Om lokalafdelingen

Referater fra bestyrelsesmøder. Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skibby
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Lokalafdelingen for Skibby

 

Møde i lokalbestyrelsen, tirsdag den 3. september 2019 kl. 9.15 lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7 B Skibby

 

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Lise Lotte Due, Elsebeth Jensen, Gitte Svendsen, Jørgen Jannerup, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Gitte Svendsen

 

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 6. august 2019

a.

Lise Lotte havde rettelser til oplysning givet under eventuelt – Nordgruppen består af formænd og næstformænd.

Endvidere er der skrevet at ”formanden” fra Fredensborg har oplyst. ”Vedkommende er ikke formand, men alm. medlem. Han er valgt ind i hovedbestyrelsen for Danske Ældreråd.”

Herefter godkendt

 

3.

Meddelelser fra formand og næstformand

a.

Kirsten og Frede været til koordinationsudvalgsmøde den 2. september. Havde bl.a. diskuteret konstellationen for organisering af tovholderfunktionen for demensvenner i de 4 lokalafdelinger. Der skulle være etableret demenstovholdere i lokalafdelingerne, men hvordan samarbejdet skal være imellem disse, er ikke på plads. Bente Christensen kontakter Kirsten Holst om sagen. Kirsten og Frede mødes med Koordinationsudvalget om ensretning/rammer.

Forslag om at lave et kursus om demens for besøgsvenner, demensvenner og andre, der har kontakt til demente borgere.

b.

Skibby Aktive har nogle aktiviteter i uge 40 i forbindelse med broåbningen. Der søges om frivillige til at hjælpe ved arrangementerne.

c.

Nationalparken søger nye rådskandidater. Mogens Hinrichsen, tidligere landmand er interesseret. Ældre Sagen indstiller M.H. til dette.

 

d.

Ældre Sagen har den 27. august haft fælles arrangement med Brugerrådet, Danske seniorer og Biblioteket i bibliotekshaven. Der var 90 tilmeldte, og underholdning af Nicolai Bang, som spiller på keyboard. Maden var fra Produktionsskolen.

e.

Lågen ved Nordmandsmosen er for smal til at kørestole, el-crosser og cykler kan komme igennem. Kirsten kontakter Hanne Kyvsgaard derom.

f.

John har anket over, at trykkeriet mener, at materialet til vores blad tilsendes dem for sent, og materialet til vores blad tilsendes dem på en forkert mailadresse, og fremover beder vi trykkeriet om at oplyse, hvor materialet skal sendes til.

Kirsten har skrevet til John og undskyldt formuleringen i sidste referat om problematikken.

g.

Der har været indvielse af det nye friplejehjem Attendo den 27. august 2019. Bente Christensen, formanden for koordinationsudvalget var blevet bedt om at holde en tale, som i stor udstrækning var refereret i Frederiksborg Amts Avis, og handlede om, at det er mennesker, vi har med at gøre, og de skal behandles individuelt.

Udgifterne er høje ved at bo der, efterfølgende er huslejen nedsat, så udgifterne svarer til de kommunale plejehjems tilbud.

 

4.

Økonomi

Annonceudgifter er betalt.

Pengene for medlemsantallet for 2. halvår er indkommet. Vi har fået kr. 500,00 mere denne gang. Betyder at, der er tilkommet nye medlemmer.

Kassebeholdningen: er på ca. kr. 111.000,00

 

5.

Bridge

Carsten Edelvad har meddelt, at han holder op med bridge, grundet for få deltagere. Der skal være et lige antal, og der har desværre ikke været tilgang af medlemmer.

 

6.

Leder af cykelpiloterne

Morten Hansen vil gerne stå som leder af cykelpiloterne. Endvidere har Niels Bierre sagt ja til at være back up, hvis der sker ”havari”.

 

7.

Pulje til motionsvenner

Formand og næstformand har holdt møde med Aase fredag den 30. august, om hvordan de penge, der er afsat til motionsvenner skal bruges.

Der vil blive lavet reklamefremstød i form af 2 annoncer. Der ønskes flere motionsvenner og -værter. Der er for nuværende 4 værter, og 3 venner.

 

8.

Socialhumanitære, alle grene

Elsebeth:

Søndagscafeerne afholdes året ud.

Der er søndagscafe den 8. september. Niels Sømand underholder, og igen den 10. november, hvor Nicolai Bang underholder.

 

 

9.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

 

a.

Kirsten været til Fællesmøde i faglige seniorer den 12. august 2019.

Temaet var boligformer. Der var en fra Roskilde der havde et oplæg om bofællesskaber, men det var ikke den målgruppe, vi var så interesseret i.

b.

Der var Koordinationsudvalget den 2. september 2019, hvor der bl.a. blev opfordret til at hver lokalafdeling har en tovholder for demensvenner. Se pkt. 3 a: Pia Høyer er tovholder for Skibby.

c.

Inge refererede fra sin deltagelse i et ad hoc udvalg under Ældre Sagen i Snorresgade, hvor temaet har været ”En værdig afslutning på livet”. Deltagerne har været 4 repræsentanter fra forskellige lokalafdelinger i Danmark, 2 repræsentanter fra Landsbestyrelsen for Ældre Sagen, og 4 repræsentanter fra Samfunds-og analyseafdelingen i Snorresgade.

Der har været afholdt to møder, den 3. maj og den 15. august. I tiden mellem møderne har deltagerne lavet en stikprøveundersøgelse i den kommune, de kommer fra.

Stikprøveundersøgelsen har omhandlet bl.a.” hvordan den enkelte kommune har formuleret sin værdighedspolitik, om kommunen har anvendt de penge, de har fået tildelt fra værdighedsmilliarden, hvordan de sikre sig en værdig død for borgerne, er personalet uddannet til palliation, har man boliger til specielt til døende borgere, hvad gør man for den efterlevende, samarbejde med praktiserende læge.”

Ad hoc udvalgets opgave er i første omgang at give anbefalinger til Landsbestyrelsen vedrørende fremtidige aktiviteter. Der var dog enighed om, at det, der giver den bedste støtte til den lokale indsats, er typisk kurser/temadage i distrikterne og den mere individuelle sparring og vejledning skal foregå i lokalafdeling/koordinationsudvalget om emnet.

 

10.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Rettelser, bl.a. opstart/ændringer af aktiviteter til vores blad skal sendes til Frede i god tid.

Den gamle hjemmeside er nedlagt.

ITcafe starter den 26. september i stedet for som annonceret den 17. oktober.

Angående Facebook vil Inge Bay Jørgensen kontakte hovedkontoret.

 

11.

Eventuelt

Ingen kommentarer

 

12.

Næste møde

Tirsdag, den 1. oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lafdelingen for Skibby området

 

Mødet i Lokalbestyrelsen tirsdag den 6. august 2019 kl. 09.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Inge Bay Jørgensen, Benny Andersen (kasserer).
Afbud: Inge Askjær, Elsebeth Jensen.

Referat

1.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2019
Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden/næstformanden

a.
Frederikssund lokalavis har fremsendt mail om at de i uge 33 laver et tema med titlen "Aktiv Fritid", idet de vil lave en oversigt - Kom-og-Prøv", hvis foreningerne ved sæsonstart lader evt. nye medlemmer snuse til en aktivitet, enten i form af åbent hus eller ved et par gange at deltage.
Vi er ikke interesserede.
b.
Pia Høyer vil gerne være demenskonsulent i Skibby. Velkommen til Pia.

c.
Ældre Sagens tilbud om infomøde med Codan. Har spurgt Danske Seniorer og Brugerrådet om vi skal lave noget fælles. Det havde ingen interesse.

d.
Hegn ved haverne i Nordmandsmosen - indgang gennem låge er for smal til at crosser og vores cykler kan køre igennem.
Kontakter Hanne Kyvsgaard, som skulle have kontaktet Naturstyrelsen om sagen.
e.
Vores hjemmeside under Ældre Sagen ser meget flot ud. Tak til Inge for dette.
f.
Sven Mortensen har meddelt, at han ønsker at trække sig som leder og cykelpilot, grundet at han har så meget omkring Skibby Aktive.
En ny mand har meddelt at han ønsker at blive cykelpilot. Formanden kontakter ham. Vil spørge om nogle af de andre piloter kunne tænke sig at blive leder.
Frede kontakter Niels Bierre omkring assistance , ifald der sker "havari", når piloterne er ude og køre med borgere.
Evt. kontakte hjemmeplejen med henblik på at reklamere for mulighed for cykeltur.

g.
Ældre Sagen har fremsendt mail, idet de ønsker dokumentation omkring motionspuljen. Aase Christensen har oplyst at hun ikke mente at skulle bruge pengene.
Vi drøftede om vi kunne lave en omtale/annonce i Lokalavisen, idet vi søger flere motionsvenner og værter. Endvidere kan Aase lave møder med traktement m.m.
Det kan pengene godt anvendes til.
Formanden taler med Aase.
h.
Lene Lindedam har fremsendt mail omkring forslag til rejse til Polens Riviera den 24. - 28. maj 2020. God ide.

i.
Lise Lotte uddelte inden mødet et nyt blad vedrørende Ældrerådet. Det er meget flot.

4.

Økonomi
a.
Der er ikke sket så meget. Der er et overskud pr. 30. juni på ca. kr. 34.000,-.
Udgiften på arrangement i Søndagscaféen 14. april, som skulle dækkes af Olga Roeds legat, er ikke kommet på plads. Ældre Sagen har lagt pengene ud. Niels Jørgen Pedersen kontaktes om sagen.

5.

Turleder til Spreewald

Lene Lindedam er turleder til rejsen til Spreewald den 18. - 22. august 2019, da turen bliver gennemført.

a.
Til efterretning.

6.

Renovering af gymnastiksalen

I gymnastiksalen skal gulvet renoveres den 27., 28., 29, og 31. oktober 2019. Brugerne er blevet tilskrevet om ovennævnte, idet aktiviteterne aflyses ovennævnte dage.
a.
Til efterretning.

7.

Evaluering af arrangement i Bibliotekshaven den 11. juni 2019, samt drøftelse af arrangement den 27. august
a.

Arrangementet den 11. juni var godt og der var stor tilslutning. Musikken var ikke helt i top. Der er lidt småjusteringer, da det ikke helt var aftalt, hvordan musikken skulle stoppe. Var der 1 time + ekstranummer?

b.

Der er planlagt et arrangement den 27. august. Det bliver Glade toner v/ Nicolai Bang, der bliver det musikalske indslag.

Menuen - Inge kontakter Produktionsskolen om de kan stå for kødretten. Kartoffelsalat indkøbes i Aldi og der laves salat.

8.

Social humanitære, alle grene

a.
Ingen

9.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst
a.
3. juni 2019 møde i gruppen for Byens hus (helhedsplan for Skibby). Det blev besluttet at genansøge om kr. 500.000,- til den videre proces på 2020-budgettet. Der søges af den Lokale udviklingspulje om kr. 250.000,- i år og 250.000 til næste år.
Byrådet inviteres til temamøde den 10. september - skal afklares med Skibby Aktive.

b.

18. juni 2019 møde i Koordinationsudvalget. Kopi af udsendt til bestyrelsen.

c.
Gitte var til informationsmøde i Frederikssundhallen vedrørende ansøgning om tilskud om bl.a. § 18 midler. Der blev talt om at man kunne søge en anden pulje om tilskud. Ældre Sagen i Frederikssund har søgt om tilskud til udflugt med dementvenner og demente til Hundested og har fået tilskud til dette. Det gjorde de også sidste år. 10.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

a.
Bladet blev uddelt i uge 25 og 26. Det er lige lovlig sent. Trykkeriet oplyste at forsinkelsen skyldes sygdom og at John ikke sender materialet til det rigtige, da trykkeriet har flere mailadresser.
b.

Jørgen taler med John om at få den gl. hjemmeside slettet.

c.
Jesper Holst fra Ældre Sagen vil gerne komme på besøg og måske komme med ideer til hvordan vi får flere "kunder" i butikken. Endvidere er der kursus for edb-folkene i Middelfart, som de er meldt til.
11.

Eventuelt
a.

Skibby Aktive har spurgt Gitte om hun vil være stå for et arrangement - Spise sammen - den 30. september, da alt aktivitet i forbindelse med åbning af den nye bro, åbenbart skal foregår på Frederikssundsiden. Arrangementet består af, at der spises sammen flere i vores område, både hos Høgeren i Venslev, Snogekær, Nordgården i Skuldelev, evt. den gl. brugs i Sønderby, Sognegården i Skibby m fl. Gitte skulle stå for arrangementet i Birkesøhuset, Ferslev. Hansens Is vil leverere 800 stk. is.

b.
Lise Lotte er med i en gruppe der hedder "Nordgruppen", som består af formænd fra Ældrerådene. Hun meddelte, at formanden fra Fredensborg har oplyst, at kommunerne ikke får udmelding før i september om hvor mange penge de får fra Staten i forbindelse med budget 2020.
Kommunernes budget skal være vedtaget senest 15. oktober.

c.
Benny er igen i år blevet hyret til bankospil i forbindelse med Skibby Idrætsforenings byfest i august.

12.

Næste møde

Tirsdag den 3. september (Gitte har meldt afbud).

 

 

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 4. juni 2019 kl. 10.00 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Referat

Godkendelse af dagsordenen 

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2019
Godkendt

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

  • Danske Vaccinationer har ændret dato for næste vaccination til den 12.

november 2019 kl. 9.30-11.30 på Nyvej.

  • Der har været en artikel i Lokalavisen, omhandlende Omsorgscentret Nordhøj, hvor

personalet og beboere har været med i et projekt for at få nedbragt urinvejsinfektio-

nerne. Det er lykkedes med små midler. Bravo.

  • Frederikssund kommune har indkaldt de frivillige organisationer til et møde den 19. juni kl. 17-19 omhandlende ændring af rammeaftalen i forhold til uddeling af § 18 midler. Gitte deltager.

  • Ældrerådet har udgivet en Årsberetning, denne er tilsendt Ældre Sagens bestyrelsesmedlemmer.

  • Koordinationsudvalget har sendt en udtalelse til kommunen i forhold til værdighedspolitikken.

  • I Skibby lokalbestyrelse mangler vi en koordinator for demensvenner. Pia Højer er interesseret, men vil høre om opgaven, inden hun tager endelig stilling.

  • 25 frivillige ledere er tilmeldt frokosten den 4. juni.

  • Der er eftermiddagshygge i Bibliotekshaven tirsdag den 11. juni kl. 16.

Frede havde ingen kommentarer.

4.

Økonomi

Benny: Vi har ikke haft specielle udgifter.

 

5.
Social humanitære, alle grene

Gitte:

  • Der holdes sommerfrokost for besøgsvenner, -værter, telefonstjernen og mandagsholdet søndag, den 16. juni 2019.

  • ”Danmark spiser sammen” til efteråret bliver: Onsdag, den 23. oktober 2019 kl. 17.30 i Skuldelev. Søndag, den 27. oktober 2019 kl. 13.00 i Skibby. Onsdag, den 30. oktober 2019 kl. 17.30 i Ferslev.

Elsebeth:

- Mandagsholdet har holdt påske-pinsefrokost. Deltagerne sløjer af.

6.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten og Lise Lotte har deltaget i et møde for sundhedspolitiske kontaktpersoner i Allerød den 9. maj. Her taltes bl.a. om at holde kommunerne fast i overholdelse af deres kvalitetsstandarder.

 

Formændene fra Ældre Sagen i Frederikssund kommune har holdt møde den 29. maj med socialchef Malene Størup. Der lukkes 7 boliger på Omsorgscentret Tolleruphøj. Man drøftede vagtbemandingen over hele døgnet på Plejehjemmene i kommunen. Bl.a. er der i nattevagten 3 personer på Peders Have og 2 personer på de fire øvrige. Socialchefen fik at vide, at rengøringen er under kritisk blik.

 

Lise Lotte er med i en følgegruppe til det nye friplejehjem Attendo. Har været på besøg, Det ser umiddelbart dejligt ud med gode fællesrum. Centret er ved at blive færdiggjort, og medio juni flytter de første beboere ind. Der er plads til 72 beboere.

7.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Bladet er i skrivende stund sendt til trykning.

Inge Bay Jørgensen er blevet webmaster på Ældre Sagens lokale hjemmeside.

8.

Evt

Ingen kommentarer.
9.

Næste møde

Tirsdag den 6. august 2019 kl. 9.15