Om lokalafdelingen

Referater fra bestyrelsesmøder. Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skibby
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Lokalafdelingen for Skibby området

 

Lokalafdelingen for Skibby området

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 11. februar 2020 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Referat

 

  1. 

Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2.
Godkendelse af referat fra mødet den 7. januar 2020
Godkendt

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

  1. Jytte Hedlund har kommenteret, at Ældre Sagens opslagstavle på Nyvej virker rodet. Frede sørger for fremadrettet at få bragt orden på den, og holde den ajour.

  2. Jette Roed Rasmussen har sendt tilkendegivelse til Kirsten med hensyn til renovering af omklædningsrum i kælderen på Nyvej. Fra motionsholdet ønskes renovering af omklædningsrum, toiletter, og et skab til remedierne til motion. Badefaciliteter kan sløjfes, bliver ikke anvendt. Dette er videresendt til Inge Rasmussen, Brugerrådet.

  3. Der er kommet en ny ”brevdue” i Vellerup, Mogens Hinrichsen, som har overtaget Peter Klarskovs rute der. Der er lavet rokeringer på flere andre ruter.

  4. Annette Foght-Sørensen, underviser på engelskholdet, har en staldbygning med møde/festlokale, som står ledig meget tid. Må gerne lånes, der skal betales for varme.

  5. Ældre Sagen påtænker, at opstarte et dameværelse og et herreværelse.

  6. Der er læst i Lokalavisen, at der er en stigning på vej på tøjvask for borgerne i Frederikssund hjemmepleje, fra kr. 51,00 til kr. 63,00 pr måned.

  7. Frederikssund kommune dropper klippekortordningen for borgerne. Denne er lovbefattet. 17 andre kommuner gør ligeså. Sundheds- og ældreministeren vil se på dette.

  8. Turen til Polen bliver gennemført.

  9. Kirsten har været til åbent hus i Skibby Kino, da 1. salen er blevet renoveret. Der er et mødelokale der, som kan lejes.

  10. Kirsten skal til at ansøge om lokaler til aktiviteterne for sæson 2020/2021.

4.

Økonomi

Benny gennemgik årsregnskabet for 2019 for Skibby lokalafdeling. I vores regnskab indgår også regnskab for Koordinationsudvalget, da vi har fælles kasserer. Vi undrer os over, at de to regnskaber ikke kan adskilles. Kirsten vil tage punktet op til næste delegeret møde.

5.

Nytårskuren

Evaluering af nytårskuren. Alle, som vi har talt med, har været tilfredse. Der var en god stemning, og folk hyggede sig. Næste år skal vi også have ost.

6.

Influenzavaccination 2020

Apoteker Ole Witek har kontaktet Ældre Sagen. Han tilbyder at forestå influenzavaccinationen fremover, idet de har 6 personer, der kan vaccinere. Sidste år foretog de 600 vaccinationer. Frede kontakter Ole Witek for at høre, hvordan det skal foregå.

 

7.

Ansøgning fra litteraturkreds 2 om tilskud

Litteraturkreds 2 ansøger om et tilskud på 10 x kr.75.00 = kr. 750.00 til en tur, som har relevans til en bog, som holdet har læst. De skal se en teaterforestilling i kulturhuset i Frederikssund den 7. marts lavet ud fra bogen Doppler af Erland Loe. Bestyrelsen har godkendt det ansøgte.

 

8.

Fodbold for hjertet i Skibbys Idrætsklub

DBU Sjælland har fremsendt en forespørgsel om Ældre Sagen vil være med i et samarbejde omkring et motionshold for borgere med eller i risiko for hjertesygdomme. Der påtænkes et samarbejde mellem Frederikssund kommunes forebyggelses- og træningsenhed, Den lokale hjerteforening, Skibby Idrætsklubs fodboldafdeling og DBU Sjælland. Der har været afholdt et fælles møde den 24. januar. Kirsten kontakter DBU Sjælland.

9.

Forslag til Bestyrelsens årsberetning til årsmødet den 6. marts

Bestyrelsen gennemgik beretningen.

Der skal uddeles to 10 års nåle til Erna Hjulmand og Gitte Svendsen.

Elsebeth Jensen og Frede Vittrup Christensen står til genvalg til årsmødet. Frede Vittrup Christensen modtager gerne genvalg, Elsebeth Jensen modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men gerne som suppleant.

Benny Andersen er suppleant, men vil gerne indtræde i Bestyrelsen.

Der er 4 frivillige ledere der er stoppet, Vita Christensen, Sven Mortensen, Peter Rohleder og Carsten Edelvad. Gives en erkendtlighed for deres store arbejde.

Bestyrelsen har spurgt Karsten Roed om han vil være dirigent til Årsmødet.

Søndagscafe og mandagskaffe konceptet er drøftet. Søndagscafeen har ikke mange betalende gæster mere, og derfor stoppes med nuværende form pr. 1. april i år. Der forsøges i stedet for med 2 årlige arrangementer. En påskefrokost med underholderholdning i april måned og en høstfest med underholdning i september måned.

Mandagskaffe, som foregår på Nordhøj den 1. mandag i måneden fortsætter som hidtil. Der er ca. 10 tilmeldte pr gang.

10.

Social humanitære, alle grene

Der afholdes en temadag for de socialhumanitære frivillige for distrikt 9 den 19. marts 2020 kl. 12-16 i Allerød. Emnet er ” Humor og alvor i den socialhumanitære indsats”.

Gitte er blevet kontaktet af Frederikssunds kommunale hjemmepleje med hensyn til en ny borger, som ønskede en besøgsven. Denne boede dog i Jægerspris området.

11.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

a.

Den 8. januar har Kirsten været til møde i Distriktsudvalget. Formand Kaj Nørring går af som formand, men forbliver som medlem i sygehusudvalget. Der skal igen skæres på sengepladser fra 46-75 på det nye supersygehus i Hillerød.

b.

Den 13. januar var Kirsten og Frede til møde med frivillighedskonsulenten om §18 midler.

Skibby lokalafdeling har fået tilkendt kr. 4.500 til telefongodtgørelse, kr. 14.000 til besøgsvenner, kr. 1.000 til besøgsven med hunde og kr. 3.000 til stolegymnastik i hjemmet.

c.

Den 23. januar var der møde om Byens Hus. Der var kun få politikkerer mødt op, derfor er der møde igen den 20. februar, hvor man håber at hele Byrådet kommer.

12.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Medlemsbladet: Frede er i gang med at tegne annoncer for det næste blad.

Hjemmesiden: Inge Bay fortæller, at der er få besøg. Vi må opfordre alle vegne til at besøge hjemmesiden oftere.

ITcafe: Der er flere nye deltagere, så det går fremad. Der er et arrangement i Allerød i april måned om foto. Jørgen og John tilmelder sig.

13.

Eventuelt

Gitte er blevet kontaktet af en borger, om Ældre Sagen har stavgang.

Aktiviteten er opstartet igen med Inge Bay Jørgensen som leder. Den kaldes ikke stavgang, men traveture med eller uden stave. Der gås hele året hver tirsdag kl.9.30 fra parkeringspladsen på Fjordlandskolen, Skibbyafdelingen.

 

14.

Næste møde

Tirsdag, den 3. marts kl. 9.15

Tirsdag, den 10. marts afholdes konstituerende møde.