Meny Skibby i år, da eleverne på Produktionsskolen er i erhvervspraktik i den uge, og kan derfor ikke være behjælpelige.
Der er i skrivende stund tilmeldt 47 personer.

9.
Social humanitære, alle grene
Ved det sidst afholdte bankospil var der 102 deltagere, der er også kommet nye hjælpere til.
Elsebeth fortalte, da vi har ændret konceptet på søndagscafeen til to gange årligt, skal dette sanktioneres af lederen af Nordhøj, da der er egenbetaling på kr. 50,- for plejehjemsbeboeren, hvis denne skal deltage.

10.
Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst
a.
6. februar var Kirsten til møde på Biblioteket omkring havehyggearrangement sammen med Danske Seniorer, Brugerrådet og Biblioteket.
Første arrangement i 2020 er den 2. juni kl. 16-18.30 i Bibliotekshaven. Egenbetaling kr. 50,- og menuen er planlagt.
b.
23. januar og 20. februar var Kirsten til møde omkring projektet ”Byens hus”, idet møderne omfattede en præsentation for Byrådsmedlemmerne. Der er desværre ingen penge derfra.

11.
Medlemsblad/hjemmeside/IT
Frede fortalte, at annoncer er ved at være på plads til næste blad.
Hjemmeside: Inge Bay syntes, der mangler lokalt stof på vores hjemmeside. Kirsten og Inge B. mødes desangående, for at få den hjemmeside til at fungere efter hensigten.

12.
Eventuelt
a.
Lederen af friplejehjemmet Attendo har opsagt sin stilling.
b.
Vi havde besøg af Lis Ernborg Madsen, som er træner for et hold kvinder på 60+. konceptet hedder ”Fodbold for hjertet” og er kommet i stand med Skibby IK, Frederikssund kommune og Hjerteforeningen. Det er et helt nyt motionskoncept, som kommer til Skibby.
Det er et tilbud til ældre kvinder, der har lyst til at røre sig og gøre noget godt for sin sundhed. Alle er nybegyndere på grønsværen, og alle kan være med.
Det er gratis, og startede op onsdag den 4. marts kl. 10.30 i Skibby IK, Hovedgaden 94 i Skibby.
Lis kan kontaktes på telefon: 26411082 for at høre nærmere, eller læs om projektet på www.dbu.dk/fodboldforhjertet

13.
Næste møde
Konstituerende møde tirsdag, den 10. marts 2020 kl. 9.15
Næste ordinære møde er tirsdag, den 7. april 2020 kl. 9.15