Formandens beretning årsmødet 2019 - årsmøde 2020 udskudt til 3. sept.

   

Formandens beretning i forbindelse med årsmødet 2019:

 
Så er der igen gået et år – utroligt så hurtigt tiden går.

Det er stadigvæk spændende og givende at arbejde med dejlige positive mennesker. Som frivillig er man omgivet af glade mennesker – dette er livsforlængende – tak for det.

Landsforeningen Ældre Sagen.
Landsforeningen Ældre Sagen har nu rundet 847.000 medlemmer og 19.599 frivillige.
De mange frivillige er forudsætningen for, at vi kan fortsætte med at skabe øjeblikke af livskvalitet for rigtig mange mennesker.
Der sker for eksempel, når Danmark spiser sammen i uge 17.
Her deltog 60.000 mennesker ved 1.000 fællesspisninger.
Ældre Sagens lokalafdelinger rund om i Danmark var vært for en tredjedel af arrangementerne.

Et andet eksempel er, indsatsen for at hjælpe mennesker med Demens og deres pårørende.
Demens er en sygdom, der er svær at leve med, både for den sygdomsramte og for de pårørende.
Pårørende er et tredje eksempel på et område, hvor vi støtter og hjælper i hverdagen.

Man kan vel roligt sige, at Ældre Sagens frivillige skaber livskvalitet med de mange forskellige tilbud om Arrangementer og aktiviteter, IT, Lokal indflydelse, Motion, Organisationsarbejde, PR, og Socialt arbejde.

Ældre Sagens frivillige har i mange år hjulpet mennesker med demens og deres pårørende.
I 2018 er indsatsen blevet styrket, og et af de vigtigste aktiviteter er at gøre alle lokalafdelinger demensvenlige.

Medlemmerne udgør fundamentet for Ældre Sagens arbejde. Jo flere medlemmer, jo stærkere bliver den folkelige forankring. Medlemmerne er afgørende for Ældre Sagens indflydelse og giver den nødvendige økonomi for foreningens arbejde.
I 2018 har der været en netto tilgang på 20.000 medlemmer.

I 2018 fortsatte Ældre Sagen indsatsen på demensområdet, og det overordnede mål er at gøre hverdagen bedre for mennesker med demens og deres pårørende. Derudover ønsker Ældre Sagen at bidrage til, at Danmark bliver et demensvenligt samfund.

Der er igen arbejdet hårdt for at få indflydelse på finansloven, og der er udarbejdet i alt 11 konkrete forslag til Finanslov 2019.
Forslagene fordeler sig inden for fire temaer.

Forbedring af pensionisternes økonomi.
Tryghed og kvalitet i ældres pleje og behandling.
Styrkelse og sammenhæng i indsatsen for ældres sundhed.
Øget fokus på to vigtige samfundsudfordringer, demens og ensomhed.

Ældre Sagen – lokalt.
Lokalt har vi nu i Roskilde Lokalafdeling knapt 9.500 medlemmer.

Koordinationsudvalget
Koordinationsudvalget har afholdt udvalgsmøde hvert kvartal.
Udvalget består af de tre lokalafdelingsformænd i Roskilde Kommune, nemlig for Ramsø Lokalafdeling, Karen Larsen - for Gundsø Lokalafdeling, Lisbeth Daugaard og for Roskilde Lokalafdeling, Jens Thorsgaard Larsen.
Kasserer er Eigil Hansen, Roskilde og sekretær er Erling Olsen.
Derudover er formanden for ÆPAG (Ældrepolitisk Arbejdsgruppe, Fleming Friis Larsen medlem af udvalget.
Den primære opgave for udvalget er kontakten til kommunen, afvikling af temadage, samt udveksling af erfaringer og gode ideer.

Ældre Politisk Arbejdsgruppe – ÆPAG.
ÆPAG består af repræsentanter fra alle tre Ældre Sags afdelinger i Roskilde kommune.
Udvalget har i perioden især drøftet ældre og sundhedspolitiske forhold. I oktober et stort møde om demens med 100 deltagere i samarbejde med Alzheimerforeningen.
Der er drøfter demensstrategi, leveret fællesskabsformidlere, valgmøde på Rådhuset og fællesmøde med Hjernesagen.
Udvalget har 11 medlemmer, alle med stort engagement med styrkelse af samarbejdet lokalt og med kommunen.

Roskilde lokalafdeling
Vi har nu 9.490 medlemmer, hvoraf de 222 er aktive som frivillige.

Social-humanitære grupper (gruppeleder Else Hass):
Demensgæst:
Der er 4 demensgæster for pårørende til demente, som tager på besøg i private hjem som aflastere for de pårørende, som trænger til at holde lidt fri.
Kontaktperson er Merete Rasmussen.

Tryghedsopkald:
Der er i alt 16 frivillige, som hver morgen giver ca. 60 borgere en frisk morgenhilsen og tager aktion, hvis opkaldet ikke besvares. Der arrangeres en årlig udflugt for ringere og borgere, så der bliver mulighed for at mødes og tale sammen.
Kontaktperson er Else Christensen.

Besøgsvenner:
Der er 38 besøgsvenner, som aflægger besøg hos 42 ældre, som får besøg en gang om ugen. To gange om året arrangeres der kaffe- eller frokostmøde for besøgsvennerne.
Kontaktperson er Birte Rosenlund Olsen.

Sorgcafè:
Et tilbud til den, der har mistet f.eks. ægtefælle, ven, er blevet skilt og derfor har brug for at dele oplevelser, tanker og erfaring med andre. I efteråret 2018 har 18 personer deltaget og der er 6 frivillige tilknyttet caféen.
Kontaktperson er Else Hass.

Bisiddere:
Et tilbud til ældre, som tilbydes en bisidder f.eks. i forbindelse med samtale på sygehus, hos læge, advokat, bank el.lign.
Der er til ordningen knyttet 3 frivillige.
Kontaktperson er Else Hass.

Spisevenner:
I samarbejde med kommunen. Personer, der er visiteret til den kommunale madordning, kan få tilbudt en spiseven.
Kontaktperson er Lise Nielsen.

Programudvalget.
Der har i 2018 været stor aktivitet i udvalget med afvikling af mange ture og andre arrangementer. De fleste udsolgt. Enkelte har dog måtte aflyses p.g.a. for få deltagere.
Det samlede antal medlemmer til vore arrangementer har været på ca. 1.500 incl. vore ad hoc møder og foredrag.

Kommunikationsudvalget.
Udvalget varetager primært det lokale nyhedsbrev, som nu har godt 1.700 modtagere og er i vækst.
Nyhedsbrevet giver aktuelle nyheder og fortæller om møder, arrangementer og ture, som ikke harkunne nå at komme med i Lokalprogrammet. Udvalget har ligeledes kontakt til den lokale presse og laver annoncer til vore særarrangementer.
I 2019 vil der blive drøftet et særligt nyhedsbrev til vore frivillige, som derved får en stærkere tilknytning og viden om Ældre Sagens mange aktiviteter.

Anerkendelsesudvalget.
De frivillige er omdrejningspunktet og nøglepersoner i vort arbejde uanset deres funktion. Det sætter vi stor pris på og især lederne, som vi årligt holder et særligt arrangement for. Det har der været stor opbakning til. En aktivitet vi ønsker at fortsætte med.

Vejledning.
Hver anden tirsdag har lokalafdelingens 4 frivillige specialister efter forudgående telefonisk aftale vejledning inden for områderne skat, jura, pension, økonomi m.v.
Som noget nyt samarbejder Ældre Sagen Roskilde med TVC-advokaternes afdeling i Roskilde. Vi begyndte med 3 møder om bl.a. fremtidsfuldmagter, skifte, testamenter m.v., og samarbejdet er nu udbygget, således at vore medlemmer har mulighed for hver anden tirsdag mellem 14-16 at komme uanmeldt hos TVD-advokaterne og få juridisk vejledning. Det har vist sig at være velbesøgt og åbner også Ældre Sagen ud mod det omgivende samfund.
Ad hoc møder med Danske Bank samlede 160 deltagere til en snak om ældre og økonomi.

Herre- og Dameværelset.
Herreværelset har nu mere end 120 medlemmer, hvoraf der hver gang deltager omkr. 80 i frokostmøderne den 1. fredag i måneden. Som noget nyt indledes med en sang inden spisningen.
Dameværelset har 90 medlemmer, hvoraf omkr. 60 er med til spisningen den tredje fredag i måneden.
Kontaktperson: Tordis Sværke.

Kontorvagter.
Der i alt tilknyttet 16 frivillige, som passer vort foreningskontor, som har åbent mandag til fredag fra kl. 10-12.
Koordinator for kontorvagterne er Kirsten Stieper.

IT – mini kurser.
Blev etableret i 2013 og er stadig velbesøgt i lokaler delvis stillet gratis til rådighed af Boligselskabet Sjælland (gratis). Det tilsigtes at bibringe deltagerne færdigheder, så de kan bruge en PC/tablet til Nem-ID, Borger.dk, Rejseplanen og Netbank mv. Prisen for et undervisningsforløb på 10 gange 2 timer er 120 kr.
Siden starten i 2013 har 610 medlemmer modtaget undervisning i hver 20 timer, hvilket svarer til i alt ca. 12.200 ”modtager”-timer, som har været varetaget af 20 frivillige instruktører. Der udtrykkes stor taknemmelighed fra deltagerne.
Kurserne administreres af Flemming Molin og Erling Olsen.

PC- hjemmebesøg.
Vore frivillige PC-doktorer har i løbet af 2018 haft i alt 125 hjemmebesøg.
Også i forb.m. denne aktivitet, som varetages af vore 3 PC-doktorer, hører vi om stor taknemmelighed fra de medlemmer, som på denne måde har fået løst besværlige tekniske problemer med deres computere, printere, netværk m.m.
Kontaktperson: Birte Rosenlund Olsen.

IT – Cafè.
I januar 2015 besluttede bestyrelsen at oprettet en IT-café, hvor medlemmerne kunne komme med deres computerproblemer og hvor værterne, nogle frivillige IT-kyndige blandt medlemmer, så ville forsøge at hjælpe.  Caféen kom fint fra start og har hele tiden været godt besøgt, idet der hver tirsdag har i været 3-5 ”kunder” i butikken. Vi hører om meget stor taknemmelighed fra de medlemmer, som har fået god og kompetent hjælp ved denne aktivitet.
Der er i øjeblikket 10 frivillige tilknyttet Caféen, som holder åbent hver tirsdag mellem 13 og 15.

Vaccination
Vi har i samarbejde med de praktiserende læger i Roskilde samt Roskilde Kommune gennemført en vaccinationskampagne mod influenza. Dette skete på Margrethegården, Bernadottegården, Asterscentret, Sognegården i Svogerslev, Æblehaven samt vores kontor i Allehelgensgade.
Der blev i 2018 vaccineret 948 antal borgere.

Café Smil.
De to Cafèer (Solparken og Ringparken), der har åbent henholdsvis hver onsdag og torsdag fra 12 til ca. 13.30 havde i 2018 besøg af 3.589 gæster, som hver betalte 35 kr. for et måltid bestående af en varm hovedret, kaffe/kage samt ofte desuden af en forret eller dessert. Næsten alle råvarerne leveres u/b af FødevareBanken, som formidler overskudsfødevarer i kampen mod madspild.
”Personalet” var 60 frivillige hvoraf ca. 2/3 er medlemmer af Ældre Sagen Roskilde.
Kontaktperson: Flemming Molin.

Tænketank og Strategi.
Ældre Sagen Roskilde har sat mange skibe i søen, og vi vil gerne havde, at de sejler i den rigtige retning. Derfor har bestyrelsen indledt en strategidrøftelse, som går ud på at evaluere vore aktiviteter i forhold til de frivillige og vore medlemmer. Er det de rigtige ting vi satser på? Skal retningen ændres? Skal noget droppes og andet tages op? Mulighederne er legio, og input modtages gerne fra årsmødets deltagere. Bestyrelsen afholder seminar og ser frem til den fremtidige sejlretning for vor efterhånden store forening.
Ældre Sagen er bl.a. med i en tænketank om projekt ensomhed, der lokalt skal bekæmpe ensomhed, og vi stiller en række ”fællelskabsformidlere” til rådighed.

Fremtid.
Vi forventer et øget og godt samarbejde med Roskilde Kommune, ligesom det gode samarbejde i Koordinationsudvalget forventes at fortsætte. Bl.a er vi aktive medspillere i den årlige huskeuge i tæt samarbejde med kommunens medarbejdere som en del af demensindsatsen.

Med henvisning til pkt. 9.8 i den gældende vedtægt, skal pkt. 4 på årsmødernes dagsorden være:
”Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke”.
Jeg håber, at dette punkt kan betragtes som opfyldt, når jeg på bestyrelsens vegne kan bekræfte, at den med medlemmernes hjælp kan videreføre og udbygge de områder, som er nævnt. Derudover vil vi naturligvis i samarbejde med lokalafdelingerne i Ramsø og Gundsø arbejde for, at Roskilde kommune fortsat vil være et godt sted at leve og virke i – og ikke mindst blive ældre i.

Jens Thorsgaard Larsen

(formand)