Formandens beretning på årsmødet 2020

   

Formandens beretning i forbindelse med årsmødet 2020:

Året 2019 har igen været aktivt og tiden ikke kun flyver, nej den spæner afsted.
Det er stadigvæk spændende og givende at arbejde med dejlige positive mennesker. Som frivillig er man omgivet af glade mennesker – dette er livsforlængende – tak for det.

Ældre Sagen 2019
Ældre Sagen har rundet 880.000 medlemmer og mere end 20.000 frivillige.
Årligt er der 90.000 arrangementer rundt i hele landet.
De mange frivillige er forudsætningen for, at vi kan fortsætte med at skabe øjeblikke af livskvalitet for rigtig mange mennesker.
Det skete for eksempel, når Danmark spiser sammen i uge 17. Her deltog 60.000 mennesker ved 1.000 fællesspisninger.
Ældre Sagens lokalafdelinger var vært for en tredjedel af arrangementerne.
Her i Roskilde var der mere end 80 deltagere og knap nok plads til alle.

Et andet eksempel er indsatsen for at hjælpe mennesker med Demens og deres pårørende.
Demens er en sygdom, der er svær at leve med, både for den sygdomsramte og de pårørende.

Pårørende er et tredje eksempel på et område, hvor vi støtter og hjælper i hverdagen.
Her vil vi i år sætte særlig fokus på området med et temamøde i september måned.

Man kan vel roligt sige, at Ældre Sagens frivillige skaber livskvalitet med de mange forskellige tilbud om arrangementer og aktiviteter, IT, Lokal indflydelse, motion, organisationsarbejde, PR, og socialt arbejde.

Ældre Sagens frivillige har i mange år hjulpet mennesker med demens og deres pårørende.
I 2019 er indsatsen blevet styrket, og en af de vigtigste aktiviteter er at gøre alle lokalafdelinger demensvenlige.
Vi afholdt således et særligt møde om demens og afgav høringssvar til kommunens nye demenspolitik.
Det overordnede mål er at gøre hverdagen bedre for mennesker med demens og deres pårørende. Derudover ønsker Ældre Sagen at bidrage til, at Danmark bliver et demensvenligt samfund.

Medlemmerne udgør fundamentet for Landsforeningen Ældre Sagens arbejde. Jo flere medlemmer, jo stærkere bliver den folkelige forankring. Medlemmerne er afgørende for Ældre Sagens indflydelse og giver den nødvendige økonomi for foreningens arbejde.
I 2019 har der været en netto tilgang på 20.000 medlemmer.

Lokalt har bestyrelsen besluttet at vor afdeling skal være demensvenlig ud fra de retningslinjer der er fastsat i Ældre Sagen. Vi er nu i gang med implementeringen heraf.
Der er igen arbejdet hårdt for at få indflydelse på finansloven, og der er udarbejdet i alt 12 konkrete forslag til Finanslov 2020.
Forslagene fordeler sig inden for fire temaer:

Forbedring af pensionisternes økonomi og fuld regulering

Tryghed og kvalitet i ældres pleje og behandling

Styrkelse og sammenhæng i indsatsen for ældres sundhed

Øget fokus på to vigtige samfundsudfordringer: Demens og ensomhed.

Hertil kommer at Ældre Sagen i 2020 vil arbejde med 6 ud af de 17 verdensmål fra FN

Ensomhed, pårørende, sundhedsvæsenet, motion er også fokuspunkter i 2020

Et godt arbejdsliv og en tryg økonomi er ligeledes med i strategiplanen.

Ældre Sagen – lokalt.
Koordinationsudvalget.
Koordinationsudvalget har afholdt udvalgsmøde hvert kvartal.
Udvalget består af de tre lokalafdelingsformænd – Ramsø, Karen Larsen, Gundsø – Lisbeth Daugaard, og Roskilde – Jens Thorsgaard Larsen. Endvidere er Eigil Hansen, Roskilde - kasserer og Erling Olsen, Roskilde – sekretær.
Derudover er Formanden for ÆPAG (Ældre Politisk Arbejds gruppe – Fleming Friis Larsen medlem af udvalget.
Den primære opgave for udvalget er kontakten til kommunen, afvikling af temadage, samt udveksling af erfaringer og gode ideer.

Ældre Politisk Arbejdsgruppe – ÆPAG.
ÆPAG består af repræsentanter fra alle tre Ældre Sags afdelinger i Roskilde kommune.
Udvalget har i perioden især drøftet ældre og sundhedspolitiske forhold. I marts et fællesmøde med hjernesagen og sygehuset om effekt af blodpropper. Der er drøftet demensstrategi, leveret fællesskabsformidlere, fulgt op på pårørendeproblematikken samt ikke mindst initiativ i forbindelse med tryghedsopkald, hvor den nu er flyttet fra bered skabet til hjemmeplejen.Udvalget har 11 medlemmer, alle med stort engagement med styrkelse af samarbejdet lokalt og med kommunen.

Roskilde lokalafdeling
Vi har nu 10.001 medlemmer og 222 frivillige.

Social- humanitære grupper - koordinator er Else Hass :
Demensgæst: Der er 4 demensgæster for pårørende. Vi tager os af de demente i private hjem.
Vi er således aflaster for de pårørende, som trænger til at holde lidt fri. Kontaktperson Merete Rasmussen.

Tryghedsopkald: Der er i alt 16 frivillige, som hver morgen giver 60 borgere en frisk morgenhilsen og tager aktion, hvis opkaldet ikke besvares. Der arrangeres en årlig udflugt for ringere og borgere, så der bliver mulighed for at mødes og tale sammen. Kontaktperson er Else Christensen.

Besøgsvenner: Der er 38 besøgsvenner og 42 borgere som får besøg en gang om ugen. To gange om året arrangeres der kaffe- eller frokostmøde for besøgsvennerne. Kontaktperson er Birte Rosenlund Olsen.

Sorgcafè: Der er 6 frivillige. Sorgcafè er et tilbud til borgere der har mistet f.eks. ægtefælle, ven, blevet skilt og har brug for at dele oplevelser, tanker og erfaring med andre. I efteråret 2018 har 18 borgere deltaget. Kontaktperson er Else Hass.

Bisidder: Der er 3 frivillige. Borgeren tilbydes en bisidder f.eks. ved samtale med læge, bank, advokat og bank. Kontaktperson er Else Hass.

Programudvalget.
Der har i den nuværende sæson været stor aktivitet i udvalget.
Det samlede antal medlemmer til vore arrangementer har været  på ca. 1.500 incl. vore ad hoc møder og foredrag indtil nu.
Der er generel stor tilslutning til både lokale og udenbys ture. Operaturene er altid hurtigt udsolgte.

Kommunikationsudvalget.
Udvalget varetager primært det lokale nyhedsbrev som nu har ca. 2.000 modtagere og er i vækst.
Brevet giver aktuelle nyheder og fortæller om vore møder, arrangementer og ture. Udvalget har ligeledes kontakt til den lokale presse samt laver annoncer til vore særarrangementer.

Anerkendelsesudvalget.
De frivillige er omdrejningspunktet og nøglepersoner i vort arbejde uanset deres funktion. Det sætter vi stor pris på og især lederne, som vi årligt holder et særligt arrangement for. Det har der været stor opbakning til. En aktivitet vi ønsker at fortsætte med.

Vejledning.
Skat, jura, pension, økomomi m.v.
Som noget nyt samarbejde med TVC – advokaterne. Vi startede med 3 møder om bl.a. fremtidsfuldmagter, skifte, testamenter mv. Og det er nu udbygget, således at vore medlemmer har mulighed for hver anden tirsdag mellem 14-16 at komme uanmeldt og få juridisk vejledning.
Det har vist sig at være velbesøgt og åbner også Ældre Sagen ud mod det omgivende samfund.
Ad hoc møder med faglige emner er udbygget i årets løb og fortsættes i 2020.

Herre- og Dameværelset.
Herreværelset har nu mere end 120 medlemmer, hvoraf ca. 80 deltager i spisningen den 1. fredag i måneden. Som noget nyt startes der med en sang inden spisning.
Herreværelset holder sommerferie i juli og august.

Dameværelset har 90 medlemmer, hvoraf 60 er aktive med spisning den tredje fredag i måneden.
Der holdes ikke sommerferie

Kontorvagter.
Der i alt tilknyttet 14  frivillige, som er på kontoret mandag til fredag fra kl. 10.00 – 12.00.
Koordinator er Kirsten Stieper.

IT – mini kurser.
Blev etableret i 2013 delvis i lokaler stillet gratis til rådighed af Boligselskabet Sjælland - tak for det!
Det tilsigtes at bibringe deltagerne færdigheder, så de kan bruge en PC/tablet til Nem-ID, Borger.dk, Rejseplanen og Netbank mv.
Prisen for et undervisningsforløb på 10 gange 2 timer. Dette svarer til i alt ca. 12.200 «modtager» timer, og undervisningen varetages af  frivillige instruktører på 3 forskellige lokaliteter – Æblehaven, Hedeboparken og egne lokaler i Allehelgensgade.
Der udtrykkes stor taknemmelighed fra deltagerne
Kurserne administreres af Flemming Molin og Erling Olsen.

PC- hjemmebesøg.
Vore frivillige PC – doktorer har i løbet af 2019 haft i alt 125 hjemmebesøg.
Besøgene varetages af 2 frivillige ”PC-doktorer”, som hører stor ros.

IT – Cafè.
I januar 2015 blev der oprettet en IT-cafe, hvor medlemmerne kan komme med deres PC-problemer, hvor frivillige IT – kyndige fra ÆS forsøge at hjælpe.
Cafèen er åben hver tirsdag mellem 13 og 15, og der har været 3 – 5 kunder pr. gang.
Der er pt. tilknyttet 10 frivillige værter til Cafèen, og de yder IT-hjælp til gæsterne med stort og småt.
Stor taknemmelighed fra deltagerne.

Vaccination
Vi har i samarbejde med de praktiserende læger i Roskilde samt Roskilde Kommune gennemført en vaccinationskampagne mod influenza. Dette skete på Margrethegården, Bernadottegården, Asterscentret, Sognegården i Svogerslev, Æblehaven samt vores kontor i Allehelgensgade.
Der blev vaccineret  1000 borgere.

Café Smil.
De 2 Cafèer (Solparken og Ringparken), der har åbent  henholdsvis hver onsdag og torsdag fra 12.00 til ca. 13.30 har i 2019 samlet haft besøg af 3.589 gæster, og der er serveret 4.160 måltider.

Tænketank og Strategi.
Ældre Sagen i Roskilde har sat mange skibe i søen, og vi vil gerne havde de sejler i den rigtige retning. Derfor har bestyrelsen gennemført en strategidrøftelse, som går ud på at evaluere vore aktiviteter i forhold til  de frivillige og vore medlemmer. Er det de rigtige ting vi satser på..skal retningen ændres. Skal noget droppes og andet tages op. Mulighederne er legio og input modtages gerne fra årsmødet. Bestyrelsen  har holdt et seminar og ser frem til den fremtidige sejlretning for vor efterhånden store forening, idet implementeringen af strategiprojektet er fortsat i 2020.
Ældre Sagen er også med i en tænketank om projekt ensomhed, der lokalt skal bekæmpe ensomhed, og vi stiller en række fællelskabsformidlere til rådighed.

Fremtid.
Vi forventer et øget og godt samarbejde med Roskilde Kommune, ligesom det gode samarbejde i Koordinationsudvalget forventes at fortsætte. Bl.a er vi aktive medspillere i den årlige huskeuge i tæt samarbejde med kommunens medarbejdere som en del af demensindsatsen.

Med henvisning til pkt. 9.8 i den gældende vedtægt, skal pkt. 4 på årsmødernes dagsorden være:
”Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke”.

Jeg  håber dette punkt kan betragtes som opfyldt, når jeg på bestyrelsens vegne kan bekræfte, at den med medlemmernes hjælp kan videreføre og udbygge de områder, som er nævnt.
Derudover vil vi naturligvis i samarbejde med lokalafdelingerne i Ramsø og Gundsø arbejde for, at Roskilde kommune fortsat vil være et godt sted at leve og virke i – og ikke mindst blive ældre i.

 

Jens Thorsgaard Larsen

(formand)