Rapporter og billeder fra nogle arrangementer

                                                        ----- 000OOO000 -----

Beretning fra Vattenriket-turen torsdag den 29.marts 2019 (klik på teksten)

                                                         ----- 000OOO000 -----

ÅRSMØDET DEN 3. SEPTEMBER 2020

Ældre Sagen Roskilde afholdt sit på grund af CORONA-situationen fra marts 2020 udsat årsmøde den 3. september 2020 på Margrethegården.
Afdelingen er i fortsat vækst, idet man i juni 2020 passerede medlem nr.  10.000.

 

Referat:
Der deltog 45 stemmeberettigede medlemmer i årsmødet.

________________________________________________________________________________________________

Dagsorden

1.                  Valg af dirigent
2.                  Lokalafdelingens årsberetning til godkendelse

3.                   Forelæggelse af regnskab til udtalelse
4.                   Orientering om afdelingens fremtidige virke
5.                   Indkomne forslag
6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
7.                   Valg af to suppleanter for et år
8.                   Eventuelt

________________________________________________________________________

Lokalafdelingens formand, Jens Thorsgaard Larsen, bød velkommen til Lokalafdelingen  for Ældresagen i Roskilde.
Formanden udtrykte glæde over, at så mange var mødt frem, - trods den Corona-prægede tid, vi befinder os i.

1. Valg af dirigent
Fra lokalbestyrelsens side blev Erik Villumsen foreslået som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, og Erik Villumsen var dermed valgt.
Erik Villumsen takkede for valget og konstaterede, at årsmødet - med skyldigt hensyn til forsinkelsen forårsaget af Corona-epidemien - var lovligt indkaldt i henhold til Ældre Sagens vedtægter,  og årsmødet  således var beslutningsdygtigt.

2.Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse
Formand Jens thorsgaard Larsen aflagde fyldig beretning om aktiviteterne  i det forgangne år 2019.
Særligt omtalt blev: ” Kampen mod ensomhed”,  ”Danmark spiser sammen”,  arrangementer vedr demens, vedr hjerneblødninger og blodpropper samt vedr ”Kampen mod ensomhed”.
Arbejdet i lokalafdelingens mange udvalg blev også grundigt belyst.
Beretningen indeholdt tillige oplysninger om foreningens fortsatte arbejde med de mange vigtige opgaver, og dermed blev dagsordenens pkt 4 , ”Afdelingens fremtidige virke” også belyst.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
Se formandens beretning

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse
Kassereren, Eigil Hansen, gennemgik det omdelte regnskab for 2019,
Regnskabet for år 2019 udviser et underskud på ca kr 40.000.-, hvilket skyldes en tidsmæssig forskydning af omkostningsudligninger, bl.a.med AOF.
Regnskabet er gennemgået, revideret og godkendt af de af landsforeningen valgte revisorer og  regnskabet indgår i Landsforeningen ÆldreSagens samlede årsregnskab for 2019.
Kassereren vurderede, at regnskabsårets resultat kan betegnes som tilfredsstillende, og i overensstemmelse med målsætningen for året.
De fremmødte hilste regnskabsfremlæggelsen med klapsalver.
Budget for 2020 var også omdelt. Dette budget et lagt ultimo 2019, godkendt i januar 2020, og er derfor  uden hensyntagen til de voldsomme påvirkninger, som  lokalforeningen er kommet ud for ved Corona-sygdommens  opdukken  primo 2020.

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
Dirigenten henviste til den allerede fremlagte bestyrelsesberetning, der som tidligere nævnt indeholdt oplysninger om det fremtidige virke.

5.   Indkomne forslag
Dirigenten oplyste om, at der ingen forslag var indkommet.

Efter pkt. 5 blev der afholdt en kaffepause.

6.   Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år
Der var valg til 4 bestyrelsesposter, som skulle besættes for 2 år.
Bestyrelsen havde genopstillet følgende fire:
Jens Thorsgaard Larsen
Eigil Hansen
Else Hass
Flemming Molin

Der fremkom ingen yderligere forslag.
Alle fire blev genvalgt med akklamation

7.   Valg af to suppleanter for et år
Jørgen Ulrich og Kirsten Stieper var af  bestyrelsen foreslået som suppleanter. Der blev ikke foreslået andre suppleanter.  De blev begge valgt med akklamation.

8. Eventuelt
Medlem Connie Holm foreslog, at man gør noget ved at der på ture, som også omfatter hotel-ophold, ofte eller næsten altid er pristillæg for eneværelser.  Mente, at man måtte kunne forhandle sig bort fra dette.

Medlem Randi ??  fortalte, at andre ÆS-lokalafdelinger afholder sprogkurser.  Foreslog, at vi overvejede at ÆS/Roskilde  startede sprogkurser, gerne på tysk, engelsk og måske fransk.

Formanden takkede en lille skare frivillige, som har tjent foreningen i hhv 10 og 25 år og  10- og 25-årsnåle blev overrakt.
Dirigenten blev ved en vingave takket for sit gode arbejde med at lede Årsmødet.
Dirigenten afsluttede Årsmødet, idet han takkede for god ro og orden.Formand Jens Thorsgaard Larsen takkede alle for fremmøde og afsluttede med ønsket om en fortsat god dag.

Referent: Erling Olsen                     

Efter valgene til bestyrelsen ser denne nu således ud:
Formand Jens Thorsgaard Larsen, Næstformand Fleming Friis Larsen, Kasserer Eigil Hansen, Webmaster og IT-koordinator Flemming Molin, Social-humanitær kontaktperson Else Hass, Sekretær Erling Olsen og Flemming Jensen. Suppleanter er: Kirsten Stieper, Jørgen Ulrich.

Formandens beretning kan læses i sin helhed HER

                                                         ----- 000OOO000 -----

VALGMØDE ARRANGERET AF ÆLDRE SAGEN OG ÆLDRERÅDET
Se referat

                                                         ----- 000OOO000 -----

TUR TIL KAREN BLIXEN OG LOUISIANA

                        Karen Blixens hus: Spisestuen dækket op til ”Babettes gæstebud”

 

                                                 Louisisana: Fra specialudstilling "Månen"

                                                        ----- 000OOO000 ----- 

TUR TIL KERTEMINDE

  ----- 000OOO000 -----

BESØG PÅ ROSKILDE UNIVERSITET

Sidst opdateret 04.02.2021